MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM III

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 5. februar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


Zahtev optužbe za prihvatanje izjave gđe Jeri Laber umesto svedočenja viva voce u skladu s pravilom 92bis i Dodatak A

Optužba: Amici Curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


Zahtev optužbe za prihvatanje izjave gđe Jeri Laber umesto svedočenja viva voce u skladu s pravilom 92bis i Dodatak A

I. Uvod

1. Ovo je zahtev za prihvatanje pismene izjave gđe Jeri Laber i propratnih dokaznih predmeta umesto svedočenja viva voce na osnovu pravila 92bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik).

II. Istorijat

2. Gospođa Laber je već svedočila u delu predmeta Tužilac protiv Slobodana Miloševića koji se odnosi na Hrvatsku.[1] U njenom iskazu se podrobno govorilo o izveštajima o kršenjima ljudskih prava na Kosovu i u Hrvatskoj koje je sastavila organizacija za koju radi.[2] Optužba ovim zahtevom traži da se u dokazni spis, umesto svedočenja viva voce, uvrsti pismeni iskaz gđe Laber relevantan za deo predmeta koji se odnosi na Bosnu. Iskaz je u formi pismene izjave.[3] U njoj je objašnjeno da je Helsinki Watch/Human Rights Watch sastavljao izveštaje slične onima u vezi s Hrvatskom, u kojima su podrobno opisani događaji u Bosni, te zločini i kršenja ljudskih prava koji su tamo počinjeni. U izjavi je objašnjeno da su ti izveštaji automatski slani vodećim političkim i vojnim liderima na tom području i da su primerci podrobnih izveštaja o događajima u Bosni dostavljani, između ostalih, i optuženom. U ovoj pismenoj izjavi se govori o velikom broju izveštaja u vezi s Bosnom, koji su detaljno navedeni u Dodatku A.[4] Optužba traži da se ti propratni dokazni predmeti uvrste u dokazni spis ili da se s njima postupi na način koji Pretresno veće smatra prikladnim. (Na primer, da se odrede za identifikaciju.) Dalje, optužba traži da se izjava uvrsti u spis a da se od gđe Laber ne traži da pristupi radi unakrsnog ispitivanja.

III. Pravna analiza

3. U ranije donetim odlukama u datom predmetu ovo Pretresno veće se bavilo uslovima iz pravila 92bis.[5] Namera ovog zahteva nije da se podrobno raspravljaju ili ponavljaju prethodni argumenti optužbe u vezi sa tim uslovima.[6]

Faktori koji idu u prilog prihvatanju pismene izjave

4. Optužba smatra da se dokazi iz pismene izjave gđe Laber ne odnose na “dela i ponašanje optuženog.”[7] Isto tako, ne može se reći da su činjenice i pitanja kojima se bavi u bliskoj vezi sa optuženim u smislu koji je upotrebilo Žalbeno veće u predmetu Galić.[8] Ova pismena izjava je kumulativna u odnosu na druga svedočenja koja govore o tome da se sveobuhvatno izveštavalo o događajima u Bosni. Pored toga, ona je kumulativna u odnosu na druge dokaze o tome da su razne međunarodne organizacije i njihovi predstavnici obaveštavali optuženog o tome da se u Bosni čine zločini.[9] Podrobni opisi događaja koje sadrže sami izveštaji jesu kumulativni u odnosu na iskaze o bazi zločina uopšte date u ovom predmetu koji se odnose na preuzimanje vlasti u opštinama u Bosni. Optužba takođe tvrdi da je kumulativna priroda dokaza samo jedan od faktora sa neograničenog spiska kategorija dokaza koji su prihvatljivi na osnovu pravila 92bis, kao što je navedeno u pravilu 92bis (A)(i). Ovde se ne može primeniti nijedan od faktora iz pravila 92bis koji idu u prilog tome da se svedočenje u pismenom obliku ne uvrsti u dokaze.[10]

Unakrsno ispitivanje

5. Gospođa Laber je već svedočila o metodi koju je njena organizacija koristila pri sastavljanju izveštaja o Hrvatskoj i njihovom slanju objavljivanju i raznim ambasadama i štampi.[11] U ranijem svedočenju ona je takođe podrobno opisala svoju ulogu u sastavljanju i objavljivanju izveštaja u vezi s Hrvatskom. U njenoj pismenoj izjavi piše da je ista metoda korišćena za sastavljanje izveštaja u vezi s Bosnom i da je ona imala sličnu ulogu u njihovom sastavljanju i objavljivanju. Optuženi je već imao priliku da unakrsno ispita gđu Laber o toj metodi i o njenoj ulozi. Optužba stoga smatra da nije potrebno da ona ponovo pristupa radi daljeg unakrsnog ispitivanja u vezi sa sastavljanjem i objavljivanjem izveštaja u vezi s Bosnom.

IV. Tehnički uslovi pravila 92bis (B)

6. Pismena izjava gđe Laber je overena u Sjedinjenim Američkim Državama.[12] Optužba smatra da ova izjava ispunjava sve formalne uslove pravila 92bis (B).

