MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 20. maj 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


MOLBA OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE SVEDOČENJA NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS (D)

Tužilaštvo: Amicus curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


MOLBA OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE SVEDOČENJA NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS (D)

I. Uvod

1. U skladu sa pravilom 92 bis (D) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), optužba moli Pretresno veće da izda nalog da se u dokaze uvrste transkripti svedočenja svedoka Osmana Selaka u dva predmeta: Tužilac protiv Dušana Tadića[1] i Tužilac protiv Radoslava Brđanina i Momira Talića[2].

2. Predviđeno je da svedok Osman Selak svedoči 3. ili 4. juna 2003.

3. Optužba traži da se transkripti čitavog svedočenja u oba predmeta uvrste u dokaze, osim ako nije drugačije navedeno.[3] Neki delovi svedočenja u predmetu Tužilac protiv Brđanina dati su na poluzatvorenoj sednici. U slučaju da se na osnovu ovog pravila transkripti zavode kao javni spisi, optužba će nastojati da se ti delovi rediguju, te da se uvrste pod pečatom.[4]

4. Optužba moli da se u dokaze uvrste i dokazni predmeti koji su preko pukovnika Selaka prihvaćeni u dokaze u svakom od dva navedena predmeta ili su u njima korišćeni prilikom njegovog svedočenja. Ti dokazni predmeti navedeni su u tabelama u prilozima A, B i C.[5] Kao pomoć Veću, optužba je uz opis svakog dokaznog predmeta dala i kratko obrazloženje (na osnovu transkripta) zašto je traženo da se taj dokazni predmet uvrsti/koristi preko svedoka.

5. Smatramo da će se uvršćavanjem ovih transkripata na osnovu pravila 92 bis (D) svedočenje Osmana Selaka u ovom predmetu značajno skratiti.

6. Optužba ovom Molbom ne traži da se unakrsno ispitivanje od strane optuženog ograniči u vezi sa bilo kojim pitanjem o kojem se raspravljalo u toku ranijih svedočenja, niti u vezi sa tada uvršćenim ili korišćenim dokaznim predmetima.

II. Pravna analiza

7. Pravilo 92 bis predviđa sledeće:

“(D) Veće može da uvrsti u spis transkript iskaza koji je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog.

(E) Osim ako se na osnovu pravila 127 ili nekim nalogom ne odredi drugačije, strana koja želi da uvrsti pismenu izjavu ili transkript o tome mora obavestiti suprotnu stranu najmanje četrnaest dana ranije, a suprotna strana se tome može usprotiviti u roku od sedam dana. Pretresno veće će, nakon što sasluša strane, odlučiti da li će, u celosti ili delimično, prihvatiti izjavu ili transkript, i da li će tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja.”[6]

8. Uslove iz pravila 92 bis Pretresno veće je u ovom predmetu razmatralo u svojim ranijim odlukama.[7] Ovde nam nije namera da razmatramo ili ponavljamo pojedinosti iz ranijih podnesaka optužbe u vezi s opštim uslovima za prihvatanje svedočenja na osnovu pravila 92 bis, i konkretnije pravila 92 bis (D).[8]

9. U delu suđenja koje se odnosi na Bosnu, Pretresno veće je nedavno, za 11 svedoka o bazi zločina za Foču, udovoljilo zahtevu optužbe da se na osnovu pravila 92 bis (D) umesto svedočenja viva voce prihvate transkripti.[9]

10. U jednoj drugoj odluci skorijeg datuma, koja se tiče svedoka po pravilu 92 bis u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku, Veće je na osnovu pravila 92 bis A u dokaze uvrstilo iskaze 10 svedoka. U iskazima osmoro ovih svedoka govori se o aktivnostima i ponašanju JNA, ili se oni spominju. Iz tog razloga, ovi iskazi su uvršćeni u dokaze, ali je od svedoka zatraženo da prisustvuju unakrsnom ispitivanju.[10]

11. Ovo Pretresno veće je jednom ranijom prilikom, u konkretnom kontekstu pravila 92bis(D), uvrstilo u dokaze transkript svedočenja Stjepana Mesića iz predmeta Dokmanović[11], pošto se taj materijal nije ticao dela i ponašanja optuženog, ali se ticao pitanja od potencijalno suštinskog značaja za optuženog.[12] Zauzet je stav da optuženom treba dati priliku da unakrsno ispita svedoka o svim aspektima svedočenja iz transkripta, kao i o dokaznim predmetima uvršćenim u dokaze tokom tog svedočenja.[13]

III. Svedočenje Osmana Selaka

12. Pukovnik Selak je bio komandant 993. pozadinske tehničke baze u Banjoj Luci. Njegova vojna specijalnost bila je logistika. Na toj funkciji se nalazio i nakon osnivanja VRS 20. maja 1992. godine (penzionisao se 10. jula 1992) i može svedočiti o prethodnim aktivnostima JNA u Bosni, transformaciji JNA u VJ i VRS, kao i odnosu između VRS i Beograda. Ključni aspekti svedočenja pukovnika Selaka u predmetima Tadić i Brđanin su sledeći:

  • Njegova odgovornost za pozadinu i njegova zona odgovornosti pre i posle 18. maja 1992. godine; komandna struktura pozadine i komandne strukture Banjalučkog korpusa i, kasnije 1. krajiškog korpusa, pre i posle 18. maja 1992. godine; identitet i nacionalna pripadnost oficira na komandnim mestima pre i posle 18. maja 1992. (Tadić T1815, 1888; Brđanin T12875).[14]

  • Diskriminacija prema nesrbima u JNA tokom 1991. i 1992. godine i u VRS nakon 20. maja 1992. godine i, konkretno, diskriminacija prema pukovniku Selaku (Tadić T1833; Brđanin T12921; T12981). Masovni odlazak nesrba iz vojske (Brđanin T13036); i pretnje pukovniku Selaku (Brđanin T13037).

  • Strukture izveštavanja i sistem izveštavanja u JNA i VRS posle 18. maja 1992; i odnos između vojnog i političkog krila vlade pre i posle 18. maja 1992. i između vojnih i civilnih vlasti (Brđanin T12895). Politički ciljevi JNA (Brđanin T12999).

  • Prisustvo pukovnika Selaka na sastancima na kojima su bili, između ostalih, general Adžić (Tadić T1835, T1872); general Uzelac (Tadić T1834, Brđanin T12925, T12974); general Đukić (pomoćnik za logistiku komandanta Glavnog štaba Republike Srpske (Tadić T1887); general Vidović (pomoćnik komandanta 1. vojne oblasti u Beogradu za politička pitanja i moral) (Brđanin T12985); general Vuković (komandant 5. korpusa u januaru 1992) (Brđanin T12993); general Talić (Brđanin T13084; T13099, T13103).

  • Vraćanje oružja Teritorijalnoj odbrani Bosne i Hercegovine 1991. i 1992. (Tadić, T1849) i snabdevanje oružjem jedinica srpske Teritorijalne odbrane od strane JNA u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj Krajini (Tadić Y1854; Brđanin T12927, T12947); kao i banjalučkih jedinica specijalne policije (Tadić T1866; Brđanin T12931).

  • Paravojne formacije u Banjoj Luci - “Crvene beretke” i “Srpske snage odbrane”; i u Prnjavoru - “Orlovi” i “Milankovićeva jedinica” (Tadić T1879; Brđanin T12977; T13140; T13415).

  • Obuka paravojnih jedinica od strane JNA na poligonu na Manjači (Tadić T1880; Brđanin T12973, T12977, T13099). Snabdevanje oružjem srpske paravojske od strane JNA (Brđanin T12934), kao i dobrovoljačkih jedinica SDS-a (Brđanin T12949). Komandovanje dobrovoljačkim jedinicama (Brđanin T12963).

  • Isplata vojnih lica nakon 18. maja 1992. od strane savezne vlade u Beogradu (Tadić T1886). Logistička podrška iz Beograda posle 18. maja 1992. (Brđanin T13112).

  • Prisustvo ARKANA i Milana MARTIĆA na svečanosti blizu Dervente održanoj u čast srpskih mučenika (Brđanin T13117). Prisustvo MARTIĆA u Banjoj Luci 1992. (Brđanin T13136).

