MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM III

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 11. juni 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


Zahtev optužbe za uvrštavanje u spis pismene izjave svedoka B-1047 umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92bis

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


Zahtev optužbe za uvrštavanje u spis pismene izjave svedoka B-1047 umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92bis

I. Uvod

1. Ovaj zahtev za uvrštavanje u spis pismene izjave svedoka B-1047 umesto svedočenja viva voce podnosi se u skladu sa pravilima 92 bis i 127 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik)

II. Činjenični kontekst

2. Svedok B-1047 je jedini koji je preživeo masakr nad muškarcima Muslimanima koji su u Trnovoj, opština Sanski Most, počinili arkanovci.

3. Prvobitno je bilo predviđeno da svedok B-1047 svedoči kao svedok viva voce. Optužba traži da se veći deo njegovog glavnog iskaza predoči u pismenoj formi, u skladu sa pravilom 92 bis.

4. Overa izjave svedoka B-1047 u skladu sa pravilom 92 bis, prevod njegove izjave na bosanski/hrvatski/srpski jezik i potpisani addendum na bosanskom/ hrvatskom/srpskom jeziku priloženi su kao poverljivi Dodatak A. Izjava ovog svedoka na engleskom jeziku i prevod addenduma na engleski jezik priloženi su kao poverljivi Dodatak B. Biće dostavljene i redigovane verzije ovih dokumenata, koje će se predočiti javnosti.

5. Optužba traži da se, na osnovu pravila 92 bis, u celini prihvati izjava svedoka B-1047, sastavljena nakon razgovora obavljenih 25. i 26. novembra i 2. decembra 1996. godine, a pored toga se predviđa da će optužba zatražiti i da se dokazi u vezi s pojedinostima događaja navedenih u paragrafima 11, 12, 13, 16 , 17 i 18 izjave, te s daljim pojedinostima koje se ne pominju u izjavi, izvedu viva voce. Pored toga, optužba će zatražiti da se u sudski spis uvrsti manji broj dokaznih predmeta koji se ne pominju u izjavi.

III. Pravna analiza

6. Pretresno veće je u svojim ranijim odlukama u ovom predmetu već govorilo o uslovima iz pravila 92 bis.[1] Ne smatramo da ovde treba razmatrati ili ponavljati pojedinosti iz ranijih podnesaka optužbe u pogledu tih uslova.[2]

7. Optužba smatra da nijedan od dokaza iz izjave svedoka B-1047 ne govori o “delima i ponašanju optuženog”.[3] Za činjenice i pitanja o kojima se govori u izjavi takođe se ne može reći da su u bliskoj vezi sa optuženim u smislu koji je navelo Žalbeno veće u predmetu Galić.[4] Taj materijal se zapravo odnosi na ono što bi se moglo nazvati dokazima o bazi zločina. Nijedan od faktora navedenih u pravilu 92 bis koji idu u prilog neprihvatanju dokaza u pismenom obliku u ovom slučaju nije primenjiv.[5]

8. Optužba se slaže da ovog svedoka treba unakrsno ispitati.

IV. Tehnički uslovi iz pravila 92 bis

9. Predviđeno je da svedok B-1047 svedoči 13. juna 2003.

10. Izjava svedoka B-1047 već je obelodanjena optuženom i amici curiae u junu 2002.

11. Zbog potrebe da se dokazi optužbe izvedu na najekspeditivniji mogući način tužilac traži da se rokovi iz pravila 92 bis izmene kako bi se omogućilo da se izjava svedoka B-1047 uvrsti u spis. Optužba traži da Pretresno veće izda nalog na osnovu pravila 127 kojim bi se izmenio rok od 14 dana predviđen pravilom 92 bis (E).

V. Traženo pravno sredstvo

12. Iz svih gorenavedenih razloga, optužba uz dužno poštovanje traži:

a. da Pretresno veće uvrsti u spis overenu verziju pismene izjave svedoka B-1047 na osnovu pravila 92 bis;

b. da Pretresno veće izda nalog na osnovu pravila 127 za izmenu roka od 14 dana predviđen pravilom 92 bis (E).

  /potpis na originalu/
  Dermot Groome,
  v. d. glavnog zastupnika optužbe
Dana 11. juna 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[1] Vidi naročito Tužilac protiv Slobodana Miloševića: “Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava u skladu sa pravilom 92 bis,” 21. mart 2002. [u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Milošević]. Vidi takođe Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T: “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi sa pravilom 92 bis(C),” 7. jun 2002. [u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić.]

[2] Vidi ranije podneske optužbe u predmetu Tužilac protiv Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, naročito “Zahtev optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis,” 10. januar 2003.

[3] Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Milošević, par. 22; vidi takođe Odluku na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić, par. 10 (u kojoj se konkretno navode različite kategorije dokaza koji govore o delima i ponašanju optuženog).

[4] U predmetu Galić, Žalbeno veće je zauzelo stav da Pretresno veće treba da uzme u obzir i blisku povezanost dokaznog materijala s optuženim kada bude odlučivalo o tome da li će ga prihvatiti na osnovu pravila 92 bis. “U slučaju gde su dokazi od ključne važnosti za tezu optužbe i gde je osoba čija dela i ponašanje opisuje pismena izjava u bliskoj vezi s optuženim, Pretresno veće može odlučiti da ne bi bilo pravično prema optuženom da se dokazi izvode u pismenom obliku.” Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić, par. 13.

[5] Vidi pravilo 92 bis (A)(ii).