MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T

Poverljivo

Dodatak A


Broj

Ime / broj svedoka za Bosnu

Opis svedočenja

Svedočenje po ovom pitanju saslušano/predviđa se da bude saslušano viva voce

Relevantni paragraf optužnice

Deo izjave

za koji se traži usvajanje prema pravilu 92 bis

Sadašnji status izjave prema pravilu

92 bis (B)

 

BRČKO

         

B-1412

HODŽIĆ Izudin / BW 16.4

Miniranje mostova u Brčkom i preuzimanje Brčkog u maju 1992. Zatočavanje u logoru Luka i umešanost Arkanovaca i vojnika kapetana Dragana u prebijanja i ubistva. Prinudni rad u garnizonu JNA i u SUP-u Brčko. Viđena tela u hotelu "Posavina." (Vidi Bosna 65ter #174)

Kumulativno o dizanju u vazduh mostova, postojanju logora Luka, prisustvu arkanovaca i vojnika kapetana Dragana u opštini Brčko.

MUSIĆ Mejasa

(B-1405, BW 16.9)

T18152 – T18248

GAŠI Isak

(B-1414, BW 16.31)

Transkript sa IT-94-01, T697-761 uvršten u spis prema pravilu 92 bis (D) sa unakrsnim ispitivanjem

Zatočenički logori MALEŠEVIĆ, Melika

(B-1146 / BW 1.7)

T17413 - T17488

Para. 25, 28, 32, 33-35, 36, 37-39, 40-41 i 42

Tačke optužnice 1-2, 3, 4-7, 8-15, 16-18, 19-22

Tabela A ubistvo Hotel Posavina

Tabela B ubistva u logoru Luka

Tabela C

Zatočenički logor Luka.

U celini

Izjava za Međunarodnisud

0300-0345-

0300-0365

(BHS)

0046-4964-

0046-4992

(ENG)

Neovereno

B-1448

AVDIĆ Šemsudin / BW 18.7

Smrt Branka FILIPOVIĆA u Brčkom 16. ili 17. maja 1992. Papiri pronađeni kod njega i pregovori sa Mauzerom za razmenu njegovog tela. (Vidi Bosna 65ter #180)

Kumulativno o Mauzerovom prisustvu u opštini Brčko MUSIĆ Mejasa

(B-1405, BW 16.9)

T18152 – T18248

Para. 25, 28, 32, 33-35, 36, 37-39, 40-41 i 42

Tačke optužnice 1-2, 3, 4-7, 8-15, 16-18, 19-22

U celini

Izjava za Međunarodnisud

0213-2854-

0213-2865

(BHS)

0202-2622-

0202-2625

(ENG)

0303-5192-

0303-5195

(ENG)

Overeno

B-1011

BURIĆ Ešref /

BW 16.1

Pogubljenje civila nesrpske nacionalnosti u hotelu Posavina. Prisustvo Dragana i njegovih vojnika u Brčkom u maju 1992. (Vidi Bosna 65ter #29)

Kumulativno o događajima u Brčkom početkom maja 1992. i sudelovanje Gorana Jelisića u tim događajima.

MUSIĆ Mejasa

(B-1405, BW 16.9)

T18152 – T18248

GAŠI Isak

(B-1414, BW 16.31)

Transkript sa IT-94-01, T697-761 uvršten u spis prema pravilu 92 bis (D) sa unakrsnim ispitivanjem

Para. 25, 28, 32, 33-35, 36 i 37-39

Tačke optužnice 1-2, 3, 4-7 i 8-15

Tabela A ubistvo Hotel "Posavina"

U celini

Izjava za Međ. sud

0213-2962-

0213-2973

(BHS)

0063-7052-

0063-7057

(ENG)

Overeno

 

BRČKO / BIJELJINA

         

B-1453

JATIĆ Seid /

BW 16.5

Svedok je pre rata bio policajac u Bijeljini: on opisuje događaje pre i za vreme preuzimanja Bijeljine. Uloga Mirka Blagojevića i njegove veze sa Šešeljem, Goranom Jelisićem i Brankom Filipovićem. Mauzerova uloga u Bijeljini. Uloga Arkanovaca u preuzimanju Bijeljine. Prisustvo Šešeljevaca u Bijeljini i Crvenih beretki u Brčkom. JNA je naoružavala Srbe. (Vidi Bosna 65ter #185)

Kumulativno o događajima u Bijeljini u aprilu/ maju 1992.

Alija GUŠALIĆ

(B-1103, BW 11.9)

T18256 – T18365

GAJIĆ, Tihomir

(B-1738, BW 11.8)

T18018 – T18112

Mauzerovo prisustvo u Brčkom

MUSIĆ Mejasa

(B-1405, BW 16.9)

T18152 – T18248

Para. 25, 28, 32, 33-35, 36, 37-39, 40-41 i 42

Tačke optužnice 1-2, 3, 4-7, 8-15, 16-18, 19-22

U celini

1. izjava za Međunarodni sud

0300-7554-

0300-7563

(BHS)

0046-4944-

0046-4960

(ENG)

2. izjava svedoka

0305-3308-

0305-3311

(BHS)

0218-7016-

0218-7026

(ENG)

Neovereno

 

FOČA

         

B-1531

SELIMOVIĆ, Himzo

U vreme izbijanja rata svedok je bio komandir policije u Foči. Opisuje porast nacionalnih tenzija pre preuzimanja vlasti uključujući prisustvo važnih Srba nacionalista, republičkih funkcionera koji su podsticali nacionalne tenzije u Foči; pogoršanje odnosa između Srba i Muslimana; incident u Foča Transu; raskol između poslanika Srba i Muslimana i prekid pregovora između SDS-a i SDA. Svedok opisuje samo preuzimanje vlasti i umešanost srpskih paravojnih jedinica. (Vidi Bosna 65ter #240)