13. Ne sugerišemo da je svedočenje pukovnika Selaka u predmetima Tadić i Brđanin ograničeno na iskaze o bazi zločina[15], no tvrdimo da se njegovo svedočenje ne odnosi na “dela i ponašanje optuženog”.[16] Prihvatamo da se njegovo ranije svedočenje tiče pitanja koja su “od potencijalno suštinskog značaja”[17] za optuženog. To su razlozi da se optuženom dozvoli da vrši unakrsno ispitivanje o pitanjima iz iskaza za koje se moli da budu uvršćeni u dokaze, a ne razlozi da se ti iskazi na osnovu pravila 92 bis D ne uvrste.

IV. Dokazni predmeti

14. U toku svedočenja pukovnika Selaka u predmetima Tadić i Brđanin uvršćeno/korišćeno je više dokaznih predmeta. Optužba moli da se dokazni predmeti iz priloga uvrste u dokaze kako je navedeno.[18] Optužba se poziva na konstataciju iz presuđenja Pretresnog veća u predmetu Naletilić i Martinović da “dokazni predmeti koji su priloženi uz transkripte predstavljaju neodvojiv i neophodan dio iskaza i mogu se prihvatiti zajedno s transkriptima.”[19]

15. Optužba takođe tvrdi da će se prihvatanjem tako značajnog broja dokaznih predmeta uvršćenih u dokaze u ranijim predmetima na osnovu pravila 92 bis (D) znatno uštedeti vreme suđenja.

V. Traženi pravni lek

16. Iz svih gorenavedenih razloga, optužba s dužnim poštovanjem traži da se u dokaze uvrste:

i. transkripti svedočenja Osmana Selaka u predmetu Tadić, izuzev delova naznačenih gore u fusnoti br. 3.

ii. transkripti čitavog svedočenja Osmana Selaka u predmetu Brđanin.

iii. dokazni predmeti navedeni u prilozima A, B i C.

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
Dana 20. maja 2003. godine
U Hagu,
Holandija


PRILOG A

Prilog A

Dokazni predmeti uvršćeni u dokaze preko Osmana Selaka u predmetu br. IT-99-36-T.

*Optužba ne traži da se uvrste dokazni predmeti koji su zasenčeni.

Dokazni predmet br.

ERN engleski

ERN B/H/S

NASLOV

Datum dokumenta/dokaznog predmeta

Razlog podnošenja dokaznog predmeta

Dokumenti uvršćeni u direktnom ispitivanju.

P1548

0039-7367

Mapa br. 1 iz predmeta Tadić (dokazni predmet br. 161 u predmetu Tadić) koja prikazuje logističku zonu odgovornosti 993. pozadinske baze JNA pre 18. maja 1992.

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazala SELAKOVA zona odgovornosti (pozadina) pre 18. maja 1992. (T12875)

P1549

0039-7368

Mapa br. 2 iz predmeta Tadić (dokazni predmet br. 167 u predmetu Tadić) koja prikazuje logističku zonu odgovornosti 14. pozadinske baze VRS posle 18. maja 1992.

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazala SELAKOVA zona odgovornosti (pozadina) posle 18. maja 1992. (T12877)

P1561

0039-7371

Šema koja prikazuje hijerarhiju sistema pozadinskog obezbeđenja JNA i logističko snabdevanje i potrebe (dokazni predmet br. 168 u suđenju Tadiću).

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazala hijerarhija u sistemu pozadinske podrške u JNA i logističko snabdevanje i potrebe. (T12879)

P1562

ERN

Šema viših oficira na položajima vlasti u sistemu pozadinskog obezbeđenja koji je postojao radi pružanja podrške JNA u severozapadnoj Bosni pre 18. maja 1992. godine (dokazni predmet br. 169 u predmetu Tadić).

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazali: 1) položaji vezani za sistem pozadinskog obezbeđenja 2) da bi se pokazala imena oficira koji rukovode raznim nivoima i 3) da bi se navela imena koja će se pojavljivati tokom čitavog suđenja. General pukovnik Adžić je bio načelnik Generalštaba. (T12884)

P1563

ERN

Šema viših oficira na položajima vlasti u sistemu pozadinskog obezbeđenja koji je postojao radi pružanja podrške VRS u severozapadnoj Bosni posle 18. maja 1992. godine (dokazni predmet br. 170 u predmetu Tadić).

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazale promene u pozadinskom obezbeđenju posle 18. maja 1992. Posle 18. maja 1992. godine, postojala je Srpska Republika Bosna i Hercegovina i general Panić je bio načelnik Generalštaba. (T12888)

P1564

ERN

Šema viših i nižih oficira 5. (banjalučkog) korpusa JNA pre 18. maja 1992. godine (dokazni predmet br. 171 u predmetu Tadić).

Dokazni predmet uvršćen da bi se usredsredila pažnja na 5. korpus, da bi se pokazala promena u komandi, razmotrile 329. oklopna brigada, 343. mehanizovana brigada, brigada iz Dervente, inžinjerijski puk i raketna brigada. (T12891).

P1565

ERN

Šema viših i nižih oficira 1. krajiškog korpusa VRS posle 18. maja 1992. godine (dokazni predmet br. 172 u predmetu Tadić).

Dokazni predmet uvršćen da bi se prikazali niži i viši oficiri posle 18. maja 1992. Na šemi se vide smene na položaju načelnika PVO, gde je Srbin preuzeo položaj. Dokazni predmet pokazuje i šefa obaveštajnih službi, pukovnika Stevilovića, koji je poginuo u julu 1992. (T12892).

P1566

0039-8058

Mapa br. 3 koja prikazuje položaje jedinica 5. korpusa JNA pre 18. maja 1992.

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazalo gde su bile stacionirane razne jedinice 5. korpusa, odgovornost korpusa pre 18. maja 1992. i raspored trupa u Mrkonjić Gradu, Jajcu, Donjem Vakufu i Glamoču (pokrivala 30. divizija u Prijedoru). (T12893).

P1567

0039-8059

Mapa br. 4 koja prikazuje položaje jedinica 1. krajiškog korupsa VRS posle 18. maja 1992.

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazalo gde su bile stacionirane razne jedinice 5. korpusa, odgovornost korpusa posle 18. maja 1992. i raspored jedinica u Modriči, Derventi, Doboju, Tesliću, i jedne operativne grupe koja je pokrivala Modriču i Teslić. U zoni odgovornosti 5. korpusa (koji je postao 1. krajiški korpus) bilo je promena. (T12893).

P1568

ERN nema

Fotografija pukovnika Popovića (u uniformi) koji je upravljao logorom Manjača. (dokazni predmet br. 162 u predmetu Tadić).

Dokazni predmet uvršćen radi identifikacije pukovnika Popovića koji je "upravljao" Manjačom. Na fotografiji se vidi da Popović na sebi ima maskirno odelo sa oznakama čina na levom džepu. (T12895).

P1569

0300-6772-6774

0094-9898-9000

Naredba 5. korpusa, potpisana u Talićevo ime, u vezi sa saradnjom vojnih i civilnih struktura.

14. maj 1992.

Dokazni predmet (četiri dana pre promene JNA u VRS) uvršćen da bi se pokazao nivo saradnje između vojnih i civilnih struktura. (T12910).

P1570

0046-5065

SA02-1186

Naredba Generalnog štaba oružanih snaga br. 11-9 od 7. februara 1992. godine (dokazni predmet br. 163 u predmetu Tadić).

22. feb. 1992.

Dokazni predmet - naredba pukovnika Petrovića iz tehničke službe komande 2. vojne oblasti u Sarajevu komandi SALEKOVE baze za dostavu municije i naoružanja radi pojačanja 3. odreda Teritorijalne odbrane 10. partizanske divizije - uvšćen da se pokaže da se radi o srpskoj TO. (T12928).

P1571

0046-5069-5072

SA02-1510-1513; 0025-3948-3951

Od Komande 2. vojne oblasti, strogo poverljivo br. 31/103-41, u vezi sa izdavanjem materijala i tehničkih sredstava za policijske jedinice specijalne namene CSB-a (dokazni predmet br. 166 u predmetu Tadić).

24. april 1992.

Dokument uvršćen da bi se pokazala neregularnost zahteva (/kao u tekstu:/ "prvi zahtev koji sam video u svojoj vojničkoj karijeri"), koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske Republike BiH uputilo Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu za materijalno-tehnička sredstva koja je trebalo da koristi specijalna jedinica Centra službi bezbednosti Banja Luka. Uvršćen da bi se pokazalo da je vojska snabdevala bataljon specijalne policije ili jedinicu policije. (T12930).

