MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 20. februar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


DRUGI ODGOVOR TUŽILAŠTVA NA PRIMEDBE AMICI CURIAE NA ZAHTEV TUŽILAŠTVA ZA USVAJANJE PISMENIH IZJAVA UMESTO VIVA VOCE SVEDOČENJA U SKLADU S PRAVILOM 92 BIS

Tužilaštvo:

Amici Curiae:

g. Geoffrey Nice

g. Steven Kay

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

g. Branislav Tapušković

g. Dermot Groome

g. Timothy McCormack

Optuženi:
Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-


DRUGI ODGOVOR TUŽILAŠTVA NA PRIMEDBE AMICI CURIAE NA ZAHTEV TUŽILAŠTVA ZA USVAJANJE PISMENIH IZJAVA UMESTO SVEDOČENJA VIVA VOCE U SKLADU S PRAVILOM 92 BIS

  1. Dana 30. januara 2003. Amici Curiae su dostavili Primedbe na zahtev Tužilaštva za usvajanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu s pravilom 92 bis, te poverljivi Aneks A.

  2. Dana 6. februara 2003. Tužilaštvo je zatražilo odobrenje da dostavi odgovor kako bi pomoglo Pretresnom veću da razmotri pitanja koja će biti pokrenuta tokom usmene rasprave zakazane za 25. februar 2003. Ovaj odgovor bavi se opštim načelima koja se odnose na sve izjave svedoka koje je Tužilaštvo ponudilo prema pravilu 92 bis.

  3. Tužilaštvo sada traži odobrenje da dostavi priloženi odgovor na prigovore na izjave tri svedoka. Ovaj bi odgovor mogao da pomogne Pretresnom veću prilikom razmatranja pitanja koja će biti pokretana tokom rasprave zakazane za 25. februar 2003.

  /potpis na originalu/
  Geoffrey Nice
  viši zastupnik optužbe
Dana 20. februara 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  

ODGOVOR TUŽILAŠTVA

  1. Amici su prigovorili usvajanju izjave B-1732, obrazlažući to tvrdnjom da se delovi te izjave odnose na dela i ponašanje optuženog. Tužilaštvo bi u ovoj fazi htelo da povuče svoj zahtev za usvajanje izjave B-1732 prema pravilu 92 bis, ostavljajući mogućnost da se on ponovi pre završetka izvođenja dokaza Tužilaštva. Tužilaštvo će kasnije dostaviti detaljniji podnesak, nakon što budu saslušani dodatni dokazi o pitanjima opisanim u toj izjavi svedoka, u kojem će biti izneseni delovi te izjave koje želi ponuditi u skladu s pravilom 92 bis.

  2. Amici su takođe prigovorili usvajanju izjava dva svedoka (C-1201 i C-1231) koji su u vreme događaja koje opisuju bili deca. Tužilaštvo razume razloge zbog kojih su Amici zabrinuti. Tužilaštvo tvrdi da činjenica da su svedoci bili veoma mladi ne čini njihove izjave nepouzdanim ali da bi to moglo imati uticaja na težinu koja se može pridati njihovim svedočenjima. Tužilaštvo, stoga, tvrdi da takve okolnosti ne sprečavaju da te izjave budu usvojene prema pravilu 92 bis ako se optuženom omogući da unakrsno ispita te svedoke.

  /potpis na originalu/
  Geoffrey Nice
  viši zastupnik optužbe
Dana 20. februara 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska