MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM III

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 6. februar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PREDLOG OPTUŽBE
ZA UVRŠTAVANJE U SPIS PISMENOG ISKAZA SVEDOKA B-100
NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS
i povjerljivi i ex parte dodaci

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack
Optuženi:  
g. Slobodan Milošević  

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PREDLOG OPTUŽBE
ZA UVRŠTAVANJE U SPIS PISMENOG ISKAZA SVEDOKA B-100 NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS

I. Uvod

1. Ovaj predlog se podnosi na osnovu pravila 92 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) radi prihvatanja u dokaze pismene izjave svedoka B-100.

2. Svedoku B-100 se više ni uz razumnu revnost ne može ući u trag. On je ranije dao pismenu izjavu optužbi. Radi se o bitnim dokazima relevantnim za učešće VJ-a u operacijama u Bosni i na Kosovu.

3. Rezime pismene izjave svedoka B-100 sadržan je u poverljivom i ex parte Dodatku A.[1]

II. Uvrštavanje u spis pismene izjave svedoka B-100 na osnovu pravila 92 bis (A)

4. Pretresno veće je u ranijim odlukama u ovom predmetu već razmotrilo kriterijume iz pravila 92 bis.[2] Ovim se ne predlaže rasprava ili detaljno ponavljanje ranijih argumenata optužbe u vezi s tim kriterijumima.[3]

5. Optužba tvrdi da se dokazi koje generalno sadrži pismena izjava svedoka B-100 ne odnose na "dela i ponašanje optuženog."[4] Takođe, činjenice i problemi o kojima je reč u izjavi ne mogu se opisati kao da su u bliskoj vezi s optuženim u smislu koji navodi Žalbeno veće u predmetu Galić.[5][6] Pismena izjava je kumulativna u odnosu na druga svedočenja uživo kako se detaljno navodi u poverljivom i ex parte Dodatku A. Pored toga, optužba tvrdi da je kumulativan karakter dokaza samo jedan od faktora sa spiska primera, koji nije konačan, one vrste dokaza koji se mogu okvalifikovati kao dokazi predviđeni pravilom 92 bis i koji su konkretno navedeni u pravilu 92 bis (A) (i). Nijedan od faktora koji ne idu u prilog prihvatanju dokaza u pismenoj formi koje predviđa pravilo 92 bis ne bi se mogao primeniti u ovom slučaju.[7]

III. Unakrsno ispitivanje svedoka B-100 od strane optuženog

6. Da je svedok B-100 među živima, optužba bi uvažila tvrdnju da je unakrsno ispitivanje primereno. Optužba tvrdi da se jedina apsolutna zabrana za prihvatanje dokaza na osnovu pravila 92 bis odnosi na dokaze koji ukazuju na dela i ponašanje optuženog. Optužba tvrdi da, kada je reč o svim drugim dokazima, Pretresno veće ima diskreciono ovlašćenje da prihvati dokaze i uvrsti ih u spis bez obavezivanja svedoka da prisustvuje radi unakrsnog ispitivanja. Stanovište je optužbe da je posredi pitanje kolika je dokazna vrednost iskaza sadržanog u pismenoj izjavi svedoka B-100, budući da se on ne može pronaći da bi bio pozvan radi unakrsnog ispitivanja. To je pitanje o kojem treba da odluči Pretresno veće.

IV. Prihvatanje pismene izjave svedoka B-100 na osnovu pravila 92 bis (C)

7. Pismena izjava svedoka B-100 ne ispunjava formalne kriterijume za prihvatanje na osnovu pravila 92 bis (B). Svedoku B-100 ne može se više ni uz razumnu revnost ući u trag,[8] te optužba tvrdi da je ova izjava podobna za uvrštavanje u spis na osnovu pravila 92 bis (C).[9]

8. Pismenu izjavu je od svedoka B-100 uzeo jedan istražitelj Tužilaštva. Pismena izjava je na svakoj stranici parafirana od strane svedoka, istražitelja i tumača. U prvom paragrafu svedok navodi sledeće:

Dobrovoljno dajem ovu izjavu o događajima koje sam video ili za koje sam čuo i u njoj ću ukazati na one oblasti o kojima ne mogu lično posvedočiti.