P1572

0300-8020

0095-9772-9773

Inventar naoružanja izdatog štabovima i jedinicama TO 5. korpusa, 1. krajiški korpus, strogo poverljivo br. 18-168/1, upućeno Vojsci Republike Srpske, potpisao general Talić.

31. avg. 1992.

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazalo da je vojska naoružavala srpski narod i paravojne jedinice (strukture van oružanih snaga) po naređenju Glavnog štaba RS. (T12932).

P1573

0110-6334

0094-9835

Izdavanje naoružanja i municije opštinskom štabu Teritorijalne odbrane Banja Luka.

14. mart 1992.

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazla neregularnost naredbe izdate TO Banje Luke da izda oružje jedinici Teritorijalne odbrane u selu Karanovac, sa 100% srpskim stanovništvom. Takav zahtev da se naoružanje izda TO trebalo je da prođe kroz regularne kanale, tačnije od opštinskog štaba Banje Luke do pozadinske baze. (T12945).

P1574

0300-5185-5194

0106-5518-5530

Zaključci zasnovani na proceni situacije na teritoriji Bosne i Hercegovine u zoni odgovornosti 2. vojne oblasti.

01. mart 1992.

Dokazni predmet podnet radi ispitivanja Izveštaja o situaciji na teritoriji BiH u zoni odgovornosti 2. vojne oblasti. Konkretno, u Izveštaju se govori o dobrovoljačkim jedinicama u 2. vojnoj oblasti, naoružavanju paravojnih organizacija od strane JNA, sposobnosti političkog rukovodstva (opštinskih vlasti) da utiču na odluke vojske, kao što se vidi iz popune jedinica. (T12949).

P1575

0303-7539-7540

0095-3404

Izveštaj Komande 5. korpusa upućen policijskoj upravi Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, general-majoru Gojku Krstiću, u vezi sa dodelom odlikovanja.

03. dec. 1991.

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazalo da je SELAK trebalo da primi nagradu za sposobnost i hrabrost u komandovanju i rukovođenju jedinica u toku ratnih zadataka, ali to priznanje nije dobio, kao ni objašnjenje zbog čega nije. (T12983).

P1576

0300-4686-4690

0106-1438-1442

Direktiva saveznog sekretara za narodnu odbranu o upotrebi oružanih snaga u narednom periodu i propratno pismo koje je potpisao Polić.

10. dec. 1991.

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazalo da dokument Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu sadrži frazu "zaštitu srpskog stanovništva." Dokazni predmet je uvršćen i zato da bi se pokazalo da su postojale /kao u tekstu:/ zapovesti da se "pod komandu najstarijeg starešine JNA stave sve jedinice JNA i TO, kao i dobrovoljačke jedinice koje prihvataju da budu pod tom komandom, i nošenje oznaka JNA i TO." (T13002). Poklapa se sa instrukcijama koje je svedok zapisao u radnu beležnicu.

P1577

0046-5067-5068

SA00-0788

Komanda 2. vojne oblasti, strogo poverljivo br. 31/03-90, upućeno komandama 5, 9. i 10. korpusa od strane generala Milutina Kukanjca, u vezi sa povlačenjem 5. banjalučkog korpusa iz Krajine u Hrvatskoj (dokazni predmet br. 165 u predmetu Tadić).

08. april 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo premeštanje i razmeštanje jedinica na teritoriji RS Krajine. Dokument je podnet kako bi se pokazalo da je 5. banjalučki korpus, stacioniran u Hrvatskoj, morao da se povuče sa područja gde će biti razmeštene jedinice UN. (T13014).

P1578

0110-6358-6361

0095-9774-9777

Vojna tajna - Izveštaj Komande 5. korpusa o razvoju situacije u SR BiH, 2. vojna oblast, u vezi sa propagandom usmerenom protiv armije koju vode Stranka demokratske akcije i Alija Izetbegović, kao i o napadima paravojnih formacija; potpisano u ime generala Talića.

14. april 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da su komentari generala Tadića bili neistiniti kada je tvrdio da su od aprila 1992. godine vojni objekti i pripadnici vojske bili meta paravojnih formacija. Dokazni predmet podnet da bi se pokazala Talićeva ljutita reakcija na mobilizaciju jedinica TO u Republici BiH, pošto ju je on smatrao nezakonitom i protivustavnom; takođe, da bi se pokazalo da je Talić, govoreći o pukovniku Kariću, (u jednom zvaničnom dokumentu) upotrebio reč "bestijalnost". (T13035).

P1579

0034-9309

0034-9310

Pismo Osmana Selaka njegovom komandantu.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazao SELAKOV zahtev da JNA zaštiti oficire hrvatske, slovenačke i muslimanske nacionalnosti od izvesnih političkih stranaka koje su otvoreno pretile pripadnicima ovih nacionalnih grupa da napuste vojsku. (T13039).

P1580

0035-0233-0234

0035-0235

Članak Lj. Labovića objavljen u "Glasu" pod naslovom "Izdaja generalštaba", o zvaničnim pozivima SDS-a BiH da se smene neki od oficira Armije.

17. mart 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da je SDS nesrpske oficire javno nazivala potencijalnim razaračima Banjalučkog korpusa. Ove javne izjave stvorile su mogućnost za ubistva i pretnje tim nesrbima od strane građana Banje Luke. (T13044).

P1581

0035-0239-0240

0035-0241

Članak pod naslovom "Izetbegović objavio rat" Lj. Labovića u vezi sa konferencijom za štampu koju je održao Regionalni odbor SDS-a u Banjoj Luci: govori potpredsednik Autonomne regije Krajina.

05. april 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazao javni komentar u vezi sa prisustvom nesrba u vojsci. (T13048). U članku se SELAKU kaže "da slobodno pokupe stvari i upute se u svoje domove." (T13048).

P1582

0110-5469-5470

0094-9887

Izveštaj o odluci Kriznog štaba ARK upućen Glavnom štabu Armije SR BiH i Predsedništvu RS BiH u vezi sa smenom oficira sa ključnih položaja.

09. juni 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazala politika uklanjanja oficira Hrvata i Bošnjaka sa oficirskih položaja. (T13060).

P1583

0300-1521

0082-0950-0951

Telegram upućen pukovniku Rankoviću, Komanda 1. krajiškog korpusa, u vezi sa dokumentom br. 488-3 od 9. juna 1992. Tiče se oficira muslimanske ili hrvatske nacionalnosti koje odmah treba uputiti na odsustvo.

09. juni 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazao smisao naredbe koju je Glavni štab izdao 1. korpusu Krajiškog korpusa, da se se oficiri hrvatske i muslimanske nacionalnosti smene sa svojih položaja, a dvojica preostalih da promene svoja imena u srpska. (T13063).

P1584

0043-7725-7726

0043-7727

Odgovori na pitanja prosleđeni Komandi 1. partizanske brigade, strogo poverljivo br. 1052-1, potpisao pukovnik Mićo Grubor.

21. juni 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazala procedura kojom je nesrbe trebalo otpustiti iz njihovih jedinica. (T13066, 13069).

P1585

0043-7738

0042-1556

Pošiljalac je 30. partizanska divizija, a primalac 1. partizanska brigada, potpisao je pukovnik Galić, tiče se zaštite komandnih položaja i centara veze.

16. maj 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da su u maju 1992. godine, linije komunikacije između Ministarstva unutrašnjih poslova i krnjeg Predsedništva BiH bile blokirane i u prekidu, te da komunikacija sa vlastima u Sarajevu nije bila moguća. (T13077).

P1586

0096-8594-8595

0095-3402

Naredba koju je Komanda 5. korpusa izdala Komandi 2. vojne oblasti, poverljivo br. 12/1-96, potpisao Vladimir Vuković

15. mart 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da je SELAK preskočen prilikom određivanja ko će biti na čelu operativne grupe Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu za koordinaciju sa pozadinskom službom snaga UN, i da je umesto njega imenovan pukovnik Tepsić. (T13078).

P1587

0093-8549-8552

0086-2003-2006

Komanda 1. krajiškog korpusa Glavnom štabu Vojske Srpske Republike BiH u vezi sa "zelenim beretkama" u selu Kozarac.

27. maj 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da je, po SELAKOVOM tvrđenju, 1. krajiški korpus (343. brigada) počinile genocid na širem području sela Kozarac. U dokumentu se navodi da je između 1.500 i 2.000 pripadnika "zelenih beretki" ubijeno, naspram gubitaka JNA koji su iznosili 5 poginulih i 20 ranjenih (T13094).

