MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 31. jul 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


JAVNO SA EX PARTE I POVERLJIVIM DODACIMA
ZAHTEV OPTUŽBE ZA DOZVOLU DA DODA SVEDOKE B-225 I C-057 NA SPISAK SVEDOKA I ZAHTEV ZA ZAŠTITNE MERE

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Timothy McCormack
g. Dermot Groome g. Branislav Tapušković

Optuženi:
Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


JAVNO SA EX PARTE I POVERLJIVIM DODACIMA
ZAHTEV OPTUŽBE ZA DOZVOLU DA DODA SVEDOKE B-225 I C-057 NA SPISAK SVEDOKA I ZAHTEV ZA ZAŠTITNE MERE

UVOD

 1. Na osnovu pravila 54 i 89(C) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), te u skladu sa odlukom Pretresnog veća od 18. aprila 2002. optužba, uz dužno poštovanje, traži da Pretresno veće izda dozvolu da se na spisak svedoka dodaju svedoci B-225 i C-057.

 2. Pored toga, optužba ovim Zahtevom traži da se, na osnovu pravila 69, 75 i 79, odrede zaštitne mere za svedoka C-057, koji je izuzetno zabrinut za svoju bezbednost.

 3. ISTORIJAT

  Dodatni svedoci i zaštitne mere

 4. U svom odgovoru na “Zahtev Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka” od 11. aprila 2002. u kojem je zatražena izmena naloga u vezi s pretpretresnim podneskom, spiskom svedoka i spiskom dokaznih predmeta optužbe na osnovu pravila 65ter, Pretresno veće je donelo “Odluku po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka”. U vezi s budućim izmenama koje će optužba tražiti, u pomenutoj Odluci od 18. aprila se kaže da je “Tužilaštvo dužno da podnese svoj pretpretresni materijal do 1. juna 2002. Nakon isteka navedenog roka, pretpretresni materijal će biti prihvaćen samo ako se za to iznesu valjani razlozi”.[1]

 5. Kao što je navedeno u delu ovog zahteva naslovljenom “Diskusija”, kao i u dodacima A i B, optužba tvrdi da predmetni zahtev da se spisku svedoka dodaju svedoci B-225 i C-057 zadovoljava kriterijum “valjanog razloga” koji je ustanovilo ovo Pretresno veće.[2]

 6. Optužba takođe traži da Pretresno veće za svedoka C-057 odobri zaštitne mere slične onima koje je odredilo za “svedoke koji su osetljiv izvor informacija”.[3] Konkretno, podnet je zahtev da se odrede sledeće zaštitne mere:

  (a) neredigovane izjave svedoka i relevantni dokazni predmeti obelodaniće se amici curiae najmanje 30 dana, a optuženom i njegovim imenovanim pravnim saradnicima najmanje 10 dana pre planiranog svedočenja svedoka;

  (b) optuženi i njegovi imenovani pravni saradnici trećim stranama neće obelodanjivati izjave svedoka i relevantne dokazne predmete, osim u meri u kojoj je to direktno i konkretno neophodno za pripremu i iznošenje teze odbrane (ili, u slučaju amici curiae, u meri u kojoj oni pružaju pomoć Pretresnom veću), i

  (c) optuženi, njegovi imenovani pravni saradnici i amici curiae sklopiće sa trećim stranama sporazume o neobelodanjivanju (kako je predvidela optužba), kao preduslov da im se dostave izjave svedoka i relevantni dokazni predmeti.[4]

 7. Osnove za ovaj zahtev optužbe i pojedinosti u vezi sa strahovanjima za bezbednost svedoka C-057 izloženi su u dodacima A i B.

 8. DISKUSIJA

  Dodatni svedoci

 9. Optužba dosledno i iskreno nastoji da stalno smanjuje ukupan obim izvođenja svojih dokaza nalazeći svedoke koji mogu da pruže celovitije svedočenje.[5] Optužba ima na umu ograničen broj dana koji su joj preostali za glavno izvođenje dokaza, te nastoji da d prednost svedočenju svedoka koji pred ovim Međunarodnim sudom mogu da pruže najpotpuniji i najkoncizniji iskaz.

