MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 20. oktobar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PODNOŠENJE IZVEŠTAJA VEŠTAKA HELGEA BRUNBORGA OD STRANE TUŽILAŠTVA U SKLADU SA PRAVILOM 94 bis I ZAHTEV DA SE U SPIS UVRSTE TRANSKRIPTI NA OSNOVU PRAVILA 92 bis (D)

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PODNOŠENJE IZVEŠTAJA VEŠTAKA HELGEA BRUNBORGA OD STRANE TUŽILAŠTVA U SKLADU SA PRAVILOM 94 bis I ZAHTEV DA SE U SPIS UVRSTE TRANSKRIPTI NA OSNOVU PRAVILA 92 bis (D)

I. Uvod

 1. Ovaj zahtev podnosi se na osnovu pravila 94 bis i 92 bis (D) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) radi uvrštavanja u spis izveštaja veštaka demografa Helgea Brunborga te radi uvrštavanja u spis transkripata i relevantnih dokaznih predmeta u vezi sa njegovim svedočenjem u predmetu Tužilac protiv Radislava Krstića.[1]

 2. II. Uvrštavanje u spis izveštaja veštaka

 3. Na osnovu pravila 94 bis Pravilnika o postupku i dokazima optužba ovim podnosi Izveštaj veštaka Helgea Brunborga[2] naslovljen "Izveštaj o broju nestalih i mrtvih iz Srebrenice" od 12. februara 2000,[3] te "Dopunu broja nestalih i mrtvih iz Srebrenice" od 12. aprila 2003.[4]

 4. Optužba uz dužno poštovanje traži da se optuženi, imenovani saradnici i amici curiae obaveste o podnošenju ovog izveštaja.

 5. III. Uvrštenje u spis transkripata

 6. Ovim zahtevom dalje se traži da se u spis uvrste dokazi u obliku transkripata i relevantnih dokaznih predmeta u vezi sa svedočenjem g. Brunborga u predmetu Krstić.[5]

 7. Svedočenje g. Brunborga u predmetu Krstić odnosilo se na njegov "Izveštaj o broju nestalih i mrtvih iz Srebrenice" od 12. februara 2000. Detalji o predmetu njegovog svedočenja i spisak dokaznih predmeta predočenih u predmetu Krstić sadržani su u Dodatku A.[6]

 8. IV. Pravilo 92 bis (D) i (E)

 9. Pravilo 92 bis predviđa da Međunarodni sud može da uvrsti u spis dokaze u vidu pismenih izjava svedoka koji su ranije svedočili na suđenjima pred ovim Sudom. Navedeno pravilo predviđa sledeće:

  "(D) Veće može uvrstiti u spis transkript iskaza koje je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog.

  (E) Osim ako se na osnovu pravila 127 ili nekim nalogom ne odredi drugačije, strana koja želi uvrstiti pismenu izjavu ili transkript o tome mora obavestiti suprotnu stranu najmanje četrnaest dana ranije, a suprotna strana se tome može usprotiviti u roku od sedam dana. Pretresno veće će, nakon što sasluša strane, odlučiti da li će, u celosti ili delimično, prihvatiti izjavu ili transkript, i da li će tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja."

 10. V. Uvrštavanje u spis transkripata iskaza na osnovu pravila 92 bis (D)

 11. Prema odluci Pretresnog veća u predmetu Sikirica,[7] pravilo 92 bis (D) je "zamišljeno da omogući uvrštavanje u dokaze svjedočenja koje je svjedok dao pred drugim vijećem, bez da se od svjedoka traži da ponovo svjedoči. Tom se odredbom dozvoljava uvrštavanje transkripata svjedočenja kojima se dokazuje sve ostalo osim djela i ponašanja optuženog."[8]

 12. Optužba ne namerava da u ovom zahtevu ponavlja argumente koji su izneti u ranijim zahtevima u prilog uvrštavanja u spis iskaza svedoka na osnovu pravila 92 bis (D).[9]

 13. Izjavljujemo da se dokazima čije se uvrštavanje u spis traži ovim zahtevom ne dokazuju "dela i ponašanje optuženog" u smislu tumačenja te formulacije koju je dalo Žalbeno veće u predmetu Tužilac protiv Galića.[10] Pored toga, ovaj iskaz nije toliko ključan za tezu optužbe niti je njegov davalac bio dovoljno blizu optuženom da bi Pretresno veće trebalo da razmišlja o izuzimanju od uvrštavanja u spis tih transkripata na osnovu diskrecionog ovlašćenja.

 14. VI. Unakrsno ispitivanje

 15. Optužba se slaže s tim da je primereno da g. Brunborg bude prisutan radi unakrsnog ispitivanja od strane optuženog u vezi sa demografskim izveštajem veštaka o Srebrenici i ranijim svedočenjem u predmetu Krstić. Očekuje se da će optužba tražiti da postavi dodatna pitanja u okviru glavnog ispitivanja odnosno da se prihvate dalji dokazni predmeti kada g. Brunborg bude svedočio, a naročito u vezi se njegovom "Dopunom izveštaja o broju nestalih i mrtvih iz Srebrenice".

 16. VI. Predlog datuma svedočenja

 17. Prema trenutnom rasporedu, g. Brunborg treba da svedoči 20. novembra 2003. Optužba predlaže da se njegov izveštaj o Kosovu sa dopunom[11] te dva izveštaja o Srebrenici uvedu u spis istog dana.

 18. III. Predlog odluke

 19. Iz svih gorenavedenih razloga, optužba uz dužno poštovanje traži da se ovde priloženi izveštaji veštaka g. Brunborga u vezi sa Srebrenicom, te transkripti iskaza i relevantni dokazni predmeti navedeni u Dodatku A uvrste u dokaze na osnovu pravila 94 bis i 92 bis.

  /potpis na originalu/
  Dermot Groome,
  viši zastupnik optužbe
Dana 20. oktobra 2002. godine  
U Hagu,  
Holandija  


[1] Predmet br. IT-98-33, u daljem tekstu: predmet Krstić.

[2] Kopija biografije g. Brunborga može se naći kao prvi dokazni predmet po pravilu 92 bis (D).

[3] Priložen kao Dodatak B - 0092-6372-0092-6384 (na engleskom jeziku). Primerci na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku obelodaniće se odvojeno stranama u postupku pod brojem 0093-9724-0093-9737 (na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku).

[4] Priložen kao Dodatak C - 0291-7582-0291-7590 (na engleskom jeziku). Primerci na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku obelodaniće se odvojeno stranama u postupku pod brojem 0308-0316-0308-0326 (na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku). Dopuna je trenutno nepotpisana radna verzija, a potpisan primerak će biti dostavljen pre svedočenja g. Brunborga.

[5] G. Brunborg je u predmetu Krstić svedočio 1. juna 2000. Stranice transkripta: 4036-4104.

[6] Stranama u postupku dostaviće se kopije transkripata i dokaznih predmeta. Treba imati u vidu da overene kopije dokumenata iz predmeta Krstić koje se vode u Sekretarijatu još nisu sređene. Optužba će nastojati da iz Sekretarijata pribavi overene kopije dokaznih predmeta do datuma svedočenja ovog veštaka.

[7] Tužilac protiv Duška Sikirice, Damira Došena i Dragana Kolundžije, predmet br. IT-95-8-T, 23. maj 2001.

[8] Sikirica, ibid: "Odluka po molbi optužbe da se transkripti uvrste u dokaze u skladu sa pravilom 92 bis", 23. maj 2001, par. 2.

[9] Vidi prvi zahtev optužbe za uvrštavanje u spis transkripata svedočenja podnetih u vezi sa bazom zločina u Foči od 10. januara 2003. "Zahtev optužbe za uvrštavanje u spis transkripata umesto usmenog svedočenja u skladu sa pravilom 92 bis (D)"; i vidi zahteve od 27. juna 2003. i 4. jula 2003, u vezi sa bazom zločina u Brčkom i Višegradu.

[10] Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T, "Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi sa pravilom 92 bis (C), 7. jun 2002. (u daljem tekstu: Odluka Žalbenog veća u predmetu Galić).

[11] "Izveštaj o brojnosti i nacionalnom sastavu stanovništva Kosova" od 14. avgusta 2002. i "Dopuna izveštaja o brojnosti i nacionalnom sastavu stanovništva Kosova" od 12. septembra 2003.