P1588

0093-8560

0086-1527

Borbeni izveštaj Komande 1. krajiškog korpusa upućen Glavnom štabu Vojske Srpske Republike BiH, potpisao pukovnik Stanimir Đurović.

01. juni 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da je, po SELAKOVOM tvrđenju, 1. krajiški korpus počinio genocid na području Prijedora, Sanskog Mosta, Ključa i Jajca. U dokumentu se kaže da 1. krajiški korpus "drži situaciju pod kontrolom i nastavlja sa čišćenjem terena i oduzimanjem oružja od pripadnika formacija." (T13094).

P1589

0300-6673-6674

0086-1861-1862

Privremeni izveštaj br. 44/1-220, koji je Komanda 1. krajiškog korpusa uputila Glavnom štabu Vojske Srpske Republike BiH i Taliću lično, u vezi sa ubistvom iz zasede pukovnika Milana Stevilovića 5. jula 1992.

05. juli 1992.

Dokazni predmet predat da bi osporio izveštaj JNA prema kojem je pukovnik Milan Stevilović ubijen u zasedi koju su organizovale muslimanske brigade otpora "zelene beretke". SELAK je svedočio da je područje Vrbanjaca i Kotor Varoši bilo pod kontrolom 1. krajiškog korpusa, čime se implicira da je JNA morala biti umešana u njegovo ubistvo. (T13108).

P1590

L008-8274-8548

0130-4491-4748

Ratni dnevnik 1. K.K.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da se u njegovim dnevnicima na mnogo mesta pominje logistička podrška iz Beograda. (T13119, 13120).

P1591

0034-9346-9347

0034-9348-9349

Izveštaj o imenovanju pukovnika Milana Škondrića, umesto pukovnika Osmana Selaka, za komandanta 14. pozadinske baze Banja Luka.

10. juli 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo kako su 10. jula 1992. ovlašćenja i dužnosti sa SELAKA prenete na pukovnika Skondrića. (T13120).

P1592

0302-1505

0202-9825

Članak objavljen u "Glasu" naslovljen "Manifestacije - zapadna Slavonija u vihoru rata - svedočanstvo protiv fašizma" D. Reljića.

24. april 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazale javne izjave generala Talića u kojima se naglašava veza između jula 1941. i juna 1991. godine, pošto: "ni tada, pa ni sada, /narod Bosanske krajine/ nije ustuknuo pred divljanjem fašizma." (T13124).

P1593

0110-9928-9932

0095-1930-1931

Članak objavljen u "Glasu" naslovljen /kao u tekstu:/ "Armija ostaje ovde" Gorana Trkulje, u vezi sa intervjuom sa Momirom Talićem, komandantom Banjalučkog korpusa JNA.

30. april 1992, 1-2. maj 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo šta je general Tadić javno izjavljivao o transformaciji vojske. Talić je primetio da se stvaraju nova Jugoslavija i nova armija koje će biti organizovane prema zonama sa Jugoslavijom. Talić je govorio o cilju stvaranja takve nove Jugoslavije sa tim oblastima Bosanske Krajine i Krajine u Hrvatskoj. (T13124).

P1594

V000-2297

Video snimak sa Radio-televizije Beograd.

Dokazni predmet podnet da bi se objasnilo oslobađanje Dervente (učinjeno kako bi se uspostavila severna granica Srpske Republike BiH i otvorio koridor prema Srbiji), kao i da bi se pokazala saradnja između snaga kojima je komandovao pukovnik Milanković i "Vukova s Vučjaka'', paravojne formacije kojom je komandovao poručnik Milanković. (T13139-13142). OPTUŽBA NE TRAŽI DA SE NA OSNOVU PRAVILA 92BISD U DOKAZE UVRSTI VIDEO SNIMAK, ALI TRAŽI DA SE U SKLADU SA TIM PRAVILOM UVRSTI (DOLENAVEDENI) TRANSKRIPT. VIDEO SNIMAK ĆE MOŽDA BITI PRIKAZAN ZA VREME USMENOG SVEDOČENJA. NJEGOV SADRŽAJ MOŽE SE RAZUMETI UZ POMOĆ TOG TRANSKRIPTA.

P1594.1a (Eng)
P1594.1b (BHS)

0300-3505-3527

0301-5812-5835

Transkripti video snimka.

Dokazni predmet podnet da bi se objasnilo oslobađanje Dervente (učinjeno kako bi se uspostavila severna granica Srpske Republike BiH i otvorio koridor prema Srbiji), kao i da bi se pokazala saradnja sa ''Vukovima s Vučjaka'', paravojnom formacijom kojom komandovao poručnik Milanković. (T13139-13142)

P1595

V000-3881

Video snimak (sa titlom) koji prikazuje Talića.

Dokazni predmet podnet da bi se čulo kako general Talić kaže da postoji muslimansko-hrvatska koalicija da se porobi srpski narod, govori o poturicama i ustaškom nožu, te da SELAK svedoči da je Talić tvrdio da su Bošnjaci imali plan da likvidiraju Srbe idući od kuće do kuće. (T13146-13152). OPTUŽBA NE TRAŽI DA SE NA OSNOVU PRAVILA 92BISD U DOKAZE UVRSTI VIDEO SNIMAK. NEKI NJEGOVI DELOVI ĆE MOŽDA BITI PRIKAZANI TOKOM USMENOG SVEDOČENJA.

P1596

V000-2590

Video snimak Colićevog govora.

Dokazni predmet podnet da bi se opisalo kako je 5. kozaračka brigada pripremala i naoružavala srpski narod za odbranu Prijedora i okolnog područja. (T13154-13155). OPTUŽBA NE TRAŽI DA SE NA OSNOVU PRAVILA 92BISD U DOKAZE UVRSTI OVAJ VIDEO SNIMAK, ALI TRAŽI DA SE U DOKAZE UVRSTI (DOLENAVEDENI) TRANSKRIPT VIDEO SNIMKA.

P1596.1a(Eng)
P1596.1b

0302-5192

0101-2149

Transkripti video snimka.

Dokazni predmet podnet da bi se opisalo kako je 5. kozaračka brigada pripremala i naoružavala srpski narod za odbranu Prijedora i okolnog područja. (T13154-13155).

P1597

0110-5195-5199

0094-9895-9897

Naredba Komande 1. krajiškog korpusa o opštoj mobilizaciji Vojske Srpske Republike BiH.

21.maj 2002.

Dokazni predmet podnet kako bi se pokazalo Talićevo naređenje da se paravojne jedinice praktično razmeste među regularne jedinice (i tako stave pod kontrolu jedinica korpusa). (T13160).

P1598

V000-1853

Brđanin

početak 1993.

Dokazni predmet podnet da bi se video predsednik Kriznog štaba Autonomne regije i da bi SELAK objasnio da se Brđanin obratio kako borcima tako i stanovništvu, te da je cilj bio da se očisti područje koje obuhvata Kotor Varoš i Jajce. U Kotor Varoši 400 muškaraca je ubijeno, kako vojnika tako civila. Takođe prikazuje intervju sa Ljubanom Ecimom. (T13160-13162). OPTUŽBA NE TRAŽI DA SE NA OSNOVU PRAVILA 92BISD U DOKAZE UVRSTI VIDEO SNIMAK, ALI TRAŽI DA SE U DOKAZE UVRSTI (DOLENAVEDENI) TRANSKRIPT VIDEO SNIMKA. NEKI NJEGOVI DELOVI ĆE MOŽDA BITI PRIKAZANI TOKOM USMENOG SVEDOČENJA.

P1598.1a (Eng)
P1598.1b (BHS)

0301-0015-0020

0300-9474-9478

Transkripti video snimka.

Dokazni predmet podnet da bi se video predsednik Kriznog štaba Autonomne regije i da bi SELAK objasnio da se Brđanin obratio kako borcima tako i stanovništvu, te da je cilj bio da se očisti područje koje obuhvata Kotor Varoš i Jajce. U Kotor Varoši je ubijeno 400 muškaraca, kako vojnika tako i civila. Takođe prikazuje intervju sa Ljubanom Ecimom. (T13160-13162).

P1599

0110-9583-9584

0095-1930-1931

Članak objavljen u "Glasu" naslovljen /kao u tekstu:/ "'Strah' od izmišljenog datuma" V. Dubočanina.