 10. U svojim ranijim zbirnim zahtevima u kojima je tražila dozvolu da izmeni spisak svedoka, optužba je nagovestila da će možda tražiti da se doda još svedoka koji su osetljiv izvor informacija kad oni budu spremni da svedoče.[6] Na primer, u Zahtevu od 5. februara 2003. optužba je istakla sledeće:

  …Proces procenjivanja dokaznog materijala i potencijalnih svedoka kontinuiran je proces kako bi se došlo do što je moguće osmišljenijeg i efikasnijeg izvođenja dokaza. U tom smislu, optužba očekuje da će podneti dodatni zahtev za izmenu spiska svedoka, nastavljajući time proces smanjenja ukupnog broja pozvanih svedoka u korist izvođenja ograničenog broja dodatnih svedoka koji predstavljaju osetljivi izvor informacija.[7]

 11. U Zahtevu od 11. aprila 2003. optužba je istakla sledeće:

  Optužba tvrdi da ima malo svedoka koji su osetljivi izvor informacija a koji trenutno razmišljaju o tome da li će svedočiti pred Međunarodnim sudom. Naravno, nedavni događaji samo komplikuju donošenje takvih odluka. S tim u vezi, ako tih nekoliko svedoka pristane da svedoči, optužba će o tome što je pre moguće obavestiti Veće.[8]

  U svom nedavno podnetom Zahtevu od 23. juna 2003. optužba je istakla sledeće:

  ...još uvek postoji mali broj svedoka koji su osetljivi izvor informacija a koji trenutno razmišljaju o tome da li će svedočiti pred Međunarodnim sudom. Naravno, nedavni događaji samo komplikuju donošenje takvih odluka. S tim u vezi, ako tih nekoliko svedoka pristane da svedoči, optužba će o tome što je pre moguće obavestiti Veće... Međutim, često se dešava da se svedoci jave tokom suđenja. Uz to, čak i kada se takvi svedoci jave, često im je potrebno izvesno vreme da se odluče da li će zapravo da svedoče protiv optuženog. Tek nakon toga će optužba biti u stanju da traži da se oni uvrste u spisak svedoka.

 12. Konkretan istorijat bavljenja optužbe svedocima B-225 i C-057 u vezi s njihovim mogućim svedočenjem u ovom postupku podrobnije je iznet u dodacima A i B.

 13. Optužba tvrdi da značaj svedočenja koje svedoci B-225 i C-057 mogu da daju Pretresnom veću i činjenica da su ovi svedoci tek nedavno pristali da svedoče predstavljaju “valjan razlog”, onako kako ga je definisalo ovo Pretresno veće.

 14. Zaštitne mere

 15. Pravilo 69(A) Pravilnika predviđa:

  U izuzetnim okolnostima, tužilac može od sudije ili pretresnog veća da zatraži da nalože da se ne obelodanjuje identitet žrtve ili svedoka koji može biti u opasnosti ili izložen riziku sve dok se ta osoba ne stavi pod zaštitu Međunarodnog suda.

 16. Optužba tvrdi da se u slučaju svedoka C-057 može reći da se radi o izuzetnim okolnostima, zbog moguće opasnosti i rizika s kojim bi on i njegova porodica mogli da se suoče ukoliko se unapred sazna da bi mogli da svedoče na ovom suđenju. Okolnosti ovog svedoka su izuzetne zbog toga što on živi u relativno malom mestu u Vojvodini, u Srbiji, u naselju iz kojeg je izvestan broj ljudi učestvovao u operacijama u Hrvatskoj. Mnogi od njih s tim u vezi još uvek imaju veoma radikalan stav, te bi oni koje spomene u svom iskazu mogli pribeći odmazdi. Pored toga, ovaj svedok će svedočiti o pitanjima koja se direktno odnose na krivičnu odgovornost optuženog, Vojislava Šešelja i pokojnog Željka Ražnatovića Arkana, zbog čega će biti izložen povećanom riziku od strane osoba koje s njima imaju veze a žive na istom području na kojem i svedok, kao i od pristalica optuženog.[9]

