Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 15. oktobar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


MATERIJALI KOJE OPTUŽBA PODNOSI KAO PRILOG
IZVEŠTAJU VEŠTAKA PUKOVNIKA IVANA GRUJIĆA

Optužba:

Amici curiae:

g. Geoffrey Nice

g. Steven Kay

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

g. Timothy McCormack

g. Dermot Groome

g. Branislav Tapušković

Optuženi:
Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


MATERIJALI KOJE OPTUŽBA PODNOSI KAO PRILOG
IZVEŠTAJU VEŠTAKA PUKOVNIKA IVANA GRUJIĆA

1. Dana 5. februara 2003, Optužba je na osnovu pravila 94 bis Pravilnika o postupku i dokazima podnela dokument "Podnošenje izveštaja veštaka Ivana Grujića od strane tužilaštva" (dalje u tekstu Podnesak). U paragrafu 6 ovog izveštaja[1] objašnjena je metodologija upitnika o nestalim licima. Paragrafi 12 i 26[2] odnose se na metodologiju koja je primenjena u vezi sa ekshumacijama i identifikacijama. U paragrafima 35 do 39[3] izveštaja date su pojedinosti o zatočeničkim objektima.

2. U svedočenju pred Pretresnim većem 3. marta 2003, veštak Grujić je opisao svoje sudelovanje u ekshumacijama koje su obavljene, između ostalog, u Sremskoj Mitrovici kao i saradnju između komisija iz Hrvatske i SRJ na ekshumaciji i identifikaciji tela.[4] Dana 4. marta 2003, veštak Grujić je detaljno svedočio o zatočeničkom objektu u Sremskoj Mitrovici, spomenuvši, između ostalog, ubijanje zatočenika.[5]

3. Svedok Emil Čakalić je u svedočenju pred Pretresnim većem 16. jula 2003. svedočio o ubistvu Nike Šoljića u zatočeničkom objektu u Sremskoj Mitrovici.[6]

4. Nakon svedočenja ovog svedoka, Tužilaštvo je 21. jula 2003. zatražilo od Vlade Republike Hrvatske da dostavi prilog izveštaju veštaka pukovnika Grujića u vezi sa žrtvom Nikom Šoljićem, koji je priložen uz ovaj Podnesak kao Prilog A.

5. U odgovoru na ovaj zahtev, Vlada Hrvatske je 4. avgusta 2003. dostavila odgovor Ureda za zatočene i nestale s pojedinostima o traganju za Nikom Šoljićem i nalazima koji se odnose na ekshumaciju i identifikaciju njegovog tela (Prilog B). U odgovoru je bio i upitnik za nestala lica popunjen za Niku Šoljića (Prilog C), obaveštenje i poziv komisije bivše SRJ pukovniku Grujiću da prisustvuje ekshumaciji u Sremskoj Mitrovici, jedna analiza DNK koja se odnosi na Niku Šoljića (prilog E), jedan izveštaj o primopredaji posmrtnih ostataka (Prilog F) i Izveštaj o pregledu posmrtnih ostataka, a Niko Šoljić se spominje u oba (Prilog G).

6. Veštak Grujić je načelnik Ureda za prikupljanje i razmenu informacija. Optužba stoga te materijale podnosi kao prilog njegovom izveštaju veštaka.

7. Optužba uz dužno poštovanje traži da se priložena dokumentacija uvrsti u spis bez ponovnog pozivanja veštaka Grujića.

/potpisano na originalu/

Hildegard Uertz-Retzlaff,

viši zastupnik Optužbe

Dana 15. oktobra 2003.

U Hagu,

Holandija[1] Strana 4 Izveštaja

[2] Strana 6 do 10 Izveštaja

[3] Strana 16 do 18 Izveštaja

[4] TR 17273

[5] TR 17304, 17305 i 17308

[6] TR 24525