MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM III

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 18. jun 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


Zahtev optužbe za prihvatanje izjava svedoka relevantnih za događaje u opštinama
Bijeljina, Bratunac i Zvornik umesto svedočenja viva voce
u skladu sa pravilima 54, 75 i 92bis

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


Zahtev optužbe za prihvatanje izjava svedoka relevantnih za događaje u opštinama
Bijeljina, Bratunac i Zvornik umesto svedočenja viva voce
u skladu sa pravilima 54, 75 i 92bis

I. Uvod

1. Ovaj zahtev za prihvatanje pismenih izjava 15 svedoka, u kojima se podrobno govori o događajima u opštinama Bijeljina, Bratunac i Zvornik, umesto svedočenja viva voce podnosi se u skladu sa pravilima 54, 75 i 92 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik).

II. Činjenični kontekst

2. U pismenim izjavama tih 15 svedoka podrobno se govori o događajima u opštinama Bijeljina, Bratunac i Zvornik.

3. Pojedinosti o pismenim izjavama čije prihvatanje optužba traži u skladu sa pravilom 92 bis sadržane su u priloženoj tabeli kao poverljivi Prilog A. U toj tabeli se, između ostalog, navode imena svedoka i kratak rezime njihovog svedočenja. Tu su navedeni i svi eventualni raniji iskazi koje njihovo svedočenje možda potkrepljuje.[1]

III. Pravna analiza

4. Pretresno veće je u ranijim odlukama u ovom predmetu već govorilo o uslovima sadržanim u pravilu 92 bis.[2] Smatramo da ovde nije potrebno detaljno razmatrati ili ponavljati ranije podneske optužbe u vezi sa tim uslovima.[3]

Razlozi u prilog prihvatanja pismenih izjava

5. Optužba tvrdi da nijedan dokaz u pismenim izjavama 15 svedoka ne govori o “delima i ponašanju optuženog”.[4] Pored toga, ni za činjenice i pitanja koji su razmotreni u izjavama, osim možda u izjavi svedoka B-1488, ne može se reći da su u bliskoj vezi s optuženim u smislu koji je Žalbeno veće navelo u predmetu Galić.[5] Taj materijal se zapravo odnosi na ono što bi se moglo nazvati dokazima o “bazi zločina”, relevantnim za događaje u opštinama Bijeljina, Bratunac i Zvornik. Pismene izjave, izuzimajući izjavu svedoka B-1613, kumulativnog su karaktera u odnosu na druga svedočenja u vezi sa ove tri opštine. Optužba takođe tvrdi da je kumulativni karakter dokaza samo jedan faktor na neograničenom spisku primera one vrste dokaznog materijala koji ispunjava kriterijume za uvrštavanje u dokaze na osnovu pravila 92 bis, kako je to precizirano u pravilu 92 bis (A)(i). Nijedan od faktora koji idu u prilog neprihvatanju dokaza u pismenom obliku, sadržanih u pravilu 92 bis, u ovom slučaju nije primenjiv.[6]

Unakrsno ispitivanje

6. Optužba tvrdi da sve pismene izjave navedene u Prilogu A, izuzimajući možda izjavu svedoka B-1488, treba uvrstiti u dokaze bez unakrsnog ispitivanja.

7. Optužba tvrdi da događaji opisani u tim pismenim izjavama[7] nisu u bliskoj vezi s optuženim u smislu koji je Žalbeno veće navelo u predmetu Galić.[8] Kao takvi, oni su dovoljno udaljeni od dela i ponašanja optuženog i spadaju u onu vrstu pismenih izjava koje ispunjavaju uslove za uvrštavanje u dokaze u skladu sa pravilom 92 bis bez unakrsnog ispitivanja.

8. U pismenoj izjavi svedoka B-1488 podrobno se govori u umešanosti Plavšićke u događaje u Bijeljini i njenim vezama sa Arkanom. Optužba tvrdi da ovi dokazi ne govore o “delima i ponašanju” optuženog. Ona, međutim, priznaje da oni možda spadaju u onu vrstu dokaza koji su u bliskoj vezi s optuženim u smislu koji je Žalbeno veće navelo u predmetu Galić.[9]

9. U pismenim izjavama svedoka B-1750, B-1488, B-1524, B-1460, B-1516, B-1097, B-1704, B-1010 i B-1502 zaista se na određeni način pominje JNA. Optužba priznaje da je Pretresno veće u ranijim odlukama zaključilo da tamo gde se u pismenim izjavama pominje JNA treba dozvoliti unakrsno ispitivanje jer one govore o jednom važnom pitanju koje je pokrenuo optuženi. Optužba, međutim, tvrdi da činjenica da se u nekoj izjavi pominje JNA ne treba da bude razlog za automatsku pretpostavku da tog svedoka treba unakrsno ispitati. Umesto toga, značaj takvog pominjanja treba razmotriti za svaki pojedinačni slučaj. Ako svedoci budu pozvani na unakrsno ispitivanje na osnovu takvog pominjanja JNA, optužba traži da eventualno unakrsno ispitivanje bude ograničeno samo na to pitanje.