 17. Pravilo 69(C) predviđa da se “identitet žrtve ili svedoka mora obelodaniti dovoljno rano pre početka suđenja da bi se ostavilo dovoljno vremena za pripremu odbrane.” Međutim, ova obaveza je uslovljena pravilom 75. Optužba smatra da je, u izuzetnim okolnostima ovih svedoka i ovog postupka, da bi se obezbedila zaštita tih svedoka na osnovu pravila 75, primereno zatražiti da se identitet svedoka obelodani u razumnom roku pre njihovog svedočenja, kao što je gore predloženo.

 18. Konkretan zahtev u vezi sa svedokom C-057 naveden je u priloženom Dodatku A. Uz to, izjava istražitelja Tužilaštva, kojom se potvrđuje osnov zatraženih zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija i istinitost informacija iz ovog Zahteva, priložena je u Dodatku B.

 19. SPORAZUM O NEOBELODANJIVANJU I VOĐENJE EVIDENCIJE OBELODANJIVANJA

 20. Dana 3. maja 2002. ovo Pretresno veće je odobrilo zahtev vezan za sporazum o neobelodanjivanju u slučaju da optuženi, njegovi imenovani pravni saradnici ili amici curiae moraju da obelodane trećim stranama materijal koji im je obelodanio tužilac.[10] U nalogu piše da:

  optuženi i njegovi imenovani saradnici ne smeju da obelodanjuju materijal trećim stranama sem u onoj meri koja je direktno i konkretno neophodna za pripremu i izvođenje dokaza odbrane. Amici curiae ne smeju da obelodanjuju materijal trećim stranama sem u onoj meri koja je direktno i konkretno neophodna za pomoć Pretresnom veću. Optuženi, njegovi imenovani pravni saradnici i amici curiae obavezuju se da ishode od trećih strana sporazum o neobelodanjivanju kao preduslov da im se dostave materijali.

 21. Optužba, uz dužno poštovanje, traži da se iz razloga navedenih u dodacima A i B za svedoka B-225 izda nalog o zaštitnim merama, sličan nalozima Pretresnog veća od 3. maja 2002, 13. marta 2003. i 8. jula 2003.

II. TRAŽENO PRAVNO SREDSTVO

Na osnovu pravila 54, 69(A), 75, 79 i 89 Pravilnika optužba traži sledeće pravno sredstvo:

 1. da Pretresno veće odobri da se na spisak svedoka dodaju svedoci B-225 i C-057;

 2. da se neredigovana izjava svedoka C-057 i relevantni dokazni predmeti obelodane amici curiae u roku od najmanje 30 dana, a optuženom i njegovim imenovanim pravnim saradnicima u roku od najmanje 10 dana pre očekivanog datuma svedočenja svedoka;

 3. da, nakon obelodanjivanja neredigovane izjave svedoka i dokaznih predmeta svedoka C-057, optuženi, imenovani pravni saradnici i amici curiae smeju obelodaniti te dokumente i ono što znaju o njihovoj sadržini (uključujući identitet tih svedoka) trećim stranama samo u onoj meri u kojoj je to direktno i konkretno neophodno za pripremu i izvođenje dokaza odbrane. Amici curiae ne smeju da obelodanjuju te izjave svedoka i ono što znaju o njihovoj sadržini (uključujući identitet tih svedoka), sem ako prethodno ne uvere Pretresno veće da je to neophodno kako bi ispunili svoj zadatak pružanja pomoći Pretresnom veću. U oba slučaja optuženi, njegovi imenovani pravni saradnici i amici curiae moraju od trećih strana kojima će izjave ili informacije biti obelodanjene najpre ishoditi sporazum o neobelodanjivanju, koji optuženi, njegovi imenovani pravni saradnici i amici curiae već imaju;

 4. da se optužbi dozvoli da, ukoliko bude potrebno, podnese zahtev za zaštitne mere za suđenje za svedoke B-225 i C-057 bliže očekivanom datumu svedočenja tih svedoka.

