MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 24. novembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


REPLIKA OPTUŽBE NA ODGOVOR AMICI CURIAE NA ZAHTEV OPTUŽBE ZA UVRŠTAVANJE U SPIS TRANSKRIPATA NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS (D) I IZJAVE SVEDOKA B-1636 NA OSNOVU PRAVILA 89 (F)

Tužilaštvo: Amicus curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Timothy McCormack
g. Dermot Groome g. Branislav Tapušković

Optuženi:
Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


REPLIKA OPTUŽBE NA ODGOVOR AMICI CURIAE NA ZAHTEV OPTUŽBE ZA UVRŠTAVANJE U SPIS TRANSKRIPATA NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS (D) I IZJAVE SVEDOKA B-1636 NA OSNOVU PRAVILA 89 (F)

I. Zahtev za dozvolu

1. Dana 5. novembra 2003. optužba je podnela "Poverljivi zahtev za uvrštavanje u spis transkripata na osnovu pravila 92 bis (D) i izjave svedoka B-1636 na osnovu pravila 89 (F)". Dana 14. novembra 2003. amici curiae su podneli svoj Odgovor.[1]

2. Shodno pravilu 126 bis, optužba traži da joj se dozvoli da podnese Repliku na Odgovor amici. Optužba dalje traži da se, shodno pravilu 127, rok za podnošenje Replike promeni. Trebalo ju je podneti u petak, 21. novembra, što znači da se podnosi s danom zakašnjenja.

II. Svedok B-1636

3. U ovoj Replici optužba se želi baviti samo onim pitanjima iznetim od strane amici koja se tiču zahteva za uvrštavanje izjava svedoka B-1636 u spis na osnovu pravila 89 (F), te jednog dela transkripta njegovog iskaza na osnovu pravila 92 bis (D).

4. U paragrafu 13 svog Odgovora amici iznose mišljenje da je primena pravila 92 bis (D) kao sredstva za uvrštavanje transkripta ranijeg iskaza dotičnog svedoka nepravilna, kao i da se argumentacija u prilog takvoj tvrdnji može naći u Odluci Žalbenog veća od 30. septembra 2003.[2] Optužba smatra da ta tvrdnja nije tačna. Pravilo 92 bis (D) predviđa mogućnost uvrštavanja u spis transkripata ranijih iskaza. Dotičnim pravilom nije propisano da se takvi transkripti mogu uvrstiti samo "umesto svedočenja viva voce". Ta formulacija se, ustvari, ne pominje u tom delu pravila. Nema sumnje da se radi o prikladnom sredstvu za uvrštavanje transkripata iskaza, bez obzira na to da li se oni uvrštavaju u celosti umesto usmenog svedočenja ili ne. U slučaju ovog svedoka se traži da se u spis uvrste kako njegove ranije izjave, tako i jedan deo transkripta njegovog iskaza, s tim da će svedok pristupiti radi unakrsnog ispitivanja. Žalbeno veće u svojoj Odluci od 30. septembra 2003. navodi sledeće:

"U stvari, činjenica da je pismena izjava pripremljena za svrhe sudskog postupka sama po sebi nije dovoljan razlog da ona bude prihvatljiva samo na osnovu pravila 92 bis izuzev ako njena namena nije takođe bila i da zameni usmeno svedočenje. U ovom slučaju, ne radi se o tome."

5. Tvrdimo da je namera Žalbenog veća bila da razjasni da pravilo 92 bis nije jedino sredstvo koje se može koristiti za uvrštavanje dokaza u pismenom obliku, osim ako se ne traži da se dokazi u celosti uvrste umesto usmenog svedočenja. Optužba dalje tvrdi da je očigledno da se tumačenje koje je Žalbeno veće iznelo u svojim zaključcima u paragrafima 16 i 18 Odluke odnosi na kontekst kojim se ono u toj prilici konkretno bavilo: naime, na uvrštavanje pismenih izjava na osnovu pravila 92 bis (B).

6. Naravno, treba imati u vidu da je ovo Pretresno veće, odobravajući ranije uvrštavanje transkripata iskaza u vezi s delom postupka koji se odnosi na Bosnu, dosledno uvrštavalo te ranije iskaze u slučaju nekih svedoka uz unakrsno ispitivanje, a u slučaju nekih drugih bez unakrsnog ispitivanja.

7. Da bi se izbegla svaka sumnja, tvrdimo da predmetni transkript iskaza dodaje nove materijale izjavama svedoka B-1636. Optužba traži da se putem tog transkripta iskaza u spis uvrste dve video trake koje su pregledane tokom ranijeg svedočenja. Dotične video trake navedene su u Poverljivom dodatku koji je priložen uz Zahtev optužbe.

8. Naposletku, optužba napominje da nije predložila ograničavanje optuženog u temama koje će obuhvatiti svojim unakrsnim ispitivanjem.[3] Ona je samo predložila da se optuženi pri unakrsnom ispitivanju svedoka ograniči vremenski, i to u istoj meri u kojoj se inače ograničava unakrsno ispitivanje svedoka o bazi zločina čiji se dokazi uvrštavaju u spis na osnovu procedure iz pravila 92 bis.

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe

Dana 24. novembra 2003.
U Hagu,
Holandija


[1] "Odgovor amici curiae na zahtev optužbe za uvrštavanje u spis transkripata na osnovu pravila 92 bis (D) i izjave svedoka B-1636 na osnovu pravila 89 (F) od 5. novembra 2003."

[2] "Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku" od 30. septembra 2003.

[3] Vidi Odgovor amici, paragraf 15.