10. Optužba, dalje, smatra da će Pretresno veće možda želeti da razmotri da li optuženom treba naložiti da navede o kojim tačno delovima pismenih izjava eventualno želi da unakrsno ispita svedoka.

11. Optužba zadržava svoj stav o pitanju unakrsnog ispitivanja do pismene odluke Pretresnog veća o zahtevu optužbe u skladu sa pravilom 92 bis (D) u vezi sa svedocima koji svedoče o događajima u opštini Foča.[10] Posle toga optužba će možda tražiti da iznese nove usmene argumente.

Zaštitne mere

12. Pravilo 75 (A) dozvoljava Pretresnom veću da “nalogom odredi odgovarajuće mere za privatnost i zaštitu žrtava i svedoka, pod uslovom da one nisu u suprotnosti s pravima optuženog”.[11]

13. Određenom broju svedoka već su, na zahtev optužbe, odobrene zaštitne mere.

14. Svedoci B-1613 i B-1521 obavestili su Tužilaštvo da žele da svedoče na zatvorenoj sednici. Optužba zato traži da pismene izjave svedoka B-1613 i B-1521 budu uvrštene u dokaze pod pečatom do trenutka kada Pretresno veće u propisanom roku razmotri meritum tih podnesaka. Ti svedoci su obuhvaćeni ranijim nalogom o zaštitnim merama. Tim nalogom je omogućeno da njihov identitet ostane zaštićen dok ne bude podnet zahtev za zaštitne mere bliže datumu njihovog svedočenja.[12] Razlozi zbog kojih se za ove svedoke traže zaštitne mere sadržani su u poverljivom Prilogu B.

15. Optužba dalje traži da delovi pismene izjave svedoka B-1516 koji se odnose na seksualno zlostavljanje u zatočeničkom centru u Čelopeku budu redigovani kako bi se, s obzirom na prirodu svedočenja, zaštitio identitet žrtava.

16. Optužba takođe traži dozvolu da javno podnese redigovane verzije pismenih izjava svedoka B-1524, B-1058, B-1460, B-1516, B-1499, B-1704 i B-1010 kako bi se dokazi stavili na uvid javnosti, a istovremeno zaštitio identitet svedoka koji su obuhvaćeni ranijim nalozima o zaštitnim merama. Tim nalozima je omogućeno da se zaštiti njihov identitet dok ne bude podnet zahtev za zaštitne mere bliže datumu njihovog svedočenja.[13]

17. Optužba će blagovremeno podneti nove zahteve za određivanje zaštitnih mera za suđenje za ove svedoke.

IV. Tehnički uslovi pravila 92 bis

18. Pismene izjave navedene u tabeli poverljivog Priloga A obelodanjene su optuženom i amici curiae u junu i julu 2002.[14]

19. Izjave svedoka B-1516, B-1097, B-1010 i B-1499 overene su pred predsedavajućim službenikom Sekretarijata, te ispunjavaju uslove sadržane u pravilu 92 bis (B).

20. Izjave svedoka B-1750, B-1488, B-1524, B-1058, B-1460, B-1613, B-1704, B-1521, B-1462, B-1502 i B-1702 trenutno ne ispunjavaju formalnosti overe predviđene u pravilu 92 bis (B). Optužba zato traži privremeno uvrštavanje ovih izjava u spis u skladu sa pravilima 54 i 92 bis.

21. Preduzeće se koraci da se izjave svedoka B-1750, B-1488, B-1524, B-1058, B-1460, B-1613, B-1704, B-1521, B-1462, B-1502 i B-1702 overe pred predsedavajućim službenikom Sekretarijata čim to bude izvodljivo. To će biti urađeno ili na terenu, u slučaju da pismene izjave budu privremeno uvrštene u dokaze bez unakrsnog ispitivanja, ili u Hagu, neposredno pre svedočenja, u slučaju da Pretresno veće zatraži da se svedok pojavi radi unakrsnog ispitivanja. Optužba će posle toga što je moguće pre obelodaniti overu i eventualni addendum.

