MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRETRESNO VEĆE

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 11. septembar 2003

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆATužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amicus Curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
Optuženi:
g. Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

predmet br. IT-02-54-T


PREDLOG OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE TRANSKRIPATA NA OSNOVU PRAVILA 92 bis (D)
I
Aneks A (Javni)
Aneks B (Poverljivi)

I. Uvod

 1. Ovaj predlog se podnosi na osnovu pravila 92 bis (D) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) radi uvrštavanja u spis transkripata iskaza koje su dali svedoci o bazi zločina u fazi suđenja koja se odnosi na Bosnu.

 2. Ovim se traži da se prihvate transkripti iskaza i dokazni predmeti relevantni za sledeća dva svedoka: svedoka B-1424 i svedoka navedenog u poverljivom Aneksu B. Oba svedoka su u predmetu Tužilac protiv Radislava Krstića[1] svedočili o događajima u vezi sa zaposedanjem zaštićene zone Srebrenica.

 3. Optužba je saglasna s tim da se oba svedoka obavežu da pristupe unakrsnom ispitivanju od strane optuženog. Moguće je da optužba zatraži dodatno glavno ispitivanje i prihvatanje daljih dokaznih predmeta kada ovi svedoci dođu da svedoče.

 4. Očekuje se da će oba svedoka svedočiti 25. septembra 2003. ili oko tog datuma.

 5. Rezime po pravilu 65 ter za oba svedoka te spisak dokaznih predmeta korišćenih u predmetu Krstić za svakog od njih sadržani su u Aneksima.[2]

 6. II. Pravila 92 bis (D) i (E)

 7. Pravilo 92 bis predviđa mogućnost da Međunarodni sud uvrsti u dokaze pismene iskaze svedoka koji su prethodno svedočili pred ovim Međunarodnim sudom. Ovo pravilo predviđa kako sledi:

  "(D) Veće može uvrstiti u spis transkript iskaza koje je svjedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog.

  (E) Osim ako se na osnovu pravila 127 ili nekim nalogom ne odredi drugačije, strana koja želi uvrstiti pismenu izjavu ili transkript o tome mora obavestiti suprotnu stranu najmanje četrnaest dana ranije, a suprotna strana se tome može usprotiviti u roku od sedam dana. Pretresno veće će, nakon što sasluša strane, odlučiti da li će, u celosti ili delimično, prihvatiti izjavu ili transkript i da li će tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja."

 8. III. Prihvatanje transkripata iskaza na osnovu Pravila 92 bis (D)

 9. Prema odluci Pretresnog veća u predmetu Sikirica,[3] pravilo 92 bis (D) “Pravilo 92 bis (D) je zamišljeno da omogući uvrštavanje u dokaze svjedočenja koje je svjedok dao pred drugim vijećem, bez da se od svjedoka traži da ponovo svjedoči. Tom se odredbom dozvoljava uvrštavanje transkripata svjedočenja kojima se dokazuje sve ostalo osim djela i ponašanja optuženog”[4].

 10. Optužba ne namerava da u ovom predlogu ponavlja argumente iznete u ranijim predlozima kojima su potkrepljivani zahtevi za uvrštavanje iskaza svedoka na osnovu pravila 92 bis (D).[5]

 11. Može se smatrati da se iskaz čije se prihvatanje traži ovim predlogom ne odnosi na “dela i ponašanje optuženog” u smislu tumačenja te formulacije koje je dalo ovo Veće, kao i Žalbeno veće u predmetu Tužilac protiv Galića.[6] Radi se o iskazu o bazi zločina. Pored toga, taj iskaz nije od tolike važnosti za tezu optužbe niti je toliko vezan za optuženog da bi Pretresno veće trebalo da razmotri korišćenje svog diskrecionog ovlašćenja da ne dozvoli uvrštavanje ovih transkripata.

 12. IV. Unakrsno ispitivanje

 13. Optužba se slaže s tim da oba svedoka budu podvrgnuta unakrsnom ispitivanju.

 14. V. Traženo pravno sredstvo

 15. Iz svih gorenavedenih razloga, optužba uz dužno poštovanje traži da se transkripti iskaza i dokazni predmeti relevantni za svedoka B-1424 i svedoke navedene u poverljivom aneksu B uvrste u dokaze.

______________________
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe

Dana 11. septembra 2003.
Hag,
Holandija

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 11. septembar 2003

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Aneks A

Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Robert FRANKEN B-1424

Transkript čije uvrštavanje u spis traži optužba:

Tužilac protiv Radislava Krstića, predmet br. IT-98-33, transkript 2001-2099

Kopija rezimea po pravilu 65 ter:

Ovaj svedok je bio major u Holandskoj kraljevskoj vojsci. Od januara 1995. do jula 1995. uključivo, svedok je bio zamenik komandanta i šef logistike u holandskoj komponenti zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija čije je sedište bilo u zaštićenoj zoni Srebrenica. U odsustvu komandujućeg oficira preuzeo je komandu nad bazom UN-a u Potočarima.

