MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 06. februar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV OPTUŽBE DA SE ODABRANI DOKAZNI PREDMETI UVRSTE U SPIS PUTEM SVEDOKA RENAUDA THEUNENSA

Tužilaštvo: Amici curiae:.
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Timothy McCormack
g. Dermot Groome g. Branislav Tapušković

Optuženi:
Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU 

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ZAHTEV OPTUŽBE DA SE ODABRANI DOKAZNI PREDMETI UVRSTE U SPIS PUTEM SVEDOKA RENAUDA THEUNENSA

I. Ovaj podnesak

1. Tužilaštvo s dužnim poštovanjem traži da se pitanje na stotine dokumenata na koje se pozivaju izveštaji vojnih veštaka Renauda Theunensa/Allena Borrellija razreši na sledeći način. Traži se da preostali tabulatori: 3, 5, 6, 9, 13 i 17 dokaznog predmeta 643 koji su korišćeni tokom svedočenja Renauda Theunensa budu formalno uvršćeni u spis, pošto se radi o dokaznim predmetima od posebnog značaja i na koji se izveštaji pozivaju na sledeći način:

Tab. 65 ter Paragraf izveštaja Značaj
3 K2715 I deo - str. 51, par. 3(a) Bitan kako bi se prikazala doktrinarna osnova i propisi oružanih snaga SFRJ.
5 B9965 II deo – str. 29, par. 2(d) Bitno zbog toga što Arkan tvrdi da je dobio oružje, municiju i MES /mine i eksplozivna sredstva/ od MUP Srbije.
6 B1076 II deo – str. 47, par. 3(b) JNA je izdala naredbu podređenim jedinicama da obaveštavaju GŠ i Vrhovnu komandu o situaciji na terenu, uz redovno izveštavanje. To pokazuje da su komandanti bili dobro obavešteni o događajima bar dva nivoa niže.
9 B3257 II deo – str. 99, par. 2 Pokazuje regulisanu metodologiju raspodele nepokretne imovine i materijala sa JNA na TO i jedinice policije u RSK.
13 B9797 II deo – str. 134 par. 5(C) Pokazuje da nije bilo slučajeva gonjenja za ratne zločine u okviru SRJ, osim u slučajevima zločina nad Srbima.
17 B5924 III deo - str. 54 pasus 121 dokument "Pretisa" koji prikazuje očekivanje barutnih punjenja za mine iz "Krušika", Valjevo, SRJ.

2. Pored toga, Tužilaštvo predlaže da se još jedan dokument na koji se poziva(ju) izveštaj(i) uvrsti u spis kao tabulator 22, i to kako sledi:

Tab. 65 ter Paragraf izveštaja Značaj
22 B4670 III deo, str. 3, par. 4 Dokument prikazuje prirodu angažovanja SDS i JNA u naoružavanju civilnog stanovništva u BiH pre samog povlačenja JNA. Pored toga, dokument opisuje odnos između SDS i JNA. Nadalje. dokument prikazuje planove da se oprema i materijalne rezerve JNA prebace na područja BiH koja su predominantno srpska.

3. Tužilaštvo predlaže da se sa ostatkom pomenutog materijala – materijalom koji uglavnom još uvek nije izveden i koji bi ispunio veći broj registratora[1] – postupi tako što ce on biti dostupan Pretresnom veću (na primer, putem označavanja radi identifikacije), a da ne bude formalno izveden, uz sve posledice po njegovo korišćenje koje bi proistekle za strane u postupku. Sav taj materijal – iako nije izveden – spominje se u izveštaju (ili izveštajima) zbog svog značaja. Tužilaštvo je, naravno, voljno da sav materijal bude formalno izveden u vidu dokaznih predmeta, ukoliko Pretresno veće tako odluci.

II. Traženo pravno sredstvo:

(1) Da se preostali tabulatori, pod brojevima 3, 5, 6, 9, 13 i 17, dokaznog predmeta 643 uvrste u spis kao deo svedočenja svedoka Renauda Theunensa.

(2) Da se dodatni dokument, naveden u paragrafu 2 ovog teksta, uvrsti u spis kao deo svedočenja svedoka Renauda Theunensa - kao dokazni predmet 643, tabulator 22.

(3) Da se preostali dokumenti koji se navode u izveštaju (ili izveštajima) Renauda Theunensa/Allena Borellija označe radi identifikacije.

/potpis na originalu
za Geoffrey Nicea
Glavnog zastupnika Tužilaštva

Dana 6. februara 2004. godine
U Hagu, Holandija


[1] Dokumenti na koje se pozivaju izveštaj i njegovi prilozi sadržani su u ukupno 61 registratori: 18 registratora za 1. deo, 10 registratora za 2. deo, 10 registratora za 3. deo. Prilozi 1 do 15 sadržani su u 20 registratora. Prilozi se odnose na 3. deo izveštaja. Samo u trećem delu izveštaja navodi se 222 dokumenta.