MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD

ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

Predmet br. IT-02-54-T

 

 

PRED PRETRESNIM VEĆEM III

 

 

U sastavu: sudija Richard May, predsedavajući

sudija Patrick Lipton Robinson

sudija O-Gon Kwon

 

Sekretar: g. Hans Holthuis

 

Datum: 4. septembar 2003.

 

 

TUŽILAC

 

protiv

 

SLOBODANA MILOŠEVIĆA

 

________________________________________________________________________

Delimično poverljivo

 

Zahtev optužbe za prihvatanje izjava svedoka relevantnih za događaje u opštinama Brčko, Foča, Bijeljina i Bosanska Krupa umesto svedočenja viva voce, u skladu sa pravilima 54, 75 i 92 bis

________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Tužilaštvo:

Amici curiae:

g. Geoffrey Nice

g. Steven Kay

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

g. Branislav Tapušković

g. Dermot Groome

g. Timothy McCormack

 

 

Optuženi:

g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD

ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

 

TUŽILAC

 

protiv

 

SLOBODANA MILOŠEVIĆA

 

Predmet br. IT-02-54-T

 

_____________________________________________________________________

 

Delimično poverljivo

 

Zahtev optužbe za prihvatanje izjava svedoka relevantnih za događaje u opštinama Brčko, Foča, Bijeljina i Bosanska Krupa umesto svedočenja viva voce, u skladu sa pravilima 54, 75 i 92 bis

_____________________________________________________________________

 

I. Uvod

 

1.      Ovaj zahtev se podnosi na osnovu pravila 54, 75 i 92 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) kako bi se umesto svedočenja viva voce u dokaze uvrstile pismene izjave i dokazni predmeti 8 svedoka, koji detaljno opisuju događaje u Brčkom, Foči, Bijeljini i Bosanskoj Krupi.

 

II.                Činjenični kontekst

 

2.      Pismene izjave pomenutih 8 svedoka sadrže pojedinosti o događajima iz baze zločina u opštinama Brčko, Foča, Bijeljina i Bosanska Krupa.

 

3.      Pojedinosti iz pismenih izjava, čije prihvatanje optužba traži na osnovu pravila 92 bis, navode se u tabeli koja je priložena kao poverljivi Dodatak A. U toj tabeli se, inter alia, daju imena svedoka i kratki rezimei predmeta njihovih iskaza. Tabela takođe sadrži pojedinosti o eventualnim prethodnim svedočenjima u odnosu na koja bi ovi iskazi bili kumulativni.[1]

 

III. Pravna analiza

 

4.      Pretresno veće je u ranijim odlukama koje je donelo u ovom predmetu razmatralo uslove iz pravila 92 bis.[2] Ovde ne predlažemo da se raspravlja o ranijim argumentima optužbe u vezi sa pomenutim uslovima niti da se oni detaljno ponavljaju.[3]

 

Razlozi koji idu u prilog prihvatanju pismenih izjava

 

5.      Optužba tvrdi da se nijednom od pismenih izjava 15 svedoka ne dokazuju "dela i ponašanje optuženog."[4] Isto tako, činjenice i pitanja pokrenuti u izjavama ne mogu se smatrati bliskim optuženom u smislu odluke Žalbenog veća u predmetu Galić.[5] Naime, taj materijal se odnosi na ono što bi se moglo nazvati dokazima o "bazi zločina" relevantnim za događaje u opštinama Brčko, Foča, Bijeljina i Bosanska Krupa. Pismene izjave se kumuliraju s ostalim datim svedočenjima u vezi sa preuzimanjem vlasti u opštinama u Bosni uopšte, odnosno iskazima koji su dati ili treba da se daju o Bijeljini, Brčkom i Foči.[6] Optužba dalje tvrdi da je kumulativan karakter dokaza samo jedan od faktora u beskrajnom nizu primera za vrstu dokaza koji potpadaju pod pravilo 92 bis, u skladu sa konkretnim odredbama pravila 92 bis (A)(i). Nijedan od razloga koji ne idu u prilog prihvatanju dokaza u pismenoj formi i koje predviđa pravilo 92 bis ne važi u ovom slučaju.[7]

 

Unakrsno ispitivanje

 

6.      Optužba smatra da bi, u skladu sa ranijim sličnih odlukama, optuženom trebalo omogućiti unakrsno ispitivanje svedoka B-1412[8], B-1453[9], B-1531[10] i B-1353.[11] Optužba izjavljuje da bi pismene izjave svedoka B-1448, B-1011, B-1018 i B-1351 trebalo prihvatiti bez unakrsnog ispitivanja.

