MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM III

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 1. oktobar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


Delimično poverljivo
Zahtev optužbe za uvrštavanje u spis izjava svedoka relevantnih za događaje u opštini Doboj umesto svedočenja viva voce na osnovu pravila 54 i 92 bis

Tužilaštvo: Amicus curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


Delimično poverljivo
Zahtev optužbe za uvrštavanje u spis izjava svedoka relevantnih za događaje u opštini Doboj umesto svedočenja viva voce na osnovu pravila 54 i 92 bis

I. Uvod

1. Ovo je zahtev na osnovu pravila 54 i 92 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) kojim se traži da se, umesto svedočenja viva voce, u spis uvrste pismene izjave i relevantni dokazni predmeti četiri svedoka u kojima se govori o događajima u opštini Doboj.

II. Činjenični kontekst

2. U pismenim izjavama ta četiri svedoka opisuju se događaji koji čine bazu zločina u opštini Doboj.

3. Pojedinosti o pismenim izjavama čije prihvatanje optužba traži na osnovu pravila 92 bis sadržane su u tabeli priloženoj kao poverljivi Dodatak A.[1] U tabeli su, između ostalog, navedena imena svedoka i kratak prikaz predmeta svedočenja. U njoj je navedeno i da li ima ranijih eventualnih svedočenja u odnosu na koje bi njihovo svedočenje moglo da bude kumulativno.[2]

III. Pravna analiza

4. Pretresno veće se u svojim ranijim odlukama u datom predmetu bavilo uslovima iz pravila 92 bis.[3] Smatramo da ovde nije potrebno detaljno razmatrati ili ponavljati ranije podneske optužbe u vezi sa tim uslovima.[4]

Razlozi u prilog prihvatanju pismenih izjava

5. Optužba tvrdi da dokazi koje sadrže pismene izjave četvoro svedoka ne govore o “delima i ponašanju optuženog”.[5] Pored toga, ni za činjenice ni za pitanja o kojima se govori u izjavi ne može se reći da su u bliskoj vezi s optuženim u smislu koji je Žalbeno veće navelo u predmetu Galić.[6] Ovaj materijal se, u stvari, tiče onoga što se može nazvati dokazima “o bazi zločina”, relevantnim za događaje u opštini Doboj. Pismene izjave su kumulativnog karaktera u odnosu na druga svedočenja vezana za preuzimanje vlasti u opštinama u Bosni uopšte, kao i u odnosu na konkretna svedočenja vezana za Doboj. Optužba, pored toga, smatra da je kumulativni karakter dokaza samo jedan od faktora na neograničenom spisku primera one vrste dokaza koji ispunjavaju kriterijume za uvrštavanje na osnovu pravila 92 bis, kao što je navedeno u pravilu 92 bis (A)(i). Nijedan od faktora navedenih u pravilu 92 bis koji idu u prilog neprihvatanju dokaza u pismenom obliku u ovom slučaju nije primenjiv.[7]

Unakrsno ispitivanje

6. U svetlu ranijih odluka Pretresnog veća, optužba prihvata da optuženom treba dopustiti da unakrsno ispita sva četiri svedoka.

Zaštitne mere

7. Ukoliko se zadovolje uslovi iz pravila 92 bis, optužba predviđa da će zatražiti odgovarajuće zaštitne mere za sva četiri svedoka. Svi oni su naveli da žele zaštitu u vidu izobličenja slike lica i glasa i upotrebe pseudonima. Optužba očekuje da će, u cilju zaštite identiteta svedoka, javnosti biti obelodanjene redigovane verzije njihovih pismenih izjava. Optužba će blagovremeno podneti dalje zahteve u vezi sa ovim svedocima.

IV. Tehnički uslovi pravila 92 bis

8. Pismene izjave navedene u tabeli poverljivog Dodatka A su već obelodanjene optuženom i amici curiae.

9. Optužba procenjuje da će svedoci B-1115 i B-1445 svedočiti 14. oktobra 2003. ili približno tog datuma. Svedoci B-1116 i B-1445 će svedočiti 28. oktobra 2003. ili približno tog datuma. Trenutno nije zakazan datum svedočenja za svedoka B-1746.

10. Pismene izjave svedoka B-1115 i B-1116 su overene i ispunjavaju uslove propisane pravilom 92 bis (B).

11. Izjave svedoka B-1445 i B-1456 trenutno ne ispunjavaju formalnosti overe predviđe na osnovu pravila 92 bis (B). Optužba, stoga, traži privremeno prihvatanje tih izjava na osnovu pravila 54 i 92 bis. Organizovaće se da predsedavajući službenik Sekretarijata u Hagu overi pismene izjave svedoka B-1445 i B-1456 neposredno pre njihovog svedočenja. Optužba će posle toga što je pre moguće obelodaniti overe i eventualni addendum.

V. Traženo pravno sredstvo

12. Iz svih gorenavedenih razloga optužba, uz dužno poštovanje, traži sledeće:

a. da Pretresno veće, na osnovu pravila 92 bis, umesto svedočenja viva voce uvrsti u spis pismene izjave i relevantne dokazne predmete svedoka B-1115 i B-1116, navedene u poverljivom Dodatku A;

b. da Pretresno veće privremeno, na osnovu pravila 54 i pravila 92 bis, uvrsti u spis pismene izjave i relevantne dokazne predmete svedoka B-1445 i B-1456, navedene u poverljivom Dodatku A, dok se ne ispune uslovi za overu na osnovu pravila 92 bis (B).

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
Dana 1. oktobra 2003.
U Hagu,
Holandija

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T

Poverljivo

Dodatak A


[1] Tabela je podneta na poverljivoj osnovi pošto su sva četiri svedoka navela da žele zaštitu u vidu izobličenja slike lica i glasa i korišćenja pseudonima.

[2] Optužba će Pretresnom veću, amici curiae i optuženom dostaviti kopije tih pismenih izjava na engleskom jeziku, a optuženom i g. Branislavu Tapuškoviću kopije na bosanskom/hrvatskom/srpskom (b/h/s) ubrzo nakon podnošenja ovog zahteva.

[3] Vidi, naročito, predmet Tužilac protiv Slobodana Miloševića, “Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava u skladu sa pravilom 92 bis”, 21. mart 2002. (u daljem tekstu: Odluka u skladu sa pravilom 92 bis u predmetu Milošević). Vidi i Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-27-T, “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92bis(C)”, 7. jun 2002. (u daljem tekstu: Odluka u vezi s pravilom 92 bis u predmetu Galić).

[4] Vidi ranije podneske optužbe u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, naročito “Zahtev optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis”, 10. januar 2003.

[5] Odluka u skladu s pravilom 92 bis u predmetu Milošević, par. 22; vidi i Odluku u vezi s pravilom 92 bis u predmetu Galić, par. 10 (u kojoj se konkretno navode različite kategorije dokaza koje govore o delima i ponašanju optuženog).

[6] U predmetu Galić Žalbeno veće je bilo mišljenja da bi Pretresno veće, pri odlučivanju o tome da li da prihvati te dokaze putem pravila 92 bis, takođe trebalo da uzme u obzir bliskost dokaza i optuženog. “U slučaju gdje su dokazi od ključne važnosti za tezu optužbe i gdje je osoba čija djela i ponašanje opisuje pismena izjava u bliskoj vezi s optuženim, Pretresno vijeće može odlučiti da ne bi bilo pravično prema optuženom da se dokazi izvode u pismenom obliku.” Odluka u vezi sa pravilom 92 bis u predmetu Galić, par. 13.

[7] Vidi pravilo 92 bis (A)(ii).