MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 24. novembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV OPTUŽBE DA SE GLAVNI ISKAZ SVEDOKA C-057 PRIHVATI U PISMENOM OBLIKU U SKLADU S PRAVILOM 89 (F)


Optužba: Amici Curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa. Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
Slobodan Milošević

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ZAHTEV OPTUŽBE DA SE GLAVNI ISKAZ SVEDOKA C-057 PRIHVATI U PISMENOM OBLIKU U SKLADU S PRAVILOM 89 (F)


I. UVOD I PRAVNA ANALIZA

 1. U skladu s pravilom 89 (F) Pravilnika o postupku i dokazima, Tužilaštvo ( u daljem tekstu: optužba) traži od Pretresnog veća da se glavni iskaz koji je svedok C-057 dao Tužilaštvu prihvati u pismenom obliku. Primerak ove izjave, potpisane 27. jula 2003, predat je optuženom 12. septembra 2003. Radi razmatranja, Pretresnom veću se u prilogu ovog zahteva, kao Poverljivi prilog A, dostavlja primerak pismene izjave svedoka C-057 na engleskom jeziku.

 2. Na osnovu pravila 89 (F) "Veće svedočenje svedoka može primiti usmeno ili, kad to dopuštaju interesi pravde, u pismenom obliku". U skladu sa odlukom Žalbenog veća u ovom predmetu, ovo pravilo omogućava prihvatanje izjave svedoka u pismenom obliku, kada svedok: ": a) pristupi sudu, b) stoji na raspolaganju radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija i c) potvrdi da je data izjava tačan odraz onoga što je rekao i onoga što bi rekao prilikom ispitivanja...."[1]

 3. Odluku o tome da li je u interesu pravde da se pismena izjava prihvati kao glavni iskaz na osnovu pravila 89 (F) mora doneti Pretresno veće u vezi sa svakim pojedinim svedokom, u svetlu ne samo konkretnih okolnosti, nego i sadržaja iskaza svedoka. [2]

 4. U usmenoj odluci donetoj 8. oktobra 2003, u vezi sa zahtevom optužbe da se prihvati pismena izjava Milana Milanovića, Pretresno veće je dalo sledeće uputstvo o tome kada se pismene izjave mogu prihvatiti u tekućem predmetu:
 5. Pretresno veće je većinom glasova, uz suprotno mišljenje sudije Robinsona, prihvatilo izjavu svedoka g. Milanovića u interesu pravde jer će biti podložna uslovima. Prvo, svedok će pod formalnom zakletvom izjaviti i potvrditi da je sadržaj njegove izjave tačan i to će uraditi pred sudom; i drugo, biće podložan unakrsnom ispitivanju. Međutim, većina je takođe mišljenja da se dokazi o delima i ponašanju samog optuženog odnose na jedno takvo ključno pitanje samo u slučaju da se oni moraju izneti usmeno, tako da ti delovi izjave moraju biti podložni usmenom svedočenju.[3]

  II. PRIMENA NA PISMENU IZJAVU C–057

 6. Primenom ovih principa na pismenu izjavu svedoka C-057, Pretresno veće bi trebalo da u potpunosti prihvati pismenu izjavu svedoka C-057 kao dokazni materijal, podložno pravu optuženog na unakrsno ispitivanje. Svedok je bio oficir JNA. Pored nešto biografskih podataka, pismena izjava se jedino odnosi na period kada je svedok bio raspoređen u istočnoj Slavoniji kao pripadnik JNA tokom 1991. i 1992. godine. U izjavi se ne spominje optuženi, te se stoga ona ne odnosi na "dela i ponašanje samog optuženog".

  Traženi pravni lek

 7. Iz gorenavedenih razloga, optužba s dužnim poštovanjem traži da se kao glavni iskaz prihvati pismena izjava koju je svedok C-057 dao Tužilaštvu u skladu s pravilom 89 (F), pod uslovom da svedok bude prisutan na sudu, da je dostupan za unakrsno ispitivanje i pitanja sudija i da posvedoči da izjava tačno odražava njegovu izjavu pod zakletvom i ono što bi on ili ona izjavio/la prilikom usmenog svedočenja.

  /potpis/
  Geoffrey Nice,
  glavni zastupnik optužbe
   
   
Dana 24. novembra 2003.  
U Hagu, Holandija  


[1] Tužilac protiv Slobodana Miloševića,"Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi sa prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku", predmet br. IT-02-54-AR73.4, 30. septembar 2003, str. 10 /prevod/.

[2] Tužilac protiv Slobodana Miloševića,"Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi sa prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku", predmet br. IT'02-54-AR73.4, 30. septembar 2003, stav 21.

[3] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, Usmena odluka po zahtevu da se prihvati pismena izjava Milana Milanovića, predmet br. 02-54-T, T. 27228 (8. oktobar 2003),