MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 27. avgust 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV OPTUŽBE ZA UVRŠTAVANJE U SPIS PISMENE IZJAVE
DR BERKA ZEČEVIĆA NA OSNOVU PRAVILA 92 bis (A).

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ZAHTEV OPTUŽBE ZA UVRŠTAVANJE U SPIS PISMENE IZJAVE
DR BERKA ZEČEVIĆA NA OSNOVU PRAVILA 92 bis (A).

I. UVOD

1. Optužba ovim podnosi zahtev za uvrštavanje u spis pismene izjave[1] veštaka dr Berka Zečevića na osnovu pravila 92 bis (A).

2. U pogledu tehničkih zahteva sadržanih u pravilu 92 bis (A) i poštovanja procedure navedene u pravilu 92 bis (B), optužba smatra da su ti uslovi ispoštovani, što dokazuje materijal priložen za ovog svedoka u skladu sa pravilom 92 bis.

3. Pretresno veće se u ranijim odlukama bavilo uslovima sadržanim u pravilu 92 bis.[2] Optužba zato ne namerava da ponavlja svoje ranije tvrdnje u vezi s tim uslovima,[3] izuzev što će obrazložiti razloge u prilog prihvatanju izjave, to jest:

(a) optužba tvrdi da se nijedan dokaz sadržan u pismenoj izjavi ne odnosi na “dela i ponašanje optuženog”.[4] Pored toga, činjenice i pitanja o kojima se govori u izjavi nisu blisko povezani s optuženim u smislu koji je navelo Žalbeno veće u predmetu Galić.[5] Optužba, međutim, smatra da se ovo svedočenje odnosi na vojni činjenični kontekst[6] vezan za proizvodnju municije i oružja u Srbiji i drugim republikama[7], na navodne manevre JNA radi kontrole naoružanja u Srbiji, kao i na to kako se takva taktika manifestovala u Sarajevu pre sukoba i uoči njega. Ne može se primeniti nijedan od faktora koji govore protiv uvrštavanja u spis dokaza u pismenom obliku, navedenih u pravilu 92 bis.[8]

(b) optužba priznaje da se neki delovi svedočenja čije se uvrštavanje u spis traži zaista odnose na pitanja koja se u predmetnom slučaju smatraju relevantnim, kao što su aktivnosti JNA u Sarajevu i okolini neposredno pred početak neprijateljstava, isplata plata od strane VJ-a zaposlenima u fabrici “Pretis” i vojna pomoć koju je VJ obezbeđivala VRS-u tokom sukoba. Uprkos tome što u izjavi postoje pitanja koja se u predmetnom slučaju smatraju relevantnim, optužba ipak ostaje pri stavu da te dokaze treba uvrstiti u spis bez glavnog ispitivanja, ali da optuženi treba da dobije priliku da unakrsno ispita svedoka o gorenavedenom materijalu. To bi pomoglo optužbi da ostane u okviru predloženog rasporeda za izvođenje svoje teze za segment optužnice koji se odnosi na Sarajevo.

4. Na taj način bi se moglo postići ubrzanje postupka bez kršenja prava optuženog, što je i glavna svrha pravila 92 bis.

II. Traženo pravno sredstvo

5. Optužba, u zaključku, uz dužno poštovanje traži da se pismena izjava dr Berka Zečevića uvrsti u spis u celini na osnovu pravila 92 bis (A).

Uz dužno poštovanje,

/potpis na originalu/
Mark Ierace,
viši zastupnik optužbe

Dana 27. avgusta 2003.
U Hagu,
Holandija


[1] Izjava priložena uz Zahtev.

[2] Vidi posebno Tužilac protiv Slobodana Miloševića: “Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava u skladu sa pravilom 92 bis”, 21. mart. 2002, dalje u tekstu: Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Milošević. Vidi takođe Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T: “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92 bis(C)”, 7. jun 2002, dalje u tekstu: Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić.

[3] Vidi ranije podneske optužbe u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, posebno “Zahtev optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis”, 10. januar 2003.

[4] Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Milošević, par. 22; vidi takođe Odluku na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić, par. 10 (gde se konkretno nabrajaju razne kategorije dokaza koji se odnose na dela i ponašanje optuženog).

[5] U predmetu Galić, Žalbeno veće je smatralo da Pretresno veće, prilikom odlučivanja o tome da li će dokaze uvrstiti u spis u skladu sa pravilom 92 bis, treba da uzme u obzir i blisku povezanost dokaza sa optuženim. “U slučaju gdje su dokazi od ključne važnosti za tezu optužbe i gdje je osoba čija djela i ponašanje opisuje pismena izjava u bliskoj vezi s optuženim, Pretresno vijeće može odlučiti da ne bi bilo pravično prema optuženom da se dokazi izvode u pismenom obliku.” Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić, par. 13

[6] Pravilo 92 bis (A)(i)(b).

[7] Vidi, na primer, stranicu 7 izjave za pojedinosti o lokacijama većih fabrika oružja i municije u republikama SFRJ.

[8] Vidi pravilo 92 bis (A)(ii).