 

7.      Optužba izjavljuje da događaji koji se opisuju u pismenim izjavama svedoka B-1448, B-1011, B-1018 i B-1351 nisu u bliskoj vezi s optuženim u smislu odluke Žalbenog veća u predmetu Galić.[12] Pored toga, oni se ne odnose na pitanja koja su aktuelna i značajna za ovaj predmet. Kao takve, te izjave su u dovoljnoj meri udaljena od dela i ponašanja optuženog da se može smatrati da se radi o vrsti pismenih izjava koje Pretresno veće može prihvatiti u skladu sa pravilom 92 bis, bez unakrsnog ispitivanja.

 

8.      U pismenoj izjavi svedoka B-1018 ne pominje se JNA. Međutim, optužba priznaje da ta izjava sadrži iskaze o ubistvu koje se navodi u Dodatku A i o kojem drugi svedoci nisu svedočili.

 

9.      U pismenim izjavama svedoka B-1448, B-1011 i B-1351 pominju se na nekim mestima JNA i paravojne snage iz Srbije. Optužba priznaje da je u ranijim odlukama Pretresno veće zaključilo da u slučajevima kada pismene izjave sadrže takve navode unakrsno ispitivanje može biti primereno ako se one odnose na neko značajno pitanje koje je pokrenuo optuženi. Međutim, optužba smatra da, u slučajevima kada se u izjavi pominju JNA ili paravojne snage iz Srbije ne treba automatski pretpostaviti da svedoka treba unakrsno ispitati. Umesto toga, značaj takvih navoda treba ispitivati na pojedinačnoj osnovi.

 

10.  Optužba izjavljuje da se u pismenoj izjavi svedoka B-1448 JNA ne pominje direktno. Izjava se odnosi na smrt Branka FILIPOVIĆA u Brčkom 16. ili 17. maja 1992. ili oko tih datuma. U njoj se takođe iznose pojedinosti o tome kako su kod FILIPOVIĆA i u njegovoj torbi pronađeni neki papiri i govori se o pregovorima sa MAUZEROM koji su vođeni u svrhu razmene njegovog leša. Premda dokumenti koji se konkretno navode u izjavi ukazivanjem na njihov evidencioni broj nisu priloženi uz overenu izjavu, optužba traži da se oni prihvate. Ti dokumenti navode se u Dodatku B. Dokazni materijal čije se pojedinosti navode u izjavama jesu dokazi o bazi zločina koji su kumulativni u odnosu na ono što je svedok detaljno naveo u Dodatku A u smislu da se tu takođe navode pojedinosti o preuzimanju vlasti u Brčkom u maju 1992. koje je usledilo posle dizanja u vazduh mostova na reci Savi i o prisustvu MAUZERA u opštini Brčko približno u to vreme. Svedok ne identifikuje Branka FILIPOVIĆA kao nekog ko je bio povezan sa JNA, već se tu radi o sadržaju dokumenata koji ukazuju na povezanost između JNA i Kriznog štaba SDS-a u Brčkom.[13] Optužba smatra da unakrsno ispitivanje ne bi trebalo da se dopusti osim ako optuženi izričito ne izrazi želju da unakrsno ispita svedoka u vezi sa dokumentima koji su pronađeni kod ubijenog.

 

11.  Pismena izjava svedoka B-1011 sadrži samo dva manje važna pominjanja JNA. Prvo se odnosi na dva vojnika koji su bili povezani s izvesnim Draganom[14] koji je na sebi imao letnju uniformu JNA, a bio je u grupi ljudi koji su nosili nejednoobrazne uniforme.[15] Drugo se odnosi na kapetana Petrovića, oficira JNA koji je došao u Brčko mesec dana pre rata.[16] Optužba priznaje da se u ovoj izjavi daju dokazi o ubistvu koje se navodi u Dodatku A o kojem drugi svedoci nisu svedočili.

