MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 3. februar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

DELIMIČNO JAVNO I DELIMIČNO POVERLJIVO
ZAHTEV OPTUŽBE DA SE DONESE ODLUKA O PRIHVATANJU PISMENE IZJAVE SVEDOKA TOREA SOLDALA U SKLADU S PRAVILOM 92 BIS (A)
SA POVERLJIVIM PRILOGOM

Optužba: Amici Curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Timothy McCormack
g. Dermot Groome g. Branislav Tapušković
Optuženi:
Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ZAHTEV OPTUŽBE DA SE DONESE ODLUKA O PRIHVATANJU PISMENE IZJAVE SVEDOKA TOREA SOLDALA U SKLADU S PRAVILOM 92 BIS (A)
SA POVERLJIVIM PRILOGOM

I. Uvod

1. Ovaj zahtev se podnosi na osnovu pravila 54 i 92bis Pravilnika o postupku i dokazima.

2. Optužba traži od Veća da na osnovu pravila 92bis (A) uvrsti u dokaze deklaraciju istražitelja Torea Soldala. Ta deklaracija se prilaže uz ovaj zahtev kao POVERLJIVI Prilog A.

3. Svedočenje gospodina Soldala već je bilo predmet zahteva na osnovu pravila 89 (F) Pravilnika o postupku i dokazima,[1] koji je Veće odobrilo 9. decembra 2003.[2] Optužba je prvobitno imala nameru da pozove istražitelja Soldala da pristupi unakrsnom ispitivanju o sadržaju njegove izjave. Sada je, međutim, namera da se njegova izjava uvrsti u dokaze umesto svedočenja viva voce. Optužba tvrdi da nema osnova da se traži da istražitelj pristupi sudu radi unakrsnog ispitivanja o sadržaju njegove izjave.

4. U interesu ekspeditivnijeg podnošenja ovog zahteva, optužba još nije uspunila uslov iz pravila 92bis (B) o overi izjave. Ona zato poziva Veće da, na osnovu pravila 54 i 92bis, donese privremenu odluku po ovom zahtevu dok se ne dobije deklaracija s propisanim potpisom svedoka i prisutnih osoba, kao što je to uobičajeno. Blagovremeno će se organizovati da istražitelj Soldal što pre overi izjavu pred predsedavajućim službenikom Sekretarijata.

II. Pravna analiza

5. Za pravnu osnovu koja potkrepljuje zahteve na osnovu pravila 92bis, optužba ponavlja i prihvata argumentaciju koju je iznela u svom ranijem “Zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92bis” od 10. januara 2003.

6. Pravilo 92bis dopušta uvrštavanje pismenih izjava u dokaze kada se svedočenjem sadržanim u pismenoj izjavi dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog. Pored toga, pravilo 92bis nabraja spisak faktora koji idu u prilog prihvatanju dokaza u obliku pismene izjave, koji nije konačan, kao i spisak faktora protiv takvog prihvatanja.

III. Ovaj zahtev

7. U izjavi istražitelja Soldala od 20. avgusta 2003. opisuje se razgovor koji je on obavio sa majkom svedoka optužbe označenog kao C-048, kao i njegova zapažanja o dnevniku koji je svedok C-048 imao kod sebe tokom razgovora koje su vodili.

8. Istražitelj Soldal ne iznosi zapažanja o delima i ponašanju optuženog. Njegovo svedočenje je, ako se prihvati, potvrda tvrdnje svedoka C-048 da je pitanja o kojima je svedok dao iskaz istražitelj Soldal beležio u dnevniku koji je kasnije uništen. Za Pretresno veće će to svedočenje neosporno imati određenu vrednost prilikom procenjivanja iskaza svedoka C-048, ali to nisu dokazi koji, sami po sebi, govore o središnjem pitanju u ovom predmetu.

9. Ovde se ne može primeniti nijedan od faktora koji idu u prilog tome da se svedočenja u pismenom obliku ne uvrste u dokaze, navedenih u pravilu 92bis.[3] Ne postoji prioritetni javni interes da se to svedočenje obavi usmeno. Nema razloga da se smatra da je svedočenje koje optužba podnosi nepouzdano, niti da štetne posledice nadmašuju njegovu dokaznu vrednost. Naposletku, optužba tvrdi da ne postoje drugi faktori zbog kojih bi bilo primereno da se ovaj svedok pojavi radi unakrsnog ispitivanja.

10. Kada je reč o konkretnom problemu unakrsnog ispitivanja, optužba ponavlja tvrdnju da, iako će svedočenje istražitelja Soldala nesumnjivo biti delom korisno za Veće, ono predstavlja ključni deo argumentacije optužbe. Ti dokazi nisu u tako bliskoj vezi s optuženim da bi iziskivali unakrsno ispitivanje.[4]

IV. Traženi pravni lek

11. Iz gorenavedenih razloga, optužba uz dužno poštovanje traži:

(1) da Veće na osnovu pravila 54 izda nalog kojim se optužbi dozvoljava da ispuni uslov da, na osnovu pravila 92bis, obavestiti optuženog najmanje četrnaest dana ranije o svojoj nameri da uvrsti deklaraciju Torea Soldala, s tim da će se deklaracija dostaviti posle podnošenja ovog zahteva;

(2) da Pretresno veće privremeno uvrsti u dokaze pismenu deklaraciju Torea Soldala do ispunjenja uslova o overi iz pravila 92bis (B);

(3) da Pretresno veće donese odluku da unakrsno ispitivanje Torea Soldala nije dozvoljeno.

/potpis na originalu/
Dermot Groome,
viši zastupnik optužbe

Dana 3. februara 2004.
U Hagu, Holandija


[1] “Zahtev optužbe za prihvatanje deklaracije svedoka, istražitelja Torea Soldala, na osnovu pravila 89 (F)”, 4. decembar 2003.

[2] “Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje deklaracije svedoka, istražitelja Torea Soldala, na osnovu pravila 89 (F)”.

[3] Vidi pravilo 92bis (A)(ii).

[4] U značenju datom u odluci u predmetu Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T: “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92bis (C)”, 7. jun 2002. (u daljem tekstu: Odluka u predmetu Galić), paragraf 13.