9. Takođe, izjava se završava "Potvrdom svedoka"[10] a sadrži i "Potvrdu prevodioca".[11]

V. Traženo pravno sredstvo

10. Iz svih gorenavedenih razloga, optužba uz dužno poštovanje traži da Pretresno veće na osnovu pravila 92 bis uvrsti u spis pismenu izjavu svedoka B-100.

  /potpis na originalu/
  Dermot Groome,
  glavni zastupnik optužbe
Dana 6. februara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  


[1] Dodaci A i B podnose se na poverljivoj i ex parte osnovi jer sadrže pojedinosti o imenu svedoka B-100, svedoka koji je "osetljivi izvor informacija", kao i iskaz koji je dao optužbi. Uobičajena procedura u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, jeste da se imena i materijali u vezi sa svedocima koji su osetljivi izvor informacija dostave optuženom 10 dana uoči svedočenja svedoka. Optužba će Pretresnom veću na ex parte osnovi dostaviti redigovani primerak izjave ubrzo nakon podnošenja ovog predloga. Ako na osnovu ove molbe Pretresno veće prihvati kao dokaz pismenu izjavu svedoka B-100, optužba će u toj fazi dostaviti neredigovane primerke te izjave Pretresnom veću, optuženom i amici curiae.

[2] Vidi naročito predmet Tužilac protiv Slobodana Miloševića: Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava u skladu s pravilom 92 bis, 21. mart 2002. [u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Milošević]. Vidi i predmet Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T: Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92 bis (C), 7. juni 2002. [u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić].

[3] Vidi ranije argumente optužbe u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, a naročito, "Zahtev Tužilaštva da se prihvate pismene izjave umesto svedočenja viva voce u skladu s pravilom 92 bis", 10. januar 2003.

[4] Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Milošević, par. 22; Vidi i Odluku na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić, par. 10. (u kojoj se konkretno navode različite kategorije dokaza kojima se dokazuju dela ili ponašanje optuženog).

[5] U predmetu Galić, Žalbeno veće je stalo na stanovište da Pretresno veće prilikom odlučivanja o tome da li da prihvati dokaze primenom pravila 92 bis takođe treba da uzme njihovu blisku vezu s optuženim: "U slučaju gdje su dokazi od ključne važnosti za tezu optužbe i gdje je osoba čija djela i ponašanje opisuje pismena izjava u bliskoj vezi s optuženim, Pretresno vijeće može odlučiti da ne bi bilo pravično prema optuženom da se dokazi izvode u pismenom obliku." Odluka na osnovu pravila 92 bis, par. 13.

[6] Optužba primećuje da bi se za pojedinosti o drugom sastanku održanom 1993. u Zelenom Jadru na kojem je bio prisutan i B-100 moglo ustvrditi da stoje u bliskom odnosu u onom smislu koji navodi Žalbeno veće u predmetu Galić. Ako i Pretresno veće deli ovo mišljenje, optužba će iz zahteva za prihvatanje izbrisati deo izjave u kojem se pominje ovaj sastanak. Vidi stranicu 8 izjave.

[7] Vidi pravilo 92 bis (A)(ii).

[8] Za pojedinosti u vezi s nastojanjima optužbe da uđe u trag svedoku B-100, molimo pogledati Izjavu istražitelja Geralda Sextona od 19. januara 2004, koja je sadržana u poverljivom Dodatku B.

[9] Za detaljne argumente optužbe u vezi s kriterijumima i učincima pravila 92 bis (C), molimo pogledati "Zahtev optužbe za prihvatanje u dokaze pismenih izjava preminulih svedoka Ivana Rastije, Boška Brkića i Stane Albert na osnovu pravila 92 bis (A) i (C)", koji je optužba podnela 27. decembra 2003.

[10] Potvrda svedoka glasi: "Ova izjava mi je pročitana na b/h/s jeziku i istinita je po mom najboljem znanju i sećanju. Izjavu sam dao dobrovoljno i svestan sam da ona može biti upotrebljena u sudskom postupku pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991, te da mogu biti pozvan da javno dam iskaz pred Međunarodnim sudom." Vidi stranicu 12 pismene izjave svedoka B-100, ERN 0216-4899-0216-4911.

[11] Vidi stranicu 12 pismene izjave svedoka B-100, ERN 0216-4899-0216-4911.