MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM III

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 27. novembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


Zahtev Tužilaštva za uvrštavanje u spis izjava svedoka Deana Manninga
na osnovu pravila 89(F)

Tužilaštvo: Amici curiae:.
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


Zahtev Tužilaštva za uvrštavanje u spis izjava svedoka Deana Manninga
na osnovu pravila 89(F)

I. Uvod

1. Ovaj zahtev da se u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića[1] uvrsti u spis pismena izjava Deana Manninga i relevantni dokazni predmeti podnosi se u skladu sa pravilom 89(F) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik).

2. U pismenoj izjavi g. Manninga od 24. novembra 2003. detaljno se opisuju događaji u opštini Srebrenica.[2] Posebno se detaljno govori o istrazi koju je Tužilaštvo (OTP) sprovelo na raznim lokacijama pogubljenja i lokacijama primarnih i sekundarnih grobnica povezanih s masakrima posle zauzimanja bezbedne zone Srebrenica.

II. Činjenični kontekst

3. Gospodin Manning je vođa istražnog tima u Tužilaštvu i određeni broj godina radio je kao istražitelj prevashodno zadužen za istrage Tužilaštva na lokacijama pogubljenja i lokacijama primarnih i sekundarnih grobnica na području Srebrenice. Njegov rad je obuhvatao sledeće:

 • nadzor procesa ekshumacije i obdukcije iz masovnih grobnica i sa lokacija pogubljenja vezanih za Srebrenicu;

 • pružanje pomoći u lociranju raznih lokacija;

 • nadzor prikupljanja dokaza sa raznih lokacija;

 • održavanje veze sa nezavisnim ekspertima koji su davali stručnu analizu dokaza koje je prikupilo Tužilaštvo; i

 • poređenje, arhiviranje i analiza nalaza tih stručnih analiza.

4. Gospodin Manning je ranije svedočio u predmetu Tužilac protiv Radislava Krstića,[3] a očekuje se da će svedočiti i u predmetu Tužilac protiv Blagojevića i ostalih.[4] Ovaj svedok ne samo što je svedočio viva voce u predmetu Krstić, već je Pretresno veće u predmetu Krstić uvrstilo u spis njegove izveštaje za 2000. i 2001.

5. Tužilaštvo očekuje da će on svedočiti u predmetu Milošević u januaru 2004. Međutim, ako se pojavi praznina u rasporedu svedočenja svedoka, moguće je da Tužilaštvo zatraži da ga iznenada pozove u decembru 2003.

III. Uvrštavanje u spis izjava svedoka na osnovu pravila 89(F)

6. Pravilo 89(F) predviđa sledeće: "Veće svedočenje svedoka može primiti usmeno ili, kad to dopuštaju interesi pravde, u pismenom obliku." Shodno Odluci Žalbenog veća u ovom predmetu, to pravilo dozvoljava uvrštavanje u spis pismene izjave kada svedok: "a) pristupi sudu; b) stoji na raspolaganju radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija; i c) potvrdi da je data izjava tačan odraz onoga što je rekao i onoga što bi rekao prilikom ispitivanja...".[5]

7. Odluku o tome da li je u interesu pravde da se pismena izjava na osnovu pravila 89(F) uvrsti u spis kao glavni iskaz Pretresno veće treba da donese za svakog svedoka pojedinačno, uzimajući u obzir ne samo konkretne okolnosti nego i sadržaj njihovih iskaza.[6]

8. U usmenoj odluci donetoj 8. oktobra 2003. po zahtevu Tužilaštva za uvrštavanje u spis pismene izjave Milana Milanovića, Pretresno veće je dalo sledeće smernice o tome kada će pismene izjave biti uvrštene u spis u ovom predmetu:

Pretresno veće, većinom glasova, uz suprotno mišljenje sudije Robinsona, uvrstiće u spis pismenu izjavu svedoka Milana Milanovića u interesu pravde jer će ona podlegati ograničenjima. Prvo, svedok će se zakleti i potvrditi da je sadržaj njegove izjave tačan i to pred Sudom; i drugo, biće podvrgnut unakrsnom ispitivanju. Međutim, većina je zauzela stav da se iskaz o delima i ponašanju sâmog optuženog odnosi na tako suštinsko pitanje u ovom predmetu da treba da se dâ usmeno, pa stoga ti delovi izjave moraju podlegati usmenom svedočenju.[7]

IV. Argumenti u prilog uvrštavanja u spis

9. Ne predlaže se na se na osnovu pravila 92 bis (D) u spis uvrsti transkript svedočenja g. Manninga u predmetu Krstić. Gospodin Manning je dostavio izjavu čije je težište konkretno na dokazima koji su direktno relevantni za predmet Milošević, uključujući njegove napomene u vezi sa raznim dokaznim predmetima.