 

12.  Pismena izjava svedoka B-1351 sadrži samo manje važna pominjanja JNA. Ona se odnose na povlačenje JNA iz Hrvatske kroz dotično područje bez zaustavljanja, te na lokalne Srbe koji su nosili uniforme JNA. Optužba priznaje da je u toj izjavi reč o preuzimanju vlasti u Bosanskoj Krupi, koje ranije nije bilo predmet svedočenja viva voce i takođe sadrži iskaz o dva pritvorenička objekta navedena u Dodatku C koja neće biti predmet svedočenja drugih svedoka. U izjavi se takođe pominje grupa ljudi koji su bili na liniji fronta: "Jednog od njih su ostali oslovljavali "ARKANE" i činilo se da je on vođa."[17]

 

Zaštitne mere

 

13.  Pravilo 75 (A) omogućava Pretresnom veću da "nalogom odredi odgovarajuće mere za privatnost i zaštitu žrtava i svjedoka, pod uslovom da one nisu u suprotnosti s pravima optuženog."[18]

 

14.  Jednom broju svedoka su već ranije, na zahtev optužbe, dodeljene zaštitne mere.

 

 

15.  Optužba traži da se delovi pismene izjave svedoka B-1018 u kojima se pominju imena žrtava seksualnog nasilja u Foči rediguju kako bi se zaštitio identitet žrtava s obzirom na karakter njihovog svedočenja.[19]

 

16.  Ukoliko se odobre zahtevi na osnovu pravila 92 bis, optužba predviđa da će zatražiti zaštitne mere na suđenju za svedoke B-1448, B-1011 i B-1018 i da će podneti javne verzije pismenih izjava tako da identitet svedoka ostane zaštićen. Optužba će blagovremeno podneti dalje zahteve u vezi sa tim svedocima.

 

IV.              Formalni uslovi iz pravila 92 bis

 

17.  Pismene izjave čije se pojedinosti navode u tabeli u poverljivom Dodatku A već su ranije obelodanjene optuženom i amici curiae u junu i julu 2002.

 

18.  Izjave svedoka B-1448, B-1101, B-1018, B-1351 i B-1353 su overene i ispunjavaju uslove iz pravila 92 bis (B).

 

19.  Izjave svedoka B-1412, B-1453 i B-1531 u ovom trenutku ne udovoljavaju uslovima za formalnu overu iz pravila 92 bis (B). Optužba zbog toga traži privremeno prihvatanje tih izjava u skladu sa pravilima 54 i 92 bis. Biće izvršene pripreme za overu pismene izjave svedoka B-1412, B-1453 i B-1531 pred predsedavajućim službenikom Sekretarijata u Hagu neposredno pre njihovog svedočenja. Kada se to završi, optužba će obelodaniti overene izjave i njihove eventualne dopune čim to bude izvodljivo.

 

 

V. Traženo pravno sredstvo

 

20.  Iz svih gorenavedenih razloga, optužba uz dužno poštovanje traži sledeće:

 

a.       da Pretresno veće prihvati u dokaze pismene izjave i dokazne predmete svedoka B-1448 (uključujući dokazne predmete navedene u Dodatku B), B-1101, B-1018, B-1351 i B-1353, detaljno navedene u poverljivom Dodatku A, umesto svedočenja viva voce, u skladu sa pravilom 92 bis.

 

b.      da Pretresno veće privremeno prihvati u dokaze pismene izjave svedoka B-1412, B-1453 i B-1531, detaljno navedene u poverljivom Dodatku A, u skladu sa pravilom 54 i pravilom 92 bis, dok se ne ispune uslovi za njihovu overu iz pravila 92 bis (B).

 

c.       da se, na osnovu pravila 92 bis, pismene izjave svedoka B-1448, B-1011, B-1018 i B-1351 prihvate bez unakrsnog ispitivanja.

 

d.      da, u slučaju njihovog prihvatanja na osnovu pravila 92 bis, Pretresno veće naloži na osnovu pravila 75 (A) da se delovi pismene izjave svedoka B-1018 u kojima se pominju imena žrtava seksualnog nasilja u Foči rediguju tako da se zaštiti identitet žrtava s obzirom na karakter tog iskaza.

 

 

/potpis na originalu/

 

Dermot Groome,

 

viši zastupnik optužbe

Dana 4. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 

 

 [1] Optužba će Pretresnom vijeću, amici curiae i optuženom dostaviti kopije pismenih izjava na engleskom jeziku Pretresnom veću a njihove kopije na BHS jeziku optuženom i gospodinu Branislavu Tapuškoviću ubrzo nakon podnošenja ovog zahteva. Takođe će biti dostavljene kopije s njima povezanih dokaznih predmeta. Optužba nije u mogućnosti da pronađe više dokaznih predmeta koji se pominju u izjavi svedoka B-1453. Nastojaće da te dokumente što je moguće pre pronađe.

[2] Vidi, naročito, Tužilac protiv Slobodana Miloševića: Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava na osnovu pravila 92 bis, 21. mart 2002. ₣u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Miloševićğ. Vidi takođe Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T: Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi sa pravilom 92bis(C), 7. jun 2002. ₣u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galićğ.