V. Traženi pravni lek

7. Iz svih gorenavedenih razloga, optužba uz dužno poštovanje traži:

a. da Pretresno veće uvrsti u dokazni spis pismenu izjavu gđe Jeri Laber i naloži da nije potrebno da pristupi radi unakrsnog ispitivanja;

b. da Pretresno veće uvrsti u dokazni spis dokazne predmete vezane za pismenu izjavu gđe Laber, navedene u Dodatku A, ili da s njima postupi na način koji smatra prikladnim.

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
Dana 5. februara 2004.
U Hagu,
Holandija

MEĐUNARODNI KIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

predmet br. IT-02-54-T

Dodatak A


Opis dokaznog predmeta

Dokazni predmet

Tabulator

65 ter

Evidencioni broj

Prvi novi dokazni predmet

1. Overena izjava Jeri Laber od 5. januara 2004.

1.

0348-6551-0348-6558 (engleski)

b/h/s 0348-6551-0348-6558 (b/h/s)

2. Izveštaj Helsinki Watcha (ogranka Human Rights Watcha) Ratni zločini u BiH – (tom I), 1. april 1992.

2.

B10317

0325-4490-0325-4860

3. Tri novinska izveštaja u vezi sa objavljivanjem Izveštaja Helsinki Watcha Ratni zločini u BiH (tom I), 1. april 1992.

3.

0348-6559-0348-6566

4. Izveštaj Helsinki Watcha (ogranka Human Rights Watcha) Ratni zločini u BiH – (knjiga II), 1. april 1993.

4.

B10317

0348-6087-0348-6529

5. Izveštaj Helsinki Watcha (ogranka Human Rights Watcha) Dalja kršenja ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji: Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina

5.

B10319

0002-9384-0002-9424

6. Izveštaj Helsinki Watcha (ogranka Human Rights Watcha) Ratni zločini u BiH – Bosanski Šamac, 1. april 1994.

6.

B4540

0027-6733-0027-6752

7. Izveštaj Helsinki Watcha (ogranka Human Rights Watcha) Ratni zločini u BiH – UN-ov prekid vatre neće biti od koristi, 1. juni 1994.

7.

B10320

0034-2169-0034-2208

8. Sarajevo, 1. oktobar 1994.

8.

B10321

0345-5190-0345-5223

9. Izveštaj Helsinki Watcha (ogranka Human Rights Watcha) “Etničko čišćenje” u severnoj Bosni se nastavlja, 1. oktobar 1994.

9.

B10322

0027-6768-0027-6824

10. Izveštaj Human Rights Watcha/Helsinki Watcha: Pad Srebrenice i neuspešna mirovna misija UN-a, oktobar 1995.

10.

B10323

0299-2406-0299-2465

11. Izveštaj o kršenjima ljudskih prava tokom prekida vatre i mirovnih pregovora, 1. februar 1996.

11.

B10324

0345-5224-0345-5269[1] Predmet br. IT-02-54, u daljem tekstu: predmet Milošević.

[2] Vidi svedočenje od 10. decembra 2002. počev od stranice transkripta T14236.

[3] Overena izjava gđe Jeri Laber data za MKSJ 5. januara 2004, ERN 0348-6551-0348-6558.

[4] Optužba će Pretresnom veću, amici curiae i optuženom dostaviti kopije izjave na engleskom jeziku, a optuženom i g. Branislavu Tapuškoviću kopije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku (u daljem tekstu b/h/s) ubrzo nakon što podnese ovaj zahtev. Biće dostavljene i kopije propratnih dokaznih predmeta.

[5] Vidi, konkretno, Tužilac protiv Slobodana Miloševića, “Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava u skladu sa pravilom 92bis,” 21. mart 2002. (u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92bis u predmetu Milošević). Vidi i Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T, “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92bis(C),” 7. juni 2003. (u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92bis u predmetu Galić).

[6] Vidi ranije argumente optužbe u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, naročito “Zahtev optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92bis,” 10. januar 2003.

[7] Odluka na osnovu pravila 92bis u predmetu Milošević, paragraf 22; vidi i Odluku na osnovu pravila 92bis u predmetu Galić, paragraf 10 (u kojem su konkretno formulisane različite kategorije dokaza koji govore o delima i ponašanju optuženog).

[8] Žalbeno veće u predmetu Galić je zaključilo da bi Pretresno veće, pri odlučivanju o tome da li da prihvati dokaze putem pravila 92bis, trebalo da uzme u obzir i njihovu bliskost sa optuženim. “U slučaju gdje su dokazi od ključne važnosti za tezu optužbe i gdje je osoba čija djela i ponašanje opisuje pismena izjava u bliskoj vezi s optuženim, Pretresno vijeće može odlučiti da ne bi bilo pravično prema optuženom da se dokazi izvode u pismenom obliku.” Odluka na osnovu pravila 92bis u predmetu Galić, par. 13.

[9] Vidi, na primer, svedočenje ambasadora Okuna.

[10] Vidi pravilo 92bis (A)(ii).

[11] T14241-2; T14247; T14251; T14336; T14261; T14289; T14313.

[12] Vidi “Deklaracija osobe koja je dala pismenu izjavu u skladu s pravilom 92bis” od 5. januara 2004, ERN 0348-6558-0348-6558.