19. maj 1992.

Dokazni predmet (članak o tome kako je štab Autonomne regije Krajine odbacio glasine da se rat širi na Banju Luku) podnet da bi se ustanovili veza i sastanci Brđanina i Talića. (T13172).

P1600

0110-4642-4837

0103-6873-7033

Radna beležnica Osmana Selaka.

1991-sredina 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se opisali sastanci kojima je prisustvovao Selak u toku vršenja svojih dužnosti i instrukcije koje je primao i izdavao u obavljanju svog posla. (T13172, 13177).

Dokazni predmeti uvršćeni u ponovnom ispitivanju.

P1607

0190-9924

0041-5620

Izvod iz zapisnika sa 36. sednice Kriznog štaba održane 24. juna 1992.

24. juni 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazala tvrdnja Kriznog štaba da on (Krizni štab) ne treba da se meša u profesionalni rad vojske. (T13531).

P1608

0190-0444-0445

0041-5572-5573

Izvod iz zapisnika sa 14. sednice proširenog Ratnog predsedništva održane 14. jula 1992.

14. juli 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazao zaključak Ratnog predsedništva da nije zadovoljno postignutim rezultatima u pogledu vojnih i bezbednosnih pitanja; kao i da bi se pokazala koordinacija imeđu vojnih i civilnih vlasti. (T13531).

Dokumenti uvršćeni u unakrsnom ispitivanju.

DB116

0190-0748

0094-9834

Naredba Vojnoj pošti 7980 Banja Luka za pripremu i isporuku naoružanja, potpisao pukovnik Vaso Tešić.

05. maj 1992.

Dokazni predmet podnet radi toga da bi se SELAK ispitao o naredbama pukovnika Tepsića (pomoćnik komandanta za pozadinu) za izdavanje naoružanja jedinicama TO. (T13240).

DB117

Naredba Vojnoj pošti 7980 Banja Luka u vezi sa pripremom i izdavanjem određenih materijalnih zaliha Teritorijalnoj odbrani opštine Kotor Varoš.

09. maj 1992.

Dokazni predmet podnet radi toga da bi se SELAK ispitao o naredbama pukovnika Tepsića (pomoćnik komandanta za pozadinu) za izdavanje naoružanja jedinicama TO. (T13243).

DB118

L000-3925-3926

0049-2544

Naredba koju je izdalo Ratno predsedništvo Srpske opštine Bosanska Krupa na sednici održanoj 24. aprila 1992. u vezi sa rušenjem izvesnih mostova.

24. april 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazala "naredba" koju je Komandi 1. krajiškog korpusa izdao predsednik Ratnog predsedništva/Kriznog štaba Bosanske Krupe; i da predsednik nije imao ovlašćenja da izda ovu naredbu. (T13265).

DB119

0081-2986

0081-2376

Naredba Komande 1. krajiškog korpusa pomoćniku komandanta za pozadinu 1. KK u vezi sa otvaranjem logora za ratne zarobljenike na Manjači, potpisao Momir Talić.

07. juni 1993.

Dokazni predmet podnet da bi se svedoku predočio datum dokumenta. (T13280).

DB120

0096-2626-2627

0094-9904-9905

Komanda 5. korpusa, interni broj 346-4, u vezi sa situacijom na terenu, potpisao pukovnik Mesud Hasotić.

11. april 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se naglasila nužnost delovanja JNA suočene sa zločinima, pljačkom i međunacionalnim odmazdama. (T13194).

DB121

0034-9336-9338

0034-9333-9335

Pismo koje je napisao Osman SELAK, naslovljeno na dr Emira SELAKA, PAULINEKLINK, izveštava o regionu Banje Luke od 1991. do 1995.

Dokazni predmet podnet da bi se svedoku predočio sledeći deo: "formirana k-da za oružani otpor srpskoj vojsci". (T13387)

DB122

0110-3748

0084-1147

Dozvola koju je potpisao Momir Talić kako bi potvrdio da je delegaciji dozvoljeno da putuje pravcem Doboj-Prnjavor-Banja Luka. Delegaciju je predvodio Radoslav Brđanin.

26. juni 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se iznelo da je Brđaninu bila potrebna dozvola da putuje navedenim pravcem. (T13423).

DB123

0300-6860, 6863

0084-1247, 1259

Dve stranice iz delovodnika Komande 1. krajiškog korpusa.

Dokazni predmet podnet da bi se iznelo da je Brđaninu bila potrebna dozvola da putuje navedenim pravcem. (T13425).

DB124

0301-7301-7304

B003-4296-4300

Dodatni podaci prikupljeni tokom razjašnjavanja okolnosti slučaja Kozarac i napada na Prijedor od strane muslimanskih i hrvatskih ekstremista, iz Centra službi bezbednosti u Banjoj Luci.

01. juni 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da su građani muslimanske nacionalnosti na širem području Prijedora planski i organizovano ilegalno snabdevani oružjem i da ih je organizovala SDA iz Prijedora. (T13253).

DB125

0300-6860-6869

0084-1247-1256

Delovodnik Komande 1. krajiškog korpusa iz 1992, broj 5 - 655, knjiga 1.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazali datumi, vremena, posete i događaji u 1. krajiškom korpusu. (T13430, 13431).

DB126

0304-8807-8809

0124-1794-1796

Komanda 5. korpusa, poverljivo, broj 371-1, podaci Komande 2. VO, potpisao pukovnik Mesud Hasotić.

21. april 1992.

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo naoružavanje muslimanskih jedinica TO. (T13228).

DB127

Spisak za mobilizaciju (isti kao dokazni predmet D11 u predmetu Stakić i dokazni predmet D6 u predmetu Tadić)+D2

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da su u Kozarcu postojale organizovane jedinice TO. (T13470).

DB128

0300-6860-6981

0084-1247-1367

Čitav delovodnik Komande 1. krajiškog korpusa.

1992. godina

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da se nigde u delovodniku ne pominju propusnice ili dozvole izdate Predragu Radiću niti bilo kakvoj grupi koju je predvodio Predrag Radić. (T13430).


PRILOG B

Prilog B

Dokazni predmeti korišćeni, ali ne i uvršćeni u dokaze, preko Osmana Selaka u predmetu br. IT-99-36-T.

Dokazni predmet br.

ERN engleski

ERN B/H/S

NASLOV

Korišćen u (direktnom/ unakrsnom/ ponovnom ispitivanju)

RAZLOG PODNOŠENJA DOKAZNOG PREDMETA

P15a/b

L002-7128-7129/0049-7717-7720

0091-1179/0049-7721-7724/0042-1545-1548

Opštinskim štabovima dobrovoljačkih jedinica - priložen je tekst o ciljevima i zadacima dobrovoljačkih jedinica kojih se treba pridržavati u daljem radu.

Direktno

Dokazni predmet podnet da bi se opisali ciljevi i načela organizacije dobrovoljačkih jedinica. (Dobrovoljci iz Bosanske Krajine).
Dokazni predmet podnet da bi se opisali ciljevi i načela organizacije dobrovoljačkih jedinica na području Bosanske Krajine. Dokazni predmet objašnjava razloge za formiranje jedinice, naime "da JNA nema dovoljno snaga da pokrije i zaštiti sva naseljena mesta." (T12960).

P19a/b

L005-5983-5999

0090-0220-0235

Informacije o merama za bolju zaštitu naoružanja i municije TO SRBiH /Teritorijalne odbrane SR BiH/.

Unakrsno

Dokazni predmet podnet da se pokažu mere preduzete u cilju rešavanja problema vezanih sa obezbeđenje naoružanja i municije za TO od strane JNA. (T13220).

P50a/b

0091-3501-3562/

0084-7711-7761

Zapisnik sa 16. sednice Skupštine srpskog naroda u BiH održane 12. maja 1992.

Direktno

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da je Brđaninov prosrpski govor bio sračunat na potpaljivanje ili zastrašivanje i da je, po SELAKOVOM mišljenju, doveo do uklanjanja muslimanskih i hrvatskih službenika iz raznih institucija (škola i preduzeća) na području BiH. (T13057).

P208

0091-8141-8142 (e) (konačni)
0307-6840 revidiran

0057-3857-3860 (b/h/s) (takođe 0057-3882)

Zaključak sa sastanka Kriznog štaba Ključ o legitimnosti Kriznog štaba ARK-a, uklanjanju zaposlenih koji nisu srpske nacionalnosti. Naglasak je na br. 10, odnosu vojnih i civilnih vlasti.

