MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar : g. Hans Holthuis

Datum: 12. decembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV TUŽIOCA NA OSNOVU PRAVILA 89 (F)
DA SE U SPIS UVRSTE IZJAVE
SVEDOKA HRVOJA ŠARINIĆA

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack
Optuženi:
Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ZAHTEV TUŽIOCA NA OSNOVU PRAVILA 89 (F)
DA SE U SPIS UVRSTE IZJAVE
SVEDOKA HRVOJA ŠARINIĆA

1. Svedočenje Hrvoja Šarinića[1] je zakazano za 21. januar 2004.

2. Tužilaštvo traži da se kao direktni dokazi, na osnovu pravila 89 (F) Pravilnika o postupku i dokazima, uvrste dve izjave svedoka Hrvoja Šarinića, potpisane 6. decembra[2] i 9. decembra 2003[3], zajedno sa dokaznim predmetima koji se pominju u svakoj od tih izjava.[4]

3. Tužilaštvo se oslanja na odluku Žalbenog veća u ovom postupku, u kojoj se tvrdi da Pravilnik dozvoljava uvrštavanje u spis pismene izjave na osnovu pravila 89 (F) kada svedok:

(a) pristupi sudu;

(b) stoji na raspolaganju radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija; i

(c) potvrdi da je data izjava tačan odraz onoga što je rekao i onoga što bi rekao prilikom ispitivanja,[5] ostavljajući Pretresnom veću da, za svakog svedoka pojedinačno, donese odluku o tome da li 'interesi pravde' idu u prilog prihvatanju pismene izjave u smislu pravila 89(F).[6]

4. Dokazni materijal g. Šarinića se odnosi na ograničene, ali važne, teme. Pristupiće sudu kako bi potvrdio tačnost svojih izjava i kako bi ga optuženi unakrsno ispitao. Tvrdi se da je u interesu pravde u svim okolnostima da se u spis uvrste obe njegove izjave, zajedno sa pripadajućim dokaznim predmetima, pošto on ispuni kriterijume navedene u tački 3, potparagrafi (a) do (c) gore.

5. Tužilaštvo ne traži da se u spis uvrste svi prisluškivani razgovori koji se pominju u Dodatku A svedokove dodatne izjave. Umesto toga, predložiće da se u spis uvrste četiri prisluškivana razgovora, a da se ostali označe radi identifikacije.[7]

6. Tužilaštvo je predvidelo da će g. Šarinić svedočiti 21. januara 2004. Namerava da svako direktno ispitivanje tog svedoka izvrši veoma kratko. Kako bi, u danima koji su mu preostali za izvođenje dokaza, bilo u mogućnosti da organizuje raspored drugih svedoka koji treba da svedoče istog dana ili u tom periodu, tužilaštvo traži da veće u ovoj fazi donese odluku o tome koliko se vremena daje na raspolaganje svakoj strani da ispita ovog svedoka.

TRAŽENO PRAVNO SREDSTVO

7. S obzirom na gorenavedeno, tužilaštvo traži sljedeća pravna sredstva:

(1) da se na osnovu pravila 89 (F) u spis uvrsti pismena izjava svedoka Hrvoja Šarinića od 6. decembra 2003, zajedno sa pripadajućim dokaznim predmetom koji se pominje u toj izjavi, pod uslovom da svedok pristupi sudu radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija; i da potvrdi da je data izjava tačan odraz onoga što bi rekao prilikom ispitivanja;

(2) da se na osnovu pravila 89 (F) u spis uvrsti dodatna izjava Hrvoja Šarinića od 9. decembra 2003, zajedno sa Dodacima A i B koji se pominju u toj izjavi, pod uslovom da svedok pristupi sudu radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija; i da potvrdi da je data izjava tačan odraz onoga što bi rekao prilikom ispitivanja;

(3) da se u spis uvrste zvučni snimci i transkripti prisluškivanih razgovora koji se pominju u Dodatku A dodatne izjave pošto strane o tome rasprave; ili da se, pošto strane o tome rasprave, označe radi identifikacije;

(4) da se u spis uvrste dokumenti koji se pominju u Dodatku B dodatne izjave;

(5) da veće donese odluku o vremenskom ograničenju za direktno ispitivanje, unakrsno ispitivanje od strane svakog optuženog i amici i ponovno ispitivanje ovog svedoka.

_______________
/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni predstavnik optužbe
Dana 12. decembra 2003.
u Hagu,
Holandija

[1] B-182.

[2] 0345-2534-0345-0345-2547. Izjava je potpisana na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Engleski prevod i kopija originala na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku biće dostavljeni veću, optuženom i amici po podnošenju ovog zahteva, zajedno sa pripadajućim dokaznim predmetom koji se u izjavi pominje.

[3] 0345-4688-0345-4704. Ova izjava je potpisana na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Engleski prevod i kopija originala na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, zajedno sa Dodacima koji se u njemu pominju, biće dostavljeni veću, otpuženom i amici po podnošenju ovog zahteva.

[4] Izjava od 6. decembra 2003: transkript sastanka 8. januara 1992. u Predsedništvu Republike Hrvatske, ERN 0150-9173-0150-9240 na B/H/S; ERN L005-0143-L005-0197 na engleskom jeziku (vidi tačku 21 izjave). Broj dokaznog predmeta na spisku na osnovu pravila 65 ter je B6456; obelodanjen optuženom 31. maja 2002. Dodatna izjava potpisana 9. decembra 2003: Dodaci A i B, uz prisluškivane razgovore/dokumente koji se pominju u njima. Tužilaštvo će veću, optuženom i amici dostaviti dokumente, koji se pominju u Dodatku B, te transkripte i snimke prisluškivanih razgovora, koji se pominju u Dodatku A, pri uručenju registratora sa dokaznim predmetima ovog svedoka pre njegovog svedočenja. Veće će uzeti u obzir da su prisluškivani razgovori, koji se pominju u Dodatku A, uručeni optuženom 5. decembra 2003. Tužilaštvo ne traži da se preko ovog svedoka u spis uvrste svi prisluškivani razgovori (vidi niže u tekstu).

[5] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, "Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi sa prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku", predmet br. IT-02-54-AR73.4, 30. septembar 2003, str. 11.

[6] Ibid., tačka 21.

[7] Tužilaštvo će predložiti da se u spis uvrste traskripti označeni sledećim ERN brojevima: 0341-6338-0341-6343; 0341-6424-0341-6426; 0341-6436-0341-6439; 0341-6469-0341-6472.