MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 23. jul 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

DELIMIČNO POVERLJIVO

DEVETI IZVEŠTAJ TUŽILAŠTVA U VEZI S OBELODANJIVANJEM

Tužilaštvo: Amicus curiae:
gđa Carla Del Ponte g. Steven Kay
  g. Branislav Tapušković
  g. Timothy McCormack

Optuženi
g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T

DELIMIČNO POVERLJIVO

DEVETI IZVEŠTAJ OPTUŽBE U VEZI S OBELODANJIVANJEM

  1. Poslednji izveštaj optužbe u vezi s obelodanjivanjem podnet je 5. maja 2003. Taj izveštaj i prilozi uz njega sadrže opis materijala obelodanjenih optuženom Miloševiću i amici curiae na osnovu pravila 66(A)(ii), 66(B) i 68 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) od 1. februara 2003. do 15. aprila 2003. Shodno tome, u ovom izveštaju i prilozima navode se materijali koji su obelodanjeni optuženom Miloševiću i amici curiae na osnovu pravila 66(A)(ii), 66(B) i 68 u periodu od 16. aprila 2003. do 30. juna 2003.

  2. Poverljivi prilog A ovom izveštaju jeste spisak svih materijala obelodanjenih optuženom Miloševiću i amici curiae na osnovu pravila 66(A)(ii) u periodu od 16. aprila 2003. do 30. juna 2003. Ovi materijali relevantni su za delove postupka koji se odnose na Kosovo, Hrvatsku i Bosnu. Poverljivi Prilog B ovom izveštaju jeste spisak svih materijala obelodanjenih optuženom Miloševiću i amici curiae na osnovu pravila 66(B) u periodu od 16. aprila 2003. do 30. juna 2003. Ovi materijali relevantni su za delove postupka koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu. Poverljivi Prilog C ovom izveštaju jeste spisak svih materijala obelodanjenih optuženom Miloševiću i amici curiae na osnovu pravila 68 u periodu od 16. aprila 2003. do 30. juna 2003. Ovi materijali relevantni su za delove postupka koji se odnose na Kosovo, Hrvatsku i Bosnu.

  3. Optužba i dalje traga za efikasnijim načinom obelodanjivanja potencijalno oslobađajućeg materijala u skladu sa pravilom 68. U svom Osmom izveštaju u vezi s obelodanjivanjem optužba kaže da će “odbrani uskoro biti obelodanjeni CD-romovi koji sadrže kriterijume za pretraživanje oslobađajućeg materijala u vezi s “organizacijama počinilaca” u Hrvatskoj i Bosni”. Optužba je sada organizovala snimanje ovog materijala na manji broj DVD diskova većeg kapaciteta na kojima je moguće vršiti pretraživanje, što bi trebalo da odlakša rad optuženom i amici curiae. Pored toga, u skladu s nastojanjem optužbe da materijal dostavi u elektronskoj formi, isti taj materijal o “organizacijama počinilaca” biće dostupan odbrani na računaru u sobi za branioce u Sekretarijatu.

  4. Optužba ima niz mapa na kojima su prikazani položaji ABiH tokom rata u Bosni i Hercegovini i one možda sadrže oslobađajući materijal za optuženog Miloševića. Amici curiae i pravni saradnici optuženog znaju da su sve ove mape “prevelike” i da je njihovo kopiranje zbog toga izuzetno komplikovano i skupo. Odbrana je amici curiae i optuženom dostavila dve tabele u kojima su opisane te velike mape. Optužba je obavestila amici curiae i optuženog da, ukoliko amici curiae ili pravni saradnici optuženog žele da pregledaju neku od ovih mapa u prostorijama Tužilaštva, optužba će se postarati da im to omogući.

  5. Dokazi izvedeni tokom drugih suđenja na MKSJ-u (uključujući svedočenje svedoka i dokazne predmete optužbe i odbrane) možda sadrže materijal koji je potencijalno oslobađajući za optuženog Miloševića. U svojoj “Odluci po zahtjevu žalioca za dostavu materijala, za suspenziju odnosno izmjenu rasporeda podnošenja podnesaka, te po dodatnim podnescima”[1] u predmetu Tužilac protiv Tihomira Blaškića (u daljem tekstu: Odluka u predmetu Blaškić) Žalbeno veće je preispitalo obavezu optužbe da obelodani oslobađajući materijal sadržan u takvim dokazima. Optužba smatra da se u Odluci u predmetu Blaškić kaže da se optužba u vezi s izvesnim materijalima može osloboditi obaveze o obelodanjivanju iz pravila 68 ako je optuženi obavešten o postojanju tih materijala i ako su mu ti materijali dostupni.[2] Stoga će optužba nastojati da obavesti optuženog o postojanju potencijalno oslobađajućeg materijala u javnom spisu iz drugih postupaka pred ovim Međunarodnim sudom.[3] U svoje elektronsko pretraživanje u potrazi za potencijalno oslobađajućim materijalom optužba je uključila i predočila materijal iz transkripata sa “javnih sednica”, “poluzatvorenih sednica” i “zatvorenih sednica”, kao i dokumente optužbe koji bi mogli da se podnesu kao dokazni predmeti “pod pečatom”. Međutim, optužba u svoju elektronsku pretragu za potencijalno oslobađajućim materijalom nije uključila dokazne predmete odbrane koji su podneti “pod pečatom”. U skladu s tim, optužba će nastojati da pregleda takve dokazne predmete odbrane koji su “pod pečatom” i odgovarajuće spiskove dokaznih predmeta iz određenih suđenja koja su relevantna za ovaj predmet, tražeći materijal koji bi mogao biti oslobađajući za optuženog Miloševića. Možda će biti neophodna saradnja Sekretarijata kako bi se optužbi omogućio pristup dokaznim predmetima odbrane koji su “pod pečatom”, a koje Tužilaštvo ne poseduje.

  /potpis na originalu/
  Geoffrey Nice,
  glavni zastupnik optužbe
Dana 23. jula 2003.  
U Hagu,  
Holandija  [1] Predmet br. IT-95-14-A, 26. septembar 2000.

[2] Odluka u predmetu Blaškić, par. 38.

[3] Na primer, 10. jula 2003. optužba je obavestila optuženog Miloševića i amici curiae o postojanju potencijalno oslobađajućeg materijala iz predmeta Krstić, predmet br. IT-98-33-T.