MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum podnošenja: 15. oktobar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

DELIMIČNO POVERLJIVO


ZAHTEV OPTUŽBE ZA DOZVOLU DA SE DODA SVEDOK MICHEL RIVIERE


Tužilaštvo:

Amici curiae:

g. Geoffrey Nice

g. Steven Kay

g. Dermot Groome

g. Timothy McCormack

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

g. Branislav Tapušković

Optuženi:
g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ZAHTEV OPTUŽBE ZA DOZVOLU DA SE DODA SVEDOK
MICHEL RIVIERE


U V O D

 1. U skladu sa pravilima 54 i 89(C) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), i u skladu s odlukom Pretresnog veća od 18. aprila 2002, optužba uz dužno poštovanje traži odobrenje Veća da na spisak svedoka doda Michela Rivierea.

 2. PROCEDURALNI KONTEKST

 3. Kao odgovor na “Zahtev Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka”, od 11. aprila 2003, kojim je zatraženo da se izmeni jedan nalog koji se tiče pretpretresnog podneska Tužilaštva, spiska svedoka i spiska dokaznih predmeta na osnovu pravila 65ter, Pretresno veće je donelo “Odluku po Zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka”. U vezi sa budućim izmenama koje bi tražila optužba, ovom odlukom od 18. aprila 2002. utvrđeno je da je “Tužilaštvo dužno da podnese svoj pretpretresni materijal do 1. juna 2002, a nakon isteka tog roka, pretpretresni materijal će biti prihvaćen samo ako se za to iznesu valjani razlozi”.[1]

 4. Kao što se obrazlaže u Diskusiji ovog Zahteva, optužba navodi da za molbu da se svedok Michel Riviere doda na spisak svedoka postoje “valjani razlozi”, te da ona stoga zadovoljava kriterijume koje je postavilo Pretresno veće.[2]

 5. KONTEKST

 6. Tek nedavno, nakon što je primila novi video materijal koji govori o prisustvu paravojske u Sarajevu 1992. godine, optužba je ustanovila da je g. Riviere mogući svedok u ovom suđenju. Taj video materijal uvršćen je u dokaze 3. septembra 2003. godine preko svedoka B-174 i označen je kao dokazni predmet br. 529.

 7. Viši zastupnik optužbe Dermot Groome sastao se krajem septembra 2003. sa g. Riviereom. Optužba od g. Rivierea nije dobila potpisanu izjavu, već podnosi radnu verziju rezimea pripremnog razgovora s ovim svedokom, priloženu kao poverljiv Prilog A, u kojem se navode teme o kojima će g. Riviere moći da svedoči ukoliko bude dobijena ovde zatražena dozvola (u daljem tekstu: Rezime). Rezime se trenutno prevodi na bosanski/hrvatski/srpski i čim prevod bude gotov, biće obelodanjem optuženom.

 8. Gospodin Riviere je reporter i producent, koji je u julu 1992. imao zadatak da otputuje na područje Sarajeva. U okviru ovog zadatka, g. Riviere je razgovarao sa pripadnicima srpske paravojske koji su mu se predstavili kao “Beli orlovi” i koji su nosili crvene beretke. Snimak koji su g. Riviere i njegov snimatelj napravili na ovom zadatku obuhvaćen je dokaznim predmetom br. 529. Gospodin Riviere će potvrditi autentičnost videa i dodatno komentarisati sekvencu.

 9. Pored toga, g. Riviere može da svedoči i o nekim drugim delovima svog puta na Pale, kao i o odlasku na “drugu operaciju” tokom ovog zadatka, koja nije snimana. U paragrafima 7-17 i 31-35 Rezimea predlaže se o čemu bi svedok svedočio.

 10. DISKUSIJA

 11. Optužba uz dužno poštovanje tvrdi da za ovu molbu postoje “valjani razlozi” i da je ona u “interesu pravde” na osnovu sledećeg:

  1. optužba je tek nedavno ustanovila da je g. Riviere mogući svedok u ovom suđenju i odmah se sastala sa njim;

  2. gospodin Riviere može da potvrdi autentičnost ključnog dokaza optužbe i može biti značajan svedok koji će svedočiti o prisustvu srpske paravojske u Sarajevu; i

  3. na osnovu pravila 89 (C) tvrdi se da je dodavanje g. Rivierea i njegovog očekivanog svedočenja prikazanog u Rezimeu relevantno i da ima dokaznu vrednost, te da je stoga u interesu pravde.

 12. Optužba procenjuje da svedočenje g. Rivierea neće dugo trajati i da će biti ograničeno na pitanja iz Rezimea. Ukoliko se odobri dodavanje ovog svedoka na spisak svedoka, optužba bi od Pretresnog veća tražila dozvolu da svedočenje g. Rivierea zakaže za utorak, 28. oktobra 2003.

  II. TRAŽENI PRAVNI LEK

  Na osnovu pravila 54, 69(A), 75, 79 i 89 Pravilnika, optužba traži sledeći pravni lek:

  1. da Pretresno veće dozvoli dodavanje svedoka Michela Rivierea na spisak svedoka; i

  2. ako ovo bude dozvoljeno, da se optužbi dopusti da podnese Rezime na osnovu pravila 89(F) i da g. Rivierea pozove kao svedoka 28. oktobra 2003.

 

Podneo s dužnim poštovanjem

 

/potpis na originalu/

   
 

Dermot Groome,

 

viši zastupnik optužbe

   
   

Dana 15. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 


[1] Odluka po Zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka, IT-02-54-T, 18. april 2002, str. 3.

[2] Optužba je u prošlosti za dodavanje ili izostavljanje svedoka podnosila kolektivne zahteve, kako bi izbegla pojedinačno podnošenje zahteva. U ovom slučaju, međutim, smatralo se da je neophodna zasebna i hitna molba, radi toga da bi optužba brzo mogla pozvati svedoka.