Preuzimanje opštine Foča

Ibrahim KAROVIĆ

(B-1120, BW 20.1)

T24149 – T24207

Safet AVDIĆ

(B-1536, BW 19.1)

T24094 - T24131

Mustafa "Mujo" MUSIĆ

(B-1015, BW 20.4)

Očekuje se da će svedočiti – svedok prema pravilu 92 bis – transkript sa IT-97-25-T, T2149-2221

Asima PILAV

(B-1618, BW 20.6)

Očekuje se da će svedočiti svedok prema pravilu 92 bis transkript sa IT-96-23-T T442-630

Para. 25, 28, 33-35, 36, 37-39 i 40-41

Tačke optužnice 3, 4-7, 8-15 i 16-18

U celini

1. izjava za Međunarodni sud

0300-7816-0300-7825

(BHS)

0040-2595-

0040-2603

(ENG)

2. izjava za Međunarodni sud

0300-7911-0300-7915 (BHS)

050-9194-

0050-9198

(ENG)

Neovereno

B-1018

ČEDIĆ Maida /

BW 19.4

Svedok je iz sela Trnovača. Ona opisuje progone kojima su seljani nesrpske nacionalnosti bili izloženi u aprilu 1992. Dana 22. juna 1992. njen muž i još 14 muškaraca odvedeni su iz sela. Kasnije je čula da su njen muž i još 13 muškaraca ubijeni na mostu u Brodu. Prema svedočenju iz druge ruke, motel "Bukovica" je bio mesto zatočenja i silovanja žena Muslimanki. Ne opisuje da je ona lično bila silovana ni pretučena. U junu 1992. je prinudno prebačena. (Vidi Bosna 65ter #31)

Preuzimanje opštine Foča

Ibrahim KAROVIĆ

(B-1120, BW 20.1)

T24149 – T24207

Safet AVDIĆ

(B-1536, BW 19.1)

T24094 - T24131

Mustafa "Mujo" MUSIĆ

(B-1015, BW 20.4)

Očekuje se da će svedočiti – svedok prema pravilu 92 bis – transkript sa IT-97-25-T, T2149-2221

Asima PILAV

(B-1618, BW 20.6)

Očekuje se da će svedočiti –svedok prema pravilu 92 bis transkript sa IT-96-23-T T442-630

Para. 25, 28, 33-35, 36, 37-39, 40-41 i 42

Tačke optužnice 3, 4-7, 8-15, 16-18, 19-22

Tabela A Ubistvo, Foča - U Brodu su srpski vojnici pogubili 14 muškaraca, bosanskih Muslimana iz Trnovače.

U celini

0218-6278-

0218-6294

(ENG/BHS)

Overeno

 

Bosanska Krupa

         

B-1351

Mirsad PALIĆ /

BW 12.7

Preuzimanje sela Arapuša, opština Bosanska Krupa. Zatočenje u osnovnoj školi u Jasenici. Dana 24. aprila 1992. izveden pred “sud” srpske opštine Krupa. Oslobođen je i rečeno mu je da će biti zatvoren u Arapušu. 1. maja 1992. prisilno prebačen u jedno selo kod Sanskog Mosta. Otišao nakon nekoliko dana, ali je uhapšen i izručen vojnoj policiji u Brahovskom. Iz Brahovskog je vraćen u Jasenicu i zatvoren u osnovnu školu "Petar Kočić". Naređeno mu je da kopa rov, koristili su ga kao živi štit. Svedok je razmenjen 22. maja. (Vidi Bosna 65ter #131)

 

Para. 25, 28, 33-35, 36, 37-39, 40-41 i 42

Tačke optužnice 3, 4-7, 8-15, 16-18, 19-22

Tabela C zatočenje, osnovna škola "Petar Kočić" i osnovna škola u Jasenici

U celini

0208-2722-0208-2734 (BHS)

0084-4631-0084-4639 (ENG)

0302-5475-0302-5476 (ENG)

Overeno

B-1353

Esad VELIĆ /

BW 12.9

Događaji pre i za vreme preuzimanja Bosanske Krupe, uključujući opštu političku situaciju, pokušaj JNA da uzme evidenciju rezervista, uklanjanje oružja iz /objekata/ Teritorijalne odbrane i hapšenje Martića. U vreme preuzimanja vlasti pojavljivanje teškog naoružanja JNA na brdu Lipik i oko grada, dan pre napada SDS zakazao sastanak, sledećeg dana zakazan drugi sastanak, sastanku prisustvovao general Ninković iz Bihaćkog korpusa JNA, zatražio je pratnju iz grada, nakon čega su (u roku od 15 minuta) snage bosanskih Srba napale grad. Opisuje granatiranje i žrtve koje su bile posledica toga. (Vidi Bosna 65ter #133)

Hapšenje Martića

Milana Babića

(C-061)

Vidi T13298-13303

Aleksandar VASILJEVIĆ

(C-039)

Vidi T16868-15872

Para. 25, 28, 33-35, 36, 37-39, 40-41 i 42

Tačke optužnice 3, 4-7, 8-15, 16-18, 19-22

U celini

Izjava za Međunarodni sud

0110-1626-0110-1636 (BHS)

0087-3219-0087-3229 (ENG)

Dodatak/

Overenje

0206-2598-0206-2599 (BCS)

0206-2595-0206-2597 (ENG)

0304-1135-0304-1136 (ENG)

Overeno

Autentičnost kopije izjave na BHS-u

0110-1626-0110-1635

je potvrdio Esad Velić 31. maja 2001.

Potvrđena kopija je dostupna, ako je potrebno vidi surogat ERN

0206-2600-0206-2600