MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM III

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum podnošenja: 3. septembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


Zahtev optužbe da se pismena izjava Davida HARLANDA uvrsti u spis umesto svedočenja viva voce na osnovu pravila 92 bis

Tužilaštvo: Amicus curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


Zahtev optužbe da se pismena izjava Davida HARLANDA uvrsti u spis umesto svedočenja viva voce na osnovu pravila 92 bis

  I. Uvod

 1. Ovaj zahtev podnosi se na osnovu pravila 92 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) i njime se traži da se deo pismene izjave Davida HARLANDA s datumom iz februara 1998. prihvati umesto svedočenja viva voce.

 2. II. Činjenični kontekst

 3. David HARLAND je službenik Ujedinjenih nacija, a od juna 1993. do avgusta 1995. bio je saradnik za civilne poslove pri Komandi za Bosnu i Hercegovinu. Od avgusta 1995. do maja 1997. bio je politički savetnik Komande za BiH. U maju 1997. David Harland je postavljen za šefa za civilna pitanja u Bosni i Hercegovini. Trenutno, g. Harland je šef Odeljenja za iznalaženje najboljih metoda za održavanje mira /Chief of Peacekeeping Best Practices/ u Odseku za operacije održavanja mira /Department of Peacekeeping Operations/ Ujedinjenih nacija u Njujorku. Svedočiće o sastancima kojima je prisustvovao, na kojima je bilo civilno i vojno rukovodstvo bosanskih Srba; o granatiranju, snajperskoj vatri i blokadi Sarajeva i njihovim posledicama po civile koji su živeli u gradu i okolini; o tome kako ocenjuje odnos između Miloševića, Mladića i drugih visokih rukovodilaca bosanskih Srba, na osnovu ličnih zapažanja i iskustava.

 4. III. Delovi izjave koje treba uvrstiti u spis

 5. David Harland je prvobitno bio predviđen kao svedok viva voce. Optužba traži da se, na osnovu pravila 92 bis, pasusi 1-23, 25-37, 39-47, 49-52, 54-66, 68-79, 93 i 105-107 njegove pismene izjave od 10. februara 1998. predoče u pismenom obliku kao deo njegovog glavnog iskaza.

 6. Optužba se neće pozivati na pasuse 80-92 i 94-104.

 7. Optužba traži da se pasusi 24, 38, 48, 53 i 67 izvedu viva voce, a tokom većeg dela svedočenja viva voce g. Harlanda optužba će nastojati da viva voce izvede dodatne dokaze koji pojašnjavaju izvesne pojedinosti događaja opisanih u izjavi svedoka ili obuhvataju teme koje ranije nisu detaljno obrađene. Biće navedeni dodatni dokumenti.

 8. Očekuje se da će David Harland svdočiti 17. septembra 2003. ili oko tog datuma.

 9. Izjava Davida Harlanda i propratni dokumenti već su obelodanjeni optuženom i amici curiae u julu i avgustu 2003. godine. Veliki broj dokumenata obuhvaćen je konkretno upućivanjem na njihov evidencioni broj (ERN) u originalnoj izjavi. Prilikom pokušaja da se ti dokumetni pronađu radi pripreme potvrde u skladu sa pravilom 92 bis, optužba je zapazila jedan broj manjih grešaka u ERN-brojevima navedenim u izjavi. One su date u Prilogu A.[1]

 10. IV. Argumentacija

 11. Optužba navodi da se delovi pismene izjave koje želi da uvrsti u dokaze na osnovu pravila 92 bis ne odnose na dela i ponašanje optuženog. U najvećem delu izjave g. Harlanda pominju se postupci rukovodstva bosanskih Srba. Optužba tvrdi da ovo, međutim, ne znači da tu izjavu ne treba uvrstiti u dokaze u pismenom obliku, pošto će g. Harland biti na raspolaganju za unakrsno ispitivanje. Delovi njegove izjave tiču se i autentičnosti jednog broja dokumenata. Optužba smatra da je, na osnovu pravila 92 bis, ovakva izjava prihvatljiva za uvrštavanje u dokaze. Otuženi će imati priliku da g. Harlanda unakrsno ispita u vezi sa njegovim komentarima o sadržaju tih dokumenata.

 12. IV. Traženo pravno sredstvo

 13. Iz svih gorenavedenih razloga, optužba s dužnim poštovanjem traži da Pretresno veće, u skladu s pravilom 92 bis, uvrsti u spis naznačene delove pismene izjave i relevantne dokazne predmete navedene u poverljivim prilozima.

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
viši zastupnik optužbe
Dana 3. septembra 2003. godine
U Hagu,
Holandija


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T

Prilog A

U nastavku teksta daje se spisak dokumenata koji su ili pomenuti u izjavi ili obuhvaćeni potvrdom na osnovu pravila 92 bis, a da nisu bili u izjavi. Sporni brojevi dati su crvenom bojom. ERN-brojevi koji su delimično crveni označavaju čitav niz dokumenata koji se navode u okviru pravila 92 bis, ali ne i u izjavi.

R002-9477-R002-9483
R003-3838-R003-3840
R000-4818-R000-4819
R000-4822-R000-4823
R002-9461-R002-9465
R002-9466 NIJE NAVEDEN U OKVIRU pravila 92 bis (izostavljen)
R002-9516-R002-9522
R002-9545-R002-9552
R002-9436-R002-9437
R002-9538-R002-9544
R000-4829-4830
R001-4103-R001-4104
R001-4150-R001-4152
R001-4230-R001-4232
0027-0100-0027-0101
R002-9445-R002-9446
R002-9438-R002-9439
R002-9440-R002-9442
R001-5175-R001-5182
R001-5206-5209
R002-9637-R002-9638
R002-9378
R002-9572
R002-9397-R002-9399
R001-4888-R001-4890
R001-4872-R001-4873
R002-9699-9700
R002-9669-R002-9672
R002-4231-4235
R002-4220-R002-4224
R002-9582 NIJE NAVEDEN U OKVIRU pravila 92 bis (ERN-broj bio je netačan)
R002-4213-R002-4218
R002-4208-R002-4212
R002-4199-R002-4203
R001-5546
R001-5547-R001-5548
R002-4307-R002-4308
R002-4309-R002-4312
R002-9641
R002-9639-9640
R002-9562-R002-9567 NIJE NAVEDEN U OKVIRU pravila 92 bis (izostavljen)
R001-5547-5548 Duplikat je uklonjen.
R002-9701-9708 Nije u izjavi, već je zabeležen pogrešan ERN-broj, tako da ovaj niz odgovara onome na šta izjava upućuje, pa je ostavljen.
R002-9400 Uklonjen, pošto se ne pominje u izjavi.
R002-9530-R002-9537 Nije u izjavi, već je zabeležen pogrešan ERN-broj, tako da ovo odgovara onome na šta izjava upućuje. NIJE NAVEDEN U OKVIRU PRAVILA 92 bis.[1] Optužba će ubrzo po podnošenju ove molbe stranama u postupku dostaviti primerke revidirane dokumentacije.