S poštovanjem,
/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
Dana 31. jula 2003.
U Hagu,
Holandija[1] “Odluka po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka”, predmet br. IT-02-54-T, 18. april 2002, str.3. Valja primetiti i da je Pretresno veće tokom pretpretresne konferencije održane 25. jula 2002. iznelo sledeći stav:

Došli smo do zaključka da treba da bude ukupno 106 svedoka, i to svedoka viva voce u vezi sa optužnicom za Bosnu, odnosno 71 svedok u vezi sa optužnicom za Hrvatsku, što iznosi ukupno 177 svedoka viva voce... Ako se u toku suđenja promene okolnosti, optužba može da traži izmenu ovog naloga u skladu s ovim pravilom. Međutim, takve izmene će se prihvatiti samo ako se za to iznesu valjani razlozi. T. 8641.

[2] Optužba je ranije podnosila zbirne zahteve za dodavanje i brisanje svedoka kako bi izbegla usitnjavanje podnošenja zahteva. Međutim, u ovom slučaju se podnošenje zasebnog zahteva zbog značaja ovog svedoka smatra prikladnim. Optužba je stranama u postupku dostavila ažurirane verzije spiskova svojih svedoka na kojima je naznačeno za koliko će dana morati da se skrati izvođenje dokaza da bi se ispoštovao rok koji je Pretresno veće odredilo za ostatak izvođenja dokaza. Dodavanjem ovog svedoka optužba ne namerava da odstupi od svoje namere s ovim u vezi.

[3] Vidi “Odluku po zahtevu Tužilaštva za zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija”, predmet br. IT-02-54-T, 3. maj 2002. i “Drugu odluku po zahtevu Tužilaštva za zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija”, predmet br. IT-02-54-T, 18. juni 2002.

[4] “Odluka po zahtevu optužbe za izmenu liste svedoka i za odobravanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljivi izvor informacija”, predmet br. IT-02-54-T, 13. mart 2003, str. 8 (u daljem tekstu: Nalog od 13. marta), “Odluka po zahtevu optužbe za dalju izmenu spiska svedoka i zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija”, 1. maj 2003. (u daljem tekstu: Nalog od 1. maja 2003), “Odluka po trećem okvirnom zahtevu optužbe da se odobri izmena spiska svedoka i zahtevu za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija”, 8. juli 2003. (u daljem tekstu: Nalog od 8. jula 2003).

[5] Pod ovim optužba podrazumeva to što je stranama povremeno dostavljala spiskove u kojima je navodila koji su svedoci svedočili, koji će tek da svedoče i davala procenu koliko će dana manje iskoristiti kako bi ispoštovala rok koji je zadalo Pretresno veće.

[6] Vidi “Zahtev optužbe za odobrenje da izmeni spisak svedoka i zatraži zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija” od 5. februara 2003. (u daljem tekstu: Zahtev od 5. februara 2003); “Okvirni zahtev optužbe za dozvolu da izmeni spisak svedoka i zatraži zaštitne mere za svedoke koji su poverljiv izvor informacija” od 11. aprila 2003. (u daljem tekstu: Zahtev od 11. aprila 2003); “Drugi okvirni zahtev optužbe za izmenu spiska svedoka i zahtev za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija”, datum (u daljem tekstu: Zahtev – datum); “Treći zbirni zahtev optužbe za dozvolu da se izmeni spisak svedoka i zahtev za određivanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija”, 23. juni 2003. (u daljem tekstu: Zahtev od 23. juna 2003).

[7] Fusnota 4 Zahteva od 5. februara 2003.

[8] Fusnota 11. Zahteva od 11. aprila 2003.

[9] Optužba se poziva na fusnotu 10 svog Zahteva od 23. juna 2003. i na pismenu izjavu istražitelja Tužilaštva datu pod zakletvom, koja je priložena u Dodatku B.

[10] Paragrafi 12 i 13(d) prve “Odluke po zahtevu Tužilaštva za zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija,” 3. maj 2002, predmet br. IR-02-54-T.