Ponovno

Dokazni predmet podnet zbog tvrdnje da odnos između vojnih i civilnih vlasti treba da bude takav da vojska izvršava naredbe civilnih vlasti dok civilne vlasti ne treba da se mešaju u to kako se te naredbe izvršavaju. (T13531).

P227

0088-2889-2938 (e)

0049-7838-7860 (b/h/s)
(iif 35209 odnosi se na čitavu seriju 0049-7815-7860)

Službeni list ARK-a. Broj 2. Odluke 1(03-282/92- 04.05.92)2(03-285/92-05.05.92)3(03-286/92-06.05.92)4(03-297/92-08.05.92)5(03-230/92-09.05.92)6(03-299/92-09.05.92)7(03-308/92-11.05.92)8(03-316/92-13.05.92)9(03-315/92-13.05.92)10(03-319/92-14.0

Direktno + Ponovno

Dokazni predmet podnet da bi se pokazala saradnja između vojnih i civilnih vlasti, konkretno nivo saradnje između regionalnog kriznog štaba ARK-a i komande korpusa. (T13084, 13529) Dokazni predmet je takođe podnet kako bi se pokazalo: "da 5. korpus za sada preuzima vazduhoplovno-remontni-proizvodni zavod 'Kosmos' do momenta dok Vlada Srpske Republike Bosne i Hercegovine ne donese konačnu odluku." (T13084).

P229

0303-1763

0042-3657-3658

Zaključci sa sednice subregije Sanski Most.

Glavno

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da su politički predstavnici iz opština Bihać, Petrovac, Srpska Krupa, Sanski Most, Prijedor, Bosanski Novi i Ključ tražili proterivanje Muslimana i Hrvata iz 1. krajiškog korpusa. (T13058).

P233

0300-2373-2373

B005-4280-4280

Radna verzija reportaže u kojoj se kaže da je Krizni štab Autonomne regije Krajine izdao saopštenje za štampu.

Ponovno

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da je Krizni štab autonomne regije izdao proglas kojim se traži hitna diferencijacija po nacionalnoj liniji oficira Vojske Srpske Republike BiH. (T13516).

P247

Međuopštinski dogovor na sansko-unskom području.

Ponovno

Dokazni predmet podnet zbog međuopštinskog dogovora na sansko-unskom području i što se tiče ranijih sastanaka Kriznog štaba Autonomne regije Krajina, može se videti da je većina naših predloga usvojena i da su ušli u zvanične stavove koje je Krizni štab usvojio na sednici 8. juna 1992. (T13515).

P256

0092-3388

0088-5936-0088-5937

Beleške sa sastanka sa generalom Talićem.

Direktno

Dokazni predmet podnet da bi se utvrdila reakcija generala Talića nakon što je obavešten o uslovima u logoru Manjača.(T13102).

P282

L002-1839-1841

B004-6986-6987

Izveštaj o informativnom razgovoru sa Džemom BEĆIREVIĆEM.

Unakrsno

Dokazni predmet podnet da bi se razmotrile tvrdnje iznete u dokumentu od 15. jula 1992. koji je potpisao pukovnik Zdravko Tolimir iz Odjeljenja za obaveštajne poslove 1. krajiškog korpusa. U dokaznom predmetu se govori o informativnom razgovoru sa gospodinom Džemom Bećirovićem. Bećirević govori o Muhidinu Jahiću, osobi koja je radila u pozadinskoj bazi pukovnika Selaka i za koju Bećirević tvrdi da je "glavni za pitanje vojnog organizovanja i naoružavanja Muslimana u Banja Luci". Dokazni predmet podnet da bi SELAK mogao prokomentarisati optužbe protiv Jahića. (T13384).

P371

0190-8922-0190-8923

0091-4839-0091-4840

Odluka br. 01-1/92, regionalnog sekretarijata za narodnu odbranu Autonomne regije Bosanska Krajina od 04.05.1992. godine.

Unakrsno

Dokazni predmet podnet da bi se predočio dokument koji je potpisao potpukovnik Milorad Sajic u kojem se govori o jednoj naredbi za opštu mobilizaciju na čitavnoj teritoriji Autonomne regije Krajine. Dokazni predmet podnet da bi se proverila tačnost te naredbe. (T13489).

P380

0110-5471-0110-5473

0094-9888-0094-9891

Izveštaj br. 482-1 Komande 1. krajiškog korpusa o trenutnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji.

Direktno

Dokazni predmet podnet da bi se predočio Izveštaj Komande o sledećem: 1) paravojne grupe se svakodnevno razoružavaju, 2) oni koji se ne odazovu na mobilizaciju gube posao i podležu krivičnom gonjenju, 3) borbe u Ključu i 4) hapšenje 2.000 pripadnika "zelenih beretki" u Omarskoj. (T13152).

P608

0300-6328-6330

0104-2415-0104-2418

Naređenje br. 313-1 Komande 5. korpusa 10. partizanskoj brigadi da se 6. partizanska brigada povuče sa ratišta i razmesti na području Sanskog Mosta. Izdao ga je general Talić.

Direktno

Dokazni predmet podnet da se pokaže neregularnost jedne naredbe kojom se jedna jedinica angažuje da ostvari "potpunu saradnju sa organima vlasti u opštini Sanski Mostu i sadejstvo sa jedinicama TO i i milicije." (T13157, T13158). Po SELAKOVOM mišljenju, takva jedna naredba nije bila logična zato što brigada treba da sarađuje kako sa političkim tako i sa policijskim vlastima datih opština. (T13157, T13158).

P655

0300-6386-0300-6387

0086-1527-1528 (B/H/S)

Redovni borbeni izveštaj br. 44-1/156 upućen Glavnom štabu Vojske Srpske Republike BiH.

Ponovno

Dokazni predmet podnet da bi se pokazala neistinitost tvrdnje u dokumentu da je 80 muslimanskih ekstremista pokušalo da zauzme deo Prijedora. SELAK je svedočio da bi takav napad predstavljao samoubistvo. (T13527).

P710

0110-6540-6546

0047-8877-8886 (B/H/S)

Zapisnik i odluke sa 9. sednice Izvršnog odbora Skupštine opštine Sanski Most.

Ponovno

U kombinaciji sa drugim dokaznim predmetima, ovaj dokazni predmet je podnet u prilog pretpostavci da političke vlasti mogu uticati na postupke vojske svojim zahtevima, u nekim slučajevima "odevenim u ruho naređenja". Konkretno, ovaj dokazni predmet je podnet da bi se pokazalo da je Skupština opštine Sanski Most htela da se Komanda 6. krajiške brigade premesti u Sanski Most i da predsedavajući Izvršnog odbora treba da iznese ovaj predlog. (T13534).

P733

0302-5616-5618

0047-8961

Zaključci sa vanredne sednice koju je 10. novembra 1992. godine održao Izvršni odbor Skupštine opštine Sanski Most.

Ponovno

U kombinaciji sa drugim dokaznim predmetima, ovaj dokazni predmet je podnet u prilog pretpostavci da političke vlasti mogu uticati na postupke vojske svojim zahtevima, u nekim slučajevima "odevenim u ruho naređenja". U užem smislu, dokazni predmet je podnet da bi se pokazalo da je u novembru 1992. Skupština sanski Most predložila da se organizuje poseta Komandi 1. krajiškog korpusa i da se komandant korpusa obavesti o situaciji u opštini. Osim toga, Skupština je navela da je "pitanje smanjenja broja bataljona na četiri u VI krajičkoj brigadi." (T13535).

P735

0110-2243-2244

0049-3294-3295 (B/H/S)

Odluke donete 17. novembra 1992. na zasedanju Skupštine opštine Sanski Most.

Ponovno

U kombinaciji sa drugim dokaznim predmetima, ovaj dokazni predmet je podnet u prilog pretpostavci da političke vlasti mogu uticati na postupke vojske svojim zahtevima, u nekim slučajevima "odevenim u ruho naređenja". (T13535)

P745

0110-2240-0110-2242

0047-8672-8677 (B/H/S)

Ratni istorijat 6. pešadijske brigade.

Ponovno

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da je pukovnik Basara pisao: "Da bi mogli Srbe naoružavati javno i legalno morali smo pribjeći lukavstvu: smišljena je priča da je komandant 1. KK naredio da se ..." (T13518).

