MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 22. maj 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PODNESAK TUŽIOCA
U VEZI SA TROŠKOVIMA OBNOVE STAROG GRADA DUBROVNIKA


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice, QC
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
   
Optuženi:
g. Slobodan Milošević
 

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PODNESAK TUŽIOCA
U VEZI SA TROŠKOVIMA OBNOVE STAROG GRADA DUBROVNIKA


1. Za vreme svedočenja svedoka Žane Bače 13. marta 2003, Pretresno veće je od optužbe zatražilo da dostavi ukupne troškove obnove Starog grada Dubrovnika nakon granatiranja “potpunosti radi”. [1] U vezi s dokaznim predmetom pod naslovom “Dubrovnik 1991-1992 - Kulturna dobra oštećena u granatiranju”o kojem se s predmetnim svedokom razgovaralo, [2] sudija May je izjavio da “neko valjda može da sabere te cifre u jednom trenutku i dostavi nam ih”. [3]

2. Tužilac je sabrao cifre navedene u pomenutom dokaznom predmetu. Globalna procena troškova obnove kulturnih dobara oštećenih granatiranjem iznosi 9.657.578 US$. Tužilac ovom podnesku prilaže Aneks I sa detaljnom specifikacijom troškova obnove Dubrovnika.

  /potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
   
Dana 22. maja 2003.
U Hagu,
Holandija
 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T

ANEKS I

TUŽIOČEVA DETALJNA SPECIFIKACIJA
TROŠKOVA OBNOVE STAROG GRADA DUBROVNIKA


ANEKS I

TUŽIOČEVA DETALJNA SPECIFIKACIJA TROŠKOVA OBNOVE STAROG GRADA DUBROVNIKA

Palača - Od Sigurate 1 (Palača Festivala) 650.550
Palača - Od Sigurate 2 433.740
Palača Martinušić - Sv. Josipa 1 443.130
Palača - Od puča 11 641.110
Palača - Od puča 16 448.510
Palača Sorkočević - Miha Pracata 395.890
Palača Đordić-Maineri - Široka 828.120
Kuća - Zlatarićeva 9 215.080
Kuća - Izmedu polača 5 130.000
Palača Sponza - Placa 34.762
Knežev dvor - Prid Dvorom 4.089
Palača Stay - Između polača 9-11 16.933
Palača Gučetić - Bunićeva poljana 6 30.542
Palača - Miha Pracata 11 15.240
Palača - Miha Pracata 3 11.500
Kuća Bošković - Boškovićeva 3 57.025
Kuća - Boškovićeva 1 27.739
Kuća - Boškovićeva 2 3.303
Kuća - Dropčeva 6 16.648
Kuća - Široka 4 2.692
Kuća - Od rupa 7 5.681
Kuća - Dropčeva 2 7.546
Gradski zvonik 33.250
Krovovi kuća u starom gradu 3.991.980
Pročelja kuća na Stradunu 42.500
Franjevački samostan 451.365
Dominikanski samostan 135.000
Crkva sv. Vlaha 67.448
Crkva Sigurata 80.000
Katedrala 17.651
Samostan sv. Klare 79.860
Samostan sv. Marije s crkvom 40.019
Crkva sv. Josipa 9.546
Sinagoga 30.000
Crkva sv. Spasa 12.450
Crkva sv. Roka 9.124
Pravoslavna crkva 7.644
Kapela palače Đorđić-Maineri 3.430
Stradun 71.850
Skalini Uz jezuite 2.580
Velika Onofrijeva fontana 27.200
Amerlingova fontana 40.960
Ulice u starom gradu (Žudioska, Dropčeva, Vetranićeva, Hanibala Lucića,Petilovrjenci, Od Sigurate, Prijeko, Peline, Široka, Božidarevićeva, Miha Pracata, Od puča, Strossmayerova, Za Rokom, Stayeva) 31.477
Trgovi (Poljana Ivana Gundulića, Ribarnica, Ponta) 5.190
Most od Pila 8.584
Vrata od Pila - kip sv. Vlaha 1.194
Vrata od Pila (ugaona kula) 1.177
Bastion Pile 729
Bastion sv. Petar 4.435
Tvrđava Bokar 1.817
Tvrđava Minčeta 893
Kula od Ploča 2.883
Kula Kalarinja 5.375
Kula sv. Dominika 1.384
Kula sv. Frana 1.686
Kula Drezvenik 1.246
Kula Puncjela 2.502
Plašt zida između ugaone kuleVratiju od Pila i kule Puncjela 4.731
Plašt zida između kule sv. Jakova i kule Drezvenik 1.423
Plašt zida između kule sv. Barbare i kule sv. Lucije 1.076
Hodnik uz kulu Puncjela 6.089
   
Globalna procena kulturnih dobara oštećenih granatiranjem,
prema dokumentu UNESCO-a - dokaznom predmetu br. 408, separator 15,
Žana Bača, T17834
9.657.578


[1] T. 17877-17878.

[2] Dokazni predmet 408, separator 15, T. 17834, 17878.

[3] T. 17877-17878. Vidi i T. 17903-17904.