[3] Vidi ranije argumente optužbe u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, a naročito, "Zahtev optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92bis", 10. januar 2003.

[4] Odluka u predmetu Milošević na osnovu pravila 92 bis, par. 22: Vidi takođe Odluku na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić, par. 10. (u kojoj se konkretno navode različite kategorije dokazivanja dela i ponašanja optuženog).

[5] U predmetu Galić, Žalbeno veće je zaključilo da bi Pretresno veće takođe trebalo da uzme u obzir blizinu predmeta iskaza u odnosu na optuženog prilikom odlučivanja da li da prihvati taj iskaz u skladu s pravilom 92 bis. "U slučaju gdje su dokazi od ključne važnosti za tezu optužbe i gdje je osoba čija djela i ponašanje opisuje pismena izjava u bliskoj vezi s optuženim, Pretresno vijeće može odlučiti da ne bi bilo pravično prema optuženom da se dokazi izvode u pismenom obliku." Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić, par. 13.

[6] Inter alia, izjave svedoka B-1531 i B-1018 u vezi s Fočom se kumuliraju u odnosu na iskaze viva voce koje je ranije dao svedok B-1414 u predmetu Tužilac protiv Dušana Tadića. Pravilo 92 bis upućuje na dokaze koji su kumulativni u odnosu na ranije svedočenje viva voce. B-1120, B-1536 i B-1414 i nisu striktno svedoci viva voce. Ti svedoci su, međutim, bili obavezni da prisustvuju radi unakrsnog ispitivanja i optužba smatra da se za njihovo svedočenje isto tako može reći da je relevantno za odluku Pretresnog veća da iskoristi svoje diskreciono ovlašćenje i prihvati pismene izjave svedoka B-1531, B-1018, B-1412 i B-1011.

[7] Vidi pravilo 92 bis (A)(ii).

[8] Ovaj ustupak je napravljen zbog toga što se u izjavama opširno pominje umešanost arkanovaca i ljudi pod komandom kapetana Dragana u događaje u Brčkom, a naročito premlaćivanja i ubistva u logoru Luka. U pismenoj izjavi pominju se takođe umešanost JNA u preuzimanje vlasti u Brčkom, prisustvo majora i prisustvo vojvode Mirka iz Bijeljine u Brčkom i u logoru Luka.

[9] Ovaj ustupak je napravljen zbog opširnog pominjanja umešanosti MAUZERA i ARKANOVACA u događaje u Bijeljini. Prisustvo ŠEŠELJEVACA i Crvenih beretki u Bijeljini i Brčkom je takođe pomenuto. Pored toga, pominju se uloga Mirka BLAGOJEVIĆA i njegova povezanost sa ŠEŠELJEM, Goranom JELISIĆEM i Brankom FILIPOVIĆEM te uloga JNA u naoružavanju Srba.

[10] Ovaj ustupak je napravljen zbog opšteg karaktera iskaza i pojedinosti koje se navode u vezi s preuzimanjem vlasti i umešanosti različitih aktera, uključujući način na koji su prilikom preuzimanja vlasti najviši oficiri JNA stali na stranu Srba.

[11] Ovaj ustupak je napravljen zbog opšteg karaktera iskaza i zbog toga što se u izjavi svedoka pominje da je samo 15 minuta uoči napada artiljerije na Bosansku Krupu 21. aprila 1992. u tom gradu boravio general JNA Špiro Ninković.

[12] Vidi fusnotu 5 gore.

[13] Vidi paragraf 639, Tužilac protiv Slobodana Miloševića, "Drugi pretpretresni podnesak optužbe (optužnice za Hrvatsku i Bosnu)", predmet br. IT-54-02, zaveden 31. maja 2002.

[14] Optužba smatra da se radi o Draganu Vasiljkoviću zvanom "kapetan Dragan".

[15] Stranica 1 pismene izjave svedoka B-1011 od 4. septembra 1998, evidencioni broj dokaza 0063-7052-0063-7057.

[16] Stranica 2 pismene izjave svedoka B-1011 od 4. septembra 1998, evidencioni broj dokaza 0063-7052-0063-7057.

[17] Stranica 6 pismene izjave svedoka B-1531 od 26. avgusta 1999, evidencioni broj dokaza 0084-4631-0084-4639.

[18] Vidi pravilo 75 (A).

[19] Stranice 3(evidencioni broj dokaza 0218-6290) i 4(evidencioni broj dokaza 0218-6291) pismene izjave svedoka B-1018 od 16. avgusta 1996, evidencioni broj dokaza 0218-6278-0218-6294.