P746

0300-5936-5946

0086-9822-0086-9833

Deo Izveštaja o 6. sanskoj brigadi; dopunski dokumenti za dosje Kriznog štaba SDS-a Sanski Most.

Ponovno

U kombinaciji sa drugim dokaznim predmetima, ovaj dokazni predmet je podnet u prilog pretpostavci da političke vlasti mogu uticati na postupke vojske svojim zahtevima, u nekim slučajevima "odevenim u ruho naređenja". Konkretno, ovaj dokazni predmet je podnet da bi se pokazalo da je 28. avgusta 1992, komanda brigade sa prištapskim jedinicama iz Lušci Palanke premeštena u Sanski Most. Ovaj premeštaj odigrao se tačno mesec dana posle saopštenja Skupštine opštine Sanski Most, o kojem se detaljno govori u P710. (T13534).

P902

0084-8548-8549

0102-9855-0102-9855

Informacija br. 420-1 koju je Komanda Banjalučkog korpusa uputila Skupštini Autonomne regije Krajine o situaciji u Skupštini opštine Ključ.

Ponovno

Dokazni predmet podnet da bi se pokazala koordinacija između vojnih i civilnih vlasti. (T13534).

P937

0093-8556-0093-8559

0086-1507-1514 (B/H/S)

Redovni borbeni izveštaj br. 44-1/153 izdat Glavnom štabu vojske Srpske Republike BiH.

Ponovno

Dokazni predmet podnet da bi se pokazala neistinitost tvrdnje u dokumentu da je 80 muslimanskih ekstremista pokušalo da zauzme deo Prijedora. SELAK je svedočio da bi takav napad predstavljao samoubistvo. (T13525).

P1416 (je P 1587 (T13129)

0093-8549-8552

0086-1467-1468(B/H/S)
0086-1469-1476(B/H/S)

Izveštaj, Op br. 474-1 /precrtano/ 44-1/150-1 upućen GŠ VRS o ''likvidaciji zelenih beretki" u širem rejonu s. Kozarac. Broj ljudi u svakoj jedinici, od 25.05. zaključno sa 27.05.

Glavno

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da je, po SELAKOVOM tvrđenju, 1. krajiški korpus (343. brigada) počinio genocid u širem rejonu sela Kozarac. U dokumentu se navodi da je između 1.500 i 2.000 pripadnika "zelenih beretki" ubijeno, naspram gubitaka JNA koji su iznosili 5 poginulih i 20 ranjenih. (T13094).


PRILOG C

Prilog C

Dokazni predmeti uvršćeni u dokaze preko Osmana Selaka u predmetu br. IT-94-1-T.

*Zasenčeni dokazni predmeti uvršćeni su u dokazni materijal u predmetu IT-99-36-T.

Optužba ne traži da se uvrsti dokazni predmet odbrane D8 (uvršćen u unakrsnom ispitivanju).

BROJ

NASLOV

ERN

RAZLOG PODNOŠENJA DOKAZNOG PREDMETA

Dokazi uvršćeni u direktnom ispitivanju

160

Fotografija u boji logora Manjača

0039-6710-0039-6711

Dokazni predmet podnet kako bi SELAK identifikovao logor Manjaču. (T1813).

162

Fotografija u boji penzionisanog pukovnika Popovića u maskirnoj uniformi

0039-6708-0039-6709

Dokazni predmet podnet kako bi se pokazala vojnička uniforma koju je JNA uvela 1986. ili 1987. i zbog činjenice da je korišćena samo u ratnim uslovima. (T1819).

163

Depeša pukovnika Gradimira Petrovića koji zamenjuje šefa tehničke službe, Komanda 2. vojne oblasti, poverljivo br. 32/198-60, od 22.02.1992, upućena Komandi 993. pozadinske baze i Komandi 5. korpusa, sa prevodom na engleski.

SA02-1186

Naredba pukovnika Petrovića upućena Komandi SELAKOVE baze za dostavu municije i naoružanja radi pojačanja 3. odreda Teritorijalne odbrane 10. partizanske divizije - uvšćen da se pokaže da je primalac srpska TO. (T1852).

159

Karta Krajine u Bosni i Hercegovini (zasenčeno plavom bojom) i Krajine u Hrvatskoj (zasenčeno zelenom bojom).

0039-9443

Dokazni predmet uvršćen da se identifikuju razna mesta, među kojima su srpska oblast zapadna Slavonija i Lipik, Pakrac i Nova Gradiška. (T1857).

164

Naredba general-pukovnika Milutina Kukanjca, komandanta, Komanda 2. vojne oblasti, strogo poverljivo br. 14/20-38, od 01.04.1992, upućena šefu Tehničke službe 2. vojne oblasti, sa prevodom na engleski.

SA 021521,0018-3515

Dokazni predmet podnet da se pokažu naredbe izdate pozadinskoj bazi 5. korpusa za snabdevanje oružjem (puške kalibra 20 mm) Srpske Republike i Teritorijalne odbrane zapadne Slovenije. (T1857).

165

Depeša general-pukovnika Milutina Kukanjca, komandanta, Komanda 2. vojne oblasti, strogo poverljivo br. 31/103-90, od 08.04.1992, komandama 5, 9. i 10. korpusa i 405, 530. i 993. pozadinske baze, sa prevodom na engleski.

SA00-0078

Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo premeštanje jedinica JNA iz zona pod zaštitom UN. Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo formiranje pozadinskih baza koje će biti deo TO. Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da je, s obzirom na činjenicu da je UN trebalo da stigne u Hrvatsku, Glavni štab Srpske Krajine odlučio da premesti svoje jedinice u druge oblasti i zatražio pomoć od Generalštaba u Beogradu. (T1858).

166

Depeša general-pukovnika Milutina Kukanjca, komandanta, Komanda 2. vojne oblasti, strogo poverljivo br. 31/103-41, od 24.04.1992, VEOMA HITNO, upućeno Tehničkoj upravi SSNO, sa prevodom na engleski.

SA02-1510-13,0025-3948-3951

Dokument podnet da bi se pokazala neregularnost zahteva koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske Republike BiH uputilo Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu za materijalno-tehnička sredstva koja je trebalo da koristi specijalna jedinica Centra službi bezbednosti Banja Luka. Uvršćen da bi se pokazalo da je vojska snabdevala bataljon specijalne policije ili jedinicu milicije. (T1866).

161

Karta 1: prikazuje pozadinsku zonu odgovornosti 993. pozadinske baze JNA pre 18. maja 1992.

0039-7367

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazala SELAKOVA zona (pozadinske) odgovornosti pre 18. maja 1992. (T1817; 1888).

167

Karta 2: prikazuje pozadinsku zonu odgovornosti pozadinske baze VRS posle18. maja 1992.

0039-7368

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazale izmene u SELAKOVOJ zoni (pozadinske) odgovornosti posle 18. maja 1992. Dokazni predmet prikazuje širenje vojnih operacija Banjalučkog korpusa na istok prema Doboju, Modriči i Tesliću, gde se vode operacije protiv Muslimana i Hrvata. (T1889).

168

Šema hijerarhije u logističkom sistemu JNA i lancu pozadinskog snabdevanja i potreba.

0039-7371

Dokazni predmet uvršćen da bi se pokazala hijerarhija u pozadinskom sistemu JNA i lancu operacija pozadinskog snabdevanja pre 18. maja 1992. (T1890).

169

Šema na kojoj su prikazani viši oficiri na položajima vlasti u 993. pozadinskoj bazi JNA pre 18. maja 1992.

0039-8159

Dokazni predmet uveden da bi se pokazali 1) položaji u vezi za sistemom pozadine, 2) imena oficira koji rukovode raznim nivoima i 3) da bi se navela imena koja će se pojavljivati tokom čitavog suđenja. General-pukovnik Adžić je bio načelnik Generalštaba. Dokazni predmet je podnet i da bi se pokazalo da su svi oficiri bili Srbi, izuzev dvojice, SELAKA i Muje Čamića, naželnika Tehničke službe pozadinske baze. (T1896).

170

Šema na kojoj su prikazani viši i niži oficiri na položajima vlasti u 14. pozadinskoj bazi posle 18. maja 1992.