V. Traženi pravni lek

22. Iz svih gorenavedenih razloga, optužba uz dužno poštovanje traži sledeće:

a. da Pretresno veće uvrsti u dokaze pismene izjave svedoka B-1516, B-1097, B-1010 i B-1499 umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis;

b. da Pretresno veće privremeno uvrsti u dokaze pismene izjave svedoka B-1750, B-1488, B-1524, B-1058, B-1460, B-1613, B-1704, B-1521, B-1462, B-1502 i B-1702, na osnovu pravila 54 i 92 bis, kao što je to obrazloženo u poverljivom Prilogu A, do ispunjenja uslova o overi u skladu sa pravilom 92 bis (B);

c. da se pismene izjave uvrste u dokaze bez unakrsnog ispitivanja u skladu sa pravilom 92 bis;

d. da, u slučaju uvrštavanja u dokaze u skladu sa pravilom 92 bis, Pretresno veće na osnovu pravila 75 (A) naloži da pismene izjave svedoka B-1613 i B-1521 budu uvrštene u dokaze pod pečatom; javno podnete verzije pismenih izjava svedoka B-1524, B-1058, B-1460, B-1516, B-1704, B-1499 i B-1010 budu redigovane kako bi se iz njih biti izbrisale sve eventualne informacije koje mogu da otkriju identitet svedoka; i da se javno podnete verzije pismene izjave svedoka B-1516 mogu biti dalje redigovati kako je to navedeno u ovom zahtevu.

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
Dana 18. juna 2003.
U Hagu,
Holandija


[1] Optužba će, ubrzo posle podnošenja ovog zahteva, dostaviti Pretresnom veću, amici curiae i optuženom kopije izjava na engleskom jeziku, a optuženom i g. Branislavu Tapuškoviću kopije na bosanskom-hrvatskom-srpskom (BHS) jeziku. Optužba će takođe obelodaniti kopije izjave svedoka B-1489 (ERN ENG 0211-2753-0211-2760, BHS 0305-4222-0305-4230) čije se svedočenje očekuje, a optužba smatra da je izjava svedoka B-1488 kumulativnog karaktera. Napomena: optužba nije u mogućnosti da pronađe jedan broj fotografija navedenih u izjavama svedoka B-1516 i B-1521. Ona će se potruditi da ih blagovremeno nađe.

[2] Vidi posebno Tužilac protiv Slobodana Miloševića: “Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava u skladu sa pravilom 92 bis”, 21. mart 2002. [u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Milošević]. Vidi takođe Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T: “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92bis(C)”, 7. jun 2002. [u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić].

[3] Vidi ranije podneske optužbe u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, posebno “Zahtev optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis”, 10. januar 2003.

[4] Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Milošević, par. 22; vidi takođe Odluku na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić, par. 10 (gde se konkretno navode različite kategorije dokaza koji govore o delima i ponašanju optuženog).

[5] U predmetu Galić, Žalbeno veće je zauzelo stav da Pretresno veće treba da uzme u obzir i blisku povezanost dokaznog materijala s optuženim prilikom odlučivanja o tome da li će ih prihvatiti na osnovu pravila 92 bis. “U slučaju gdje su dokazi od ključne važnosti za tezu optužbe i gdje je osoba čija djela i ponašanje opisuje pismena izjava u bliskoj vezi s optuženim, Pretresno vijeće može odlučiti da ne bi bilo pravično prema optuženom da se dokazi izvode u pismenom obliku.” Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić, par. 13.

[6] Vidi pravilo 92 bis (A)(ii).

[7] Izuzimajući možda pismenu izjavu svedoka B-1488.

[8] Vidi fusnotu 5 gore.

[9] Vidi fusnotu 5 gore.

[10] Vidi “Zahtev optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis”, predmet br. IT-02-54-T, od 10. januara 2003. i “Addendum zahtevu optužbe za prihvatanje transkripata umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis(D)”, predmet br. IT-02-54-T, od 1. maja 2003, kao i usmenu odluku Pretresnog veća od 8. maja 2003. na T20482-T20483.

[11] Vidi pravilo 75 (A).

[12] Vidi “Odluku po zahtevu optužbe za zaštitne mere za suđenje za svedoke (Bosna)”, predmet br. IT-02-54-T, 30. jul 2002.

[13] Vidi “Odluku po zahtevu optužbe za zaštitne mere za suđenje za svedoke (Bosna)”, predmet br. IT-02-54-T predmet br. IT-02-54-T, 30. jul 2002, a takođe “Odluku po podnesku 'Trenutni status zaštitnih mera potrebnih za svedoke – tabelarni pregled optužbe (Bosna)'”, predmet br. IT-02-54-T, 17. septembar 2002.

[14] Napomena: izjava svedoka B-1704 obelodanjena je 1. juna 2002, ali samo na engleskom jeziku (ERN 0217-1385-0217-1395). Ova izjava još nije obelodanjena na BHS jeziku (ERN 0308-1312-0308-1322). Verzija addenduma izjavi svedoka B-1499 na BHS jeziku obelodanjena je kao deo ERN 0229-4806-0229-4820 u junu 2002. Prevod addenduma na engleski jezik ERN 0303-5196-0303-5198 još nije obelodanjen.