MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 23. januar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PREDLOG OPTUŽBE ZA SVEDOČENJE GENERALA FERENCA VEGHA PUTEM VIDEO-KONFERENCIJSKE VEZE
Tužilaštvo: Amicus curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay, QC
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PREDLOG OPTUŽBE ZA SVEDOČENJE GENERALA FERENCA VEGHA PUTEM VIDEO-KONFERENCIJSKE VEZE
  1. Na osnovu pravila 71bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), tužilac traži da se generalu Ferencu Veghu,[1] veštaku, dozvoli da svedoči putem video-konferencijske veze jer postoje ozbiljni razlozi za zabrinutost u pogledu njegovog zdravlja.

  2. Pravilo 71bis predviđa sledeće: "Na zahtev bilo koje od strana, pretresno veće može u interesu pravde naložiti da se svedočenje odvija putem video-konferencijske veze."

  3. Ferenc Vegh je aktivni general u mađarskoj vojsci. Godine 2001, zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći, usled čega je postao invalid i vezan je za invalidska kolica, a ugrađeni su mu i slušni uređaji. Nije sposoban za putovanje avionom niti za duže putovanje drugim sredstvima prevoza. Međutim, inače je sposoban i voljan da ovom Međunarodnom sudu da iskaz.

  4. Tužilac predlaže da se 28. januara 2004. uspostavi video-konferencijska veza između Međunarodnog suda i jedne lokacije u Mađarskoj, koja bi se odredila u saradnji sa sekretarom i većima Suda i načelnikom štaba mađarskih oružanih snaga. Zahtev za pomoć pri uspostavljanju veze odobrio je državni tužilac Mađarske, a neophodnu opremu u Mađarskoj obezbediće njene oružane snage. U tu svrhu je u septembru prošle godine uspešno izvedena jedna proba.

  5. Tužilac će preduzeti sve neophodne korake da se u saradnji sa sekretarom i većima Suda, te amici curiae, ispoštuju smernice propisane u "Odluci po prijedlozima odbrane da se pozovu i zaštite svjedoci radi davanja iskaza putem video linka" donetoj u predmetu Tužilac protiv Tadića (u daljem tekstu: Odluka u predmetu Tadić) kako bi obezbedilo da svedočenje putem video-konferencijske veze "doprinese davanju istinitog i otvorenog iskaza uz garancije za bezbednost i dostojanstvo postupka."[2]

  6. Tužilac izjavljuje da, s obzirom na okolnosti koje sprečavaju ovog svedoka da putuje u Hag, a u svetlu značaja njegovog iskaza veštaka za vojne aspekte ovog predmeta koji je pokazan u njegovom izveštaju, jeste u interesu pravde[3] da mu se dozvoli da za potrebe optužbe svedoči putem video-konferencijske veze.

  7. Iz navedenih razloga, tužilac uz dužno poštovanje traži od Pretresnog veća da dozvoli generalu Veghu svedočenje putem video-konferencijske veze. Tužilac dalje traži da se sekretaru Suda da uputstvo da preduzme sve potrebne korake kako bi se obezbedilo da se uspostavi video-konferencijska veza saobrazno kriterijumima navedenim u Odluci u predmetu Tadić.[4]

  /potpis na originalu/
  Geoffrey Nice,
  glavni zastupnik optužbe
   
   
Dana 23. januara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  

[1] Jedan primerak izveštaja generala Vegha je dostavljen 23. decembra 2003, a optužba namerava da ga pozove da svedoči 28. januara 2004.

[2] Tužilac protiv Duška Tadića, "Odluka po prijedlozima odbrane da se pozovu i zaštite svedoci radi davanja iskaza putem video linka", predmet br. IT-94-1, 25. jun 1996., par. 22.

[3] Vidi predmet Tužilac protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, "Nalog za uspostavljenje video-konferencijske veze", predmet br. IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, 3. jul 2000. Vidi takođe predmet Tužilac protiv Zejnila Delalića, Zdravka Mucića, Hazima Delića i Esada Landže, "Odluka po zahtjevu da se svjedocima K, L i M dozvoli svjedočenje putem video-veze", predmet br. IT-96-21-T, 28. maj 1997., u kojem je takav zahtjev odobren zbog toga što "zdravstveno stanje ovih svjedoka njihovo putovanje čini neizvedivim" a "ti su svjedoci dovoljno značajni za optužbu da bi bilo nepravično da se oni izostave samo zbog teškoća u pogledu njihovog dovođenja u Hag radi davanja iskaza".

[4] Ibid.