0039-8158

Dokazni predmet uveden da bi se pokazale promene u pozadinskom obezbeđenju posle 18. maja 1992. Posle 18. maja 1992, postojala je Srpska Republika Hercegovina i general Panić je bio načelnik Generalštaba. Dokazni predmet pokazuje da nije postojao zvanični lanac komande između VRS i VJ. Dokazni predmet je podnet i da bi se pokazalo da je SELAK jedini koji nije Srbin, pošto je potporučnika Muju Čamića smenio major Spirić. (T1898).

171

Šeme viših i nižih oficira Banjalučkog korpusa JNA (5. korpusa) pre 18. maja 1992.

0039-8160

Dokazni predmet uvršćen da bi se usredsredila pažnja na 5. korpus, da bi se pokazala promena u komandi, razmotrile 329. oklopna brigads, 343. mehanizovana brigada, brigada iz Dervente, inženjerijski puk i raketna brigada. (1920).

172

Šeme viših i nižih oficira Banjalučkog korpusa VRS (1. krajiškog korpusa) posle 18. maja 1992.

0039-8157

Dokazni predmet uveden da bi se prikazali viši i niži oficiri posle 18. maja 1992. Dokazni predmet je podnet da bi se pokazalo da su svi oficiri, sem jednog, bili Srbi. Dokazni predmet je podnet i da bi se govorilo o smrti pukovnika Stevilovića, načelnika bezbednosti u korpusu. SELAK je rekao da veruje da su Stevilovića ubile vlasti, uprkos tome što su ga prema zvaničnoj istrazi i zvaničnom saopštenju za štampu ubile muslimanske oružane formacije. (T1922).

173

Komandna struktura vrha JNA pre 18. maja 1992.

0039-8161

Dokazni predmet podnet da bi se pokazao lanac komande 5. korpusa pre 18. maja 1992. (T1925). Peti korpus je potpadao pod komandu generala Blagoja Adzića. (T1925).

174

Komandna struktura na vrhu JA-VRS posle 18. maja 1992.

0039-7604

Dokazni predmet podnet da bi se pokazao lanac komande 5. korpusa posle 18. maja 1992. Dokazni predmet pokazuje direktnu liniju komande između general-pukovnika Ratka Mladića i 1. krajiškog korpusa kojim je komandovao general-major Momir Talić. (T1926).

175

Karta 3: prikazuje položaje jedinica Banjalučkog korpusa JNA (5. korpusa) pre 18. maja 1992, koje je snabdevala 993. pozadinska baza.

0039-8058

Dokazni predmet podnet da bi se pokazala zona odgovornosti Banjalučkog korpusa pre 18. maja 1992. Pozadinsko obezbeđenje jedinica u tim zonama odgovornosti. Pozadinsko obezbeđenje imale su i jedinice 5. korpusa u Hrvatskoj, u Rajiću, Pakracu i Novoj Gradiški, jedinice koje su se tamo borile protiv Hrvata. (T1929).

176

Karta 4: prikazuje položaje jedinica Banjalučkog korpusa VRS (1. krajiškog korpusa) posle 18. maja 1992, koje je snabdevala 14. pozadinska baza.

0039-8059

Dokazni predmet podnet da bi se pokazala zona odgovornosti 5. korpusa posle njegovog širenja 18. maja 1992. Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da se zona odgovornosti proširila ka Tesliću, Doboju, Modriči, Bosanskom Brodu. Dokazni predmet podnet da bi se pokazalo da je ovo proširenje bilo posledica borbenih operacija protiv etničkih grupa na tim područjima. (T1930).[1] Tužilac protiv Dušana Tadića, predmet br. IT-94-1, Svedočenje Osmana Selaka, 4. i 5. juni 1996.

[2] Tužilac protiv Radoslava Brđanina i Momira Talića, predmet br. IT-99-36-T, Svedočenje Osmana Selaka, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24. januara 2003.

[3] Tužilac protiv Tadića: optužba traži da se u dokaze uvrste oba dana svedočenja, izuzev svih unakrsnih ispitivanja i daljeg unakrsnog ispitivanja svedoka, odnosno delovi od 3. reda na str. T1947 do 11. reda na str. T1956, i od 16. reda na str. T1968 do str. T1969; kao i ponovno ispitivanje od 12. reda na str. T1956 do 17. reda na str. T1958. Ovo svedočenje tiče se dokaznog predmeta odbrane br. 8, za koji se na traži da bude uvršćen.

[4] Tužilac protiv Radoslava Brđanina, ibid, sledeći delovi: od 7. reda na str. T13388 do 8. reda na str. T13389; od 23. reda na str. T13397 do 4. reda na str. 13399; od 7. reda na str. T13402 do 25. reda. Osim toga, namera je bila da se u transkriptu rediguje sledeći deo iskaza: od 7. reda na str. T13400 do 13. reda na str. T13400, iz razloga što ovaj iskaz otkriva adresu svedoka. Optužba moli da se i ovaj iskaz uvrsti pod pečatom.

[5] U Prilogu A dati su dokazni predmeti koji su preko ovog svedoka uvršćeni u dokaze u predmetu Tužilac protiv Brđanina, ibid. U prilogu B navode se dokazni predmeti koji su korišćeni u toku svedočenja, ali su uvršćeni preko ranijih svedoka. U Prilogu C navedeni su dokazni predmeti koji su uvršćeni preko ovog svedoka u predmetu Tužilac protiv Tadića, ibid. Može se videti da je, od dokaznih predmeta uvršćenih u dokaze u predmetu Tadić, 8 korišćeno kasnije u predmetu Brđanin. Optužba moli da se, izuzev video traka, prihvate svi dokazni predmeti uvršćeni u dokaze ili korišćeni preko Selaka u predmetu Brđanin, kao i svi dokazni predmeti uvršćeni u dokaze u predmetu Tadić, izuzev dokaznog predmeta odbrane D8.

[6] Pravilo 92 bis (D), Pravilnik o postupku i dokazima, 30. decembar 2002.

[7] Vidi posebno Tužilac protiv Slobodana Miloševića: “Odluka o zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava u skladu sa pravilom 92bis”, 21. mart 2002, u daljem tekstu: Odluka u skladu sa pravilom 92 bis u predmetu Milošević. Vidi i Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T: “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92bis(C)”, 7. juni 2002, u daljem tekstu: Odluka u vezi s pravilom 92 bis u predmetu Galić.

[8] Vidi prethodne podneske optužbe u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, a posebno, u kontekstu pravila 92bis(D) u delu suđenja koji se odnosi na Bosnu, “Zahtev optužbe za prihvatanje transkripata umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92bis(D)”, 10. januar 2003, u daljem tekstu: Zahtev u skladu sa pravilom 92 bis D (Bosna).

[9] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, ibid, 8. maj 2003. Optužba čeka na pismeno obrazloženje ove odluke.

[10] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, ibid, 6. maj 2003.

[11] Tužilac protiv Slavka Dokmanovića, predmet br. IT-95-13a, Svedočenje Stipe Mesića, 20. mart 1998.

[12] Osim toga, unakrsno ispitivanje dotičnog svedoka u postupku Dokmanović nije bilo primereno interesima optuženog u ovom predmetu.

[13] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, ibid, “Odluka po prvom zahtevu tužioca za uvrštenje u spis svedočenja i izjave na osnovu pravila 92 bis tokom dela suđenja koji se odnosi na Hrvatsku”, 26. septembar 2002, u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92 bis u vezi sa Mesićevim svedočenjem.

[14] Navedene stranice transkripta grubo označavaju mesto gde se javlja ili počinje iskaz o ovim pitanjima.

[15] Premda jeste svedočio o bazi zločina u vezi sa Kozarcem u Prijedoru (Tadić T1933; Brđanin T13084; T13152)) i logorom Manjača (Tadić T1882; Brđanin T13103).

[16] Vidi Odluku na osnovu pravila 92 bis u vezi sa Mesićevim svedočenjem. Vidi i Zahtev u skladu sa pravilom 92 bis D (Bosna), par. 9-12; Odluku u skladu sa pravilom 92 bis u predmetu Milošević, par. 22; Odluku u skladu sa pravilom 92 bis u predmetu Galić, par. 10.

[17] Vidi gore Odluku na osnovu pravila 92 bis u vezi sa Mesićevim svedočenjem.

[18] A, B i C. Vidi gore.

[19] Vidi Tužilac protiv Mladena Naletilića zvanog Tuta i Vinka Martinovića zvanog Štela, predmet br. IT-98-34-PT: “Odluka po najavi tužioca o namjeri da se ponude transkripti u skladu sa pravilom 92 bis (D), 9. juli 2001, par. 8.