MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 24. septembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODGOVOR OPTUŽBE
NA ZAHTEV AMICI CURIAE OD 18. SEPTEMBRA 2003. ZA POTVRDU NA OSNOVU PRAVILA 73 (B)


Tužilaštvo: Amici curiae:
gđa Carla Del Ponte, tužilac g. Steven Kay
g. Geoffrey Nice g. Branislav Tapušković
  g.Timothy L.H. McCormack
   
Optuženi:
Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T

ODGOVOR OPTUŽBE
NA ZAHTEV AMICI CURIAE OD 18. SEPTEMBRA 2003. ZA POTVRDU NA OSNOVU PRAVILA 73(B)

  1. Dana 18. septembra 2003, amici curiae su zatražili od Pretresnog veća da izda potvrdu na osnovu pravila 73(B) u svrhu ulaganja interlokutorne žalbe protiv Naloga u vezi s pripremom i izvođenjem dokaza odbrane, koji je Veće donelo 17. septembra 2003.

  2. Ne sporeći da se amicus može smatrati "stranom u postupku" u svrhu ulaganja interlokutorne žalbe, optužba primećuje da se postupak za izdavanje potvrde na osnovu pravila 73(B) primenjuje na odluke po predlozima koje strane u postupku upute Pretresnom veću radi rešavanja određenih pitanja ili odobravanja pravnog sredstva. Nalog Veća od 17. septembra 2003. ne predstavlja odluku po predlogu te vrste. Optuženi, koji ne priznaje legitimitet Međunarodnog suda, nije podneo nikakav predlog, a amici nisu tražili ni odluku ni pravno sredstvo. Zbog toga se može dovesti u pitanje postojanje preduslova za ulaganje interlokutorne žalbe.

  3. Predlog koji je optuženi izneo kada je pozvan da se obrati Veću bio je da mu se odobri privremeno puštanje na slobodu na dve godine, kako bi pripremio svoju odbranu. Pitanje da li je taj predlog optuženog bio ozbiljan ovde nije relevantno. Pored toga, amici, kako i sami priznaju u svom zahtevu, nisu predložili nikakav konkretan period ili raspored koji bi u datim okolnostima bio "primeren". Ni sada ne iznose nikakav predlog u vezi s tim.

  4. Amici ne iznose nikakav argument, a još manje obrazloženje, o tome na koji je to način Pretresno veće eventualno moglo pogrešiti ili zloupotrebiti svoje diskreciono ovlašćenje pri donošenju tog naloga. Nije navedeno nijedno sporno pitanje koje bi Žalbeno veće trebalo da reši, niti je naveden ikakav osnov po kojem bi Žalbeno veće moglo biti pozvano da svojom odlukom zameni odluku Pretresnog veća.

  5. Budući da nema odgovarajućeg spornog pitanja po kojem bi Žalbeno veće rešavalo, potvrdu treba uskratiti.

  /potpis na originalu/
  Geoffrey Nice,
  glavni zastupnik optužbe
   
   
Dana 24. septembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija