MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 8. jul 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV OPTUŽBE ZA DOZVOLU DA ZAMENI JEDNOG SVEDOKA NA SPISKU SVEDOKA I ZA PRIHVATANJE PISMENE IZJAVE UMESTO SVEDOČENJA VIVA VOCE U SKLADU SA PRAVILOM 92bis

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ZAHTEV OPTUŽBE ZA DOZVOLU DA ZAMENI JEDNOG SVEDOKA NA SPISKU SVEDOKA I ZA PRIHVATANJE PISMENE IZJAVE UMESTO SVEDOČENJA VIVA VOCE U SKLADU SA PRAVILOM 92bis

1) Optužba uz dužno poštovanje traži da joj Pretresno veće, u skladu sa pravilom 92 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), dozvoli da izvrši zamenu na spisku svedoka i uvrsti u spis izjavu svedoka koji će zameniti prethodnog.

2) Optužba je ranije nagovestila da će svedok C-1231 svedočiti o događajima u Saborskom 12. novembra 1991, kako je to navedeno u paragrafu 44 optužnice za Hrvatsku. Optužba je 10. januara 2003. podnela “Zahtev optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva vice u skladu sa pravilom 92 bis” (u daljem tekstu: Zahtev na osnovu pravila 92 bis). Optužba je u tom zahtevu tražila da se, u skladu sa pravilom 92 bis, između ostalih, prihvati i izjava svedoka C-1231. Pretresno veće je potom zaključilo da se iskaz svedoka C-1231 može uvrstiti u dokaze u skladu sa pravilom 92 bis, ali da podleže unakrsnom ispitivanju.

3) Dana 18. juna 2003. svedok C-1231 odbio je da se sastane sa predstavnicima Tužilaštva i sekretarom Suda kako bi se okončao postupak predviđen pravilom 92 bis i prvi put je izjavio da više nije voljan da svedoči.

4) Optužba sada traži da se svedočenje svedoka C-1231 zameni iskazom Ane Bićanić. Izjava koju je Ana Bićanić dala Tužilaštvu obelodanjena je optuženom 29. oktobra 2001. (na engleskom jeziku) i 13. decembra 2001. (na B/H/S jeziku) i dostavlja se kao Prilog A. Rezime njenog očekivanog svedočenja u skladu sa pravilom 65 ter dostavlja se kao Prilog B. Pošto će Ana Bićanić svedočiti u suštini o istim događajima kao svedok C-1231, optuženi neće biti oštećen tom zamenom.

5) Optužba, na osnovu argumenata izloženih u svom Zahtevu na osnovu pravila 92 bis od 10. januara 2003, takođe traži da se izjava Ane Bićanić uvrsti u dokaze u skladu sa pravilom 92 bis, uz unakrsno ispitivanje od strane optuženog. Prilog C je tabela u kojoj su navedene pojedinosti iskaza svedoka, kao i svedočenja koja će njime biti potkrepljena.

/potpis an originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
Dana 8. jula 2003.
U Hagu,
Holandija