Ovaj svedok će govoriti o činjenici da pomenuta zaštićena zona nikada nije bila uspešno demilitarizovana. Takođe će izneti svoj komentar o strukturi snaga ABiH u zaštićenoj zoni.

On opisuje zaposedanje zaštićene zone. To uključuje intenzivno granatiranje zaštićene zone 11. jula 1995. i povlačenje čete B Holandskog bataljona za izbeglicama koje su napuštale grad Srebrenicu u pravcu baze UN-a u Potočarima. Razlog zbog kojeg su snage Holandskog bataljona bile tamo raspoređene bila je bojazan da će Srbi pobiti izbeglice ili slično.

On će takođe ukratko svedočiti o situaciji u Potočarima i evakuaciji civila. Svedočiće o organizovanom karakteru premeštanja Muslimana iz zaštićene zone od strane VRS-a. On takođe opisuje činjenicu da su muškarci Muslimani iz baze u Potočarima i njene okoline odvedeni u “belu kuću”. Svedok je pokušao da organizuje prikupljanje i popis imena svih muškaraca od 16 do 60 godina starosti koji su se nalazili u bazi. Bilo mu je javljeno da se general Mladić nalazio u blizini baze UN-a u Potočarima.

Ovaj svedok će takođe govoriti o izjavi koju je video i kojom se nastojalo potvrditi da su Muslimani otišli dobrovoljno te da je evakuacija propisno sprovedena.

Dokazni predmeti korišćeni u predmetu Krstić tokom svedočenja Roberta FRANKENA (B-1424):

Br. dokaznog predmeta u predmedu Krstić

Transkript Ref.

MILOŠEVIĆ 65 ter #

Br. u evidenciji Sekretarijata

Opis

1E

T2014

Mapa sa grobnicama i mestima zločina: takođe svedočenje JR (1. E bis - legenda uz mapu)

5/17

T2039

B2024

0046-0533-0046-0533 (Foto)

Fotografija "bele kuće" na području Potočara iz januara 96.

80

T2046

R013-5806-R013-5815

Rukom pisan spisak 239 imena Bošnjaka koji su bili u bazi Holandskog bataljona

28/13.1

T2049

B2281

Fotografija puk. Radislava JANKOVIĆA

62

T2050

B2309

(Foto) 0036-5012-0036-5012

Fotografija na kojoj je prikazano paljenje lične imovine u Potočarima

5/3

T2052

B2039

(Foto) R041-0608-R041-0608

Fotografija iz vazduha razorenog dela Potočara koja prikazuje područje "plave fabrike".

86

T2056

B2320

0219-8429-0219-8431

Rukom pisan spisak 59 imena ranjenika u Potočarima.

47

T2058

B2296

0086-9109-0086-9111 (ENG/BHS)

0088-2988-0088-2989 (ENG)

0084-5445-0084-5448 (BHS)

Izjava potpisana u hotelu Fontana.

45

T2064

B2294

Video fragment sa Krstićem snimljen na drugom sastanku u hotelu "Fontana"


[1] Predmet br. IT-98-33, dalje u tekstu: predmet Krstić. Svedok naveden u Aneksu B je pored toga svedočio u predmetu Tužilac protiv Blagojevića i drugih, predmet br. IT-02-60. Predviđeno je da B-1424 takođe svedoči u predmetu Tužilac protiv Blagojevića i drugih. predmet br. IT-02-60.

[2] Kopije transkripata i dokaznih predmeta biće dostavljene stranama u postupku. Treba imati u vidu da kopije službeno zavedenih dokaznih predmeta iz predmeta Krstić još nisu pripremljene. Optužba će nastojati da pribavi kopije službeno zavedenih dokaznih predmeta do datuma svedočenja ovih svedoka.

[3] Tužilac protiv. Duška Sikirice, Damira Došena i Dragana Kolundžije, predmet br. IT-95-8-T, 23. maj 2001.

[4] Sikirica, ibid: “Odluka po molbi optužbe da se transkripti uvrste u dokaze u skladu sa pravilom 92 bis”, 23. maj 2001, par. 2.

[5] Vidi prvi zahtev optužbe za prihvatanje transkripata iskaza u vezi sa bazom zločina počinjenih u Foči od 10. januara 2003: “ Zahtev za prihvatanje transkripata umesto svedočenja viva voce na osnovu pravila 92 bis D”; takođe vidi podneske od 27. juna 2003 i 4. jula 2003, u vezi s bazom zločina počinjenih u opštinama Brčko i Višegrad.

[6] Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92 bis(C)”, 7. jun 2002. (u daljem tekstu: odluka Žalbenog veća u predmetu Galić).