10. Tužilaštvo smatra da je u interesu pravde da se iskaz kakav daje g. Manning uvrsti u dokaze u pismenom obliku na osnovu pravila 89(F).

11. Nijedan od dokaza u pismenim izjavama Deana Manninga ne odnosi se na "dela i ponašanje" optuženog.

12. Predmet Milošević podrazumeva krivično gonjenje jednog političkog lidera za krivična dela počinjena u toku gotovo deset godina, povezana sa tri rata, i na velikom geografskom prostoru. Na suđenju takve prirode jednostavno je neostvarivo izvesti podrobne dokaze o smrti svake pojedinačne osobe, na isti način kao na suđenju za ubistvo ili ubistvo s predumišljajem u nacionalnim pravosudnim sistemima. U ovom predmetu nije reč o seriji pojedinačnih ubistava, već o seriji masakara.

13. Tužilaštvo traži da pozove g. Manninga kao istražitelja koji će opisati sistem ukupne istrage, prikupljene dokaze i stručnu analizu kojoj su ti dokazi bili podvrgnuti. Na suđenjima za krivična dela u nacionalnim pravosudnim sistemima normalno je da se kao svedoci pozovu istražitelji kakav je g. Manning.

14. Izjava g. Manninga kao svedoka u predmetu Milošević obuhvata mnoge aspekte istrage Tužilaštva o lokacijama pogubljenja i lokacijama primarnih i sekundarnih grobnica na području Srebrenice. U izjavi svedoka podrobno se govori o sledećem:

 • identifikaciji lokacija pogubljenja;

 • identifikaciji primarnih grobnica;

 • identifikaciji sekundarnih grobnica;

 • poređenju dokaza sa raznih lokacija ekshumacija i grobnica;

 • raznim izveštajima veštaka o raznim lokacijama pogubljenja i grobnica koje je naručilo Tužilaštvo;

 • prikupljenim dokazima koji povezuju lokacije primarnih i sekundarnih grobnica;

 • identifikaciji uzroka i načina smrti ubijenih;

 • identifikaciji broja leševa koji su dosad locirani;

 • dokazima koji povezuju leševe pronađenih žrtava sa događajima koji se odnose na pad zone bezbednosti Srebrenica u julu 1995;

 • zapleni dokumenata i imovine od Radislava Krstića u vreme njegovog hapšenja u decembru 1998; i

 • video snimku procesa ekshumacije.

15. Svedočenje g. Manninga o svakoj od tih raznorodnih tema prevashodno se zasniva na njegovim ličnim zapažanjima posle brojnih obilazaka raznih lokacija u svojstvu istražitelja. Jedan deo njegovog iskaza zasniva se na stručnoj analizi upoređenog dokaznog materijala koja je obavljena za Tužilaštvo. On podrobno govori o raznim izveštajima veštaka koje je Tužilaštvo angažovalo na raznim lokacijama pogubljenja i grobnica. U ograničenoj meri, on upoređuje neke od nalaza određenih veštaka. (To je prevashodno statističko poređenje brojeva ubijenih o kojima su izvestili razni veštaci). Gospodin Manning sebe ne smatra veštakom, već svedokom o činjenicama.

V. Unakrsno ispitivanje

16. Tužilaštvo priznaje da optuženi treba da ima pravo da unakrsno ispita g. Manninga.

VI. Traženo pravno sredstvo

17. Iz gorenavedenih razloga, Tužilaštvo uz dužno poštovanje traži da se pismena izjava g. Manninga od 24. novembra 2003. i relevantni dokazni predmeti uvrste u spis kao glavni iskaz na osnovu pravila 89(F), pod uslovom da svedok pristupi sudu, stoji na raspolaganju radi unakrsnog ispitivanja i eventualnog ispitivanja od strane sudija i potvrdi da je data izjava tačan odraz njegove deklaracije i onoga što bi rekao prilikom ispitivanja.

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,

glavni zastupnik Tužilaštva

Dana 27. novembra 2003.
U Hagu,
Holandija


[1] Predmet br. IT-02-54-T, u daljem tekstu: predmet Milošević.

[2] X016-9239-X016-9270 (ENG)

[3] Predmet br. IT-98-33, u daljem tekstu: predmet Krstić.

[4] Predmet br. IT-02-60, u daljem tekstu: predmet Blagojević.

[5] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku”, predmet br. IT-02-54-AR73.4, 30. septembar 2003, str. 11.

[6] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku”, predmet br. IT-02-54-AR73.4, 30. septembar 2003, par. 21.

[7] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, Usmena odluka po zahtevu za uvrštavanje u spis pismene izjave Milana Milanovića, predmet br. IT-02-54-T, T. na str. 27228 (8. oktobar 2003).