MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum podnošenja: 12. decembar 2003. godine

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PODNESAK TUŽILAŠTVA U VEZI S KONVERZIJOM REFERENCI OPTUŽENOG NA DELOVE CD-ROM IZDANJA KNJIGE BALKANSKA ODISEJA

Tužilaštvo: Amicus curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PODNESAK TUŽILAŠTVA U VEZI S KONVERZIJOM REFERENCI OPTUŽENOG NA DELOVE CD-ROM IZDANJA KNJIGE BALKANSKA ODISEJA

1) Dana 4. novembra 2003. godine, prilikom svedočenja lorda Owena, optuženi je citirao delove CD-ROM izdanja knjige Balkanska odiseja u svrhu unakrsnog ispitivanja svedoka dok su sve druge strane koristile broširano izdanje te knjige koje je objavila izdavačka kuća Indigo.

2) Tužilaštvo je pomenutu knjigu obelodanilo u njenom CD-ROM izdanju i tražilo je da mu se dozvoli da najpre podnese taj dokument, pa je Pretresno veće Tužilaštvu usmeno naložilo da mu navede stranice broširanog izdanja pomenute knjige, koju je objavlila izdavačka kuća Indigo, na kojima se nalaze delovi koje optuženi citira.[1]

3) Tužilaštvo je pregledalo celokupni transkript svedočenja lorda Owena i izvršilo je konverziju citata koje je optuženi naglas pročitao i koje ono navodi u priloženom Dodatku I. Tužilaštvo nije reprodukovalo cele citate koje je optuženi naglas pročitao, već ih je navelo u rezimiranom obliku zajedno sa stranicama transkripta. Pretresno veće će biti u mogućnosti da se, koristeći se broširanim izdanjem ove knjige izdavačke kuće Indigo, upozna s celim kontekstom pomenutih citata.

S poštovanjem,

/potpis na originalu/
za Geoffreya Nicea,
glavnog zastupnika tužilaštva

Dana 12. decembra 2003. godine
U Hagu,
Holandija


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T

DODATAK I

KONVERZIJA REFERENCI OPTUŽENOG NA DELOVE CD-ROM IZDANJA
KNJIGE BALKANSKA ODISEJA

DODATAK I

Reference na stranice CD-ROM izdanja knjige Balkanska odiseja koje je optuženi naglas pročitao prilikom unakrsnog ispitivanja svedoka Odgovarajuće stranice u broširanom izdanju koje je objavila izdavačka kuća Indigo (dokazni predmet br. 18 Pretresnog veća)
Str. 32: Boutros-Boutros Ghali. Ima onih koji ga obožavaju i onih koji ga kritikuju. Ja sam jedan od njegovih obožavalaca. (T28446) str. 22
str. 1: Na Balkanu ništa nije jednostavno. Sve je prožeto istorijom (T28458) str. 1
str. 43: Uzroci rata. "Izrazi 'agresor' i 'žrtva' korišćeni su kao oružje u propagandnoj kampanji." (T28460) str. 29
str. 164: Napadi bosanske strane u blizini bolnice "Koševo" u Sarajevu koje su zabeležili posmatrači UN (T28461). str. 112
str. 130: Uloga žrtve je bila okosnica muslimanske propagande. Glavni politički cilj Ejuba Ganića bio je da u bosanski rat uključi američku vojsku kako bi pobedio Srbe (T28462-28463). str. 89
str. 133: Demilitarizacijom Sarajeva iz arsenala Ejuba Ganića uklonjeno je najvažnije oružje koje je trebalo da posluži za uvlačenje Amerikanaca u rat (T28465). str. 90
str. 133: Ganić je koristio gorivo bolnice "Koševo" u vojne svrhe. (T28476) str. 90
str. 143: Propagandna kampanja koju su vodili Hrvati i Muslimani imala je uspeha u inostranstvu. Usluge Agencije za odnose s javnošću Ruder-Finn (T28476-28477) str. 125-126
str. 578: Nepristrasnost (ili nedostatak nepristrasnosti) vojnika UN (T28479) str. 391
str. 321: Muslimani su koristili zaštićene zone za preduzimanje napada str. 214-215
str. 5: Ratovi u bivšoj Jugoslaviji su sadržavali elemente secesionističkih i građanskih ratova (T28495) str. 3
str. 552: Citat iz Tucidida. Retko postoje samo krivci i žrtve. To se odnosi na četiri dosadašnja rata u bivšoj Jugoslaviji (T28500). str. 374
str. 274: Mladićev Kninski korpus se raspadao. Blokada kasarni JNA je bila jedan od razloga zbog kojih je JNA s tolikom silom reagovala na mestima kao što je Vukovar. Od tog trenutka se može videti razbuktavanje klasičnog građanskog rata. (T28506). str. 165-166
str. 228: Milošević je nakon 25. aprila 1993. godine odustao ideje "velike Srbije". Američki Kongres i sredstva javnog informisaja nisu se mogli privići na tu novu stvarnost, pa su i dalje tvrdili da je Milošević pobornik ideje "velike Srbije" (T28509). str. 153
str. 407: Četiri bezuspešne mirovne inicijative pre početka rata u Bosni i Hercegovini. Većina Evropljana je smatrala da SAD ometa mirovne napore pošto je na taj način Muslimanima omogućeno da izbegnu nužni kompromis sadržan u svim pregovorima (T28530). str. 271-272
str. 46: Sastanak s lordom Carringtonom. Diskusija o odluci EZ-a o priznavanju (nezavisnosti Hrvatske i Slovenije) u decembru 1991, za koju je Carrington smatrao da predstavlja izdaju (T28535). str. 31
str. 556-557: Carrington i Cuellar su izjavili da bi preuranjeno priznavanje Hrvatske moglo razbuktati krizu toliko da se ona proširi na Bosnu i Hercegovinu. U slučaju Bosne i Hercegovine, SAD su u proleće 1992. ponovile grešku EZ-a (T28539-28540). str. 376-377
str. 419: General Rose je od UN-a dobio tehničku informaciju da granata koja je pala na tržnicu Markale nije došla s područja pod kontrolom Srba nego iz muslimanskog dela grada. On je hteo da svet zna za to (T28546-28547). str. 279-280


[1] Sudija May, T28507.