MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRETRESNO VEĆE III

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: Mr. Hans Holthuis

Datum: 6. februar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV OPTUŽBE DA SE NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS PRIHVATE PISMENI ISKAZI TRI SVEDOKA KOJI SU U MEĐUVREMENU PREMINULI
i poverljivi Prilog

Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy Mcormack
Optuženi:
g. Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ZAHTEV OPTUŽBE DA SE NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS PRIHVATE PISMENI ISKAZI TRI SVEDOKA KOJI SU U MEĐUVREMENU PREMINULI

I. Uvod

1. Ovaj zahtev na osnovu pravila 92bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) podnosi se da se u spis uvrste pismeni iskazi i relevantni dokazni predmeti tri svedoka koji su u međuvremenu preminuli, a koji se odnose na bazu zločina.

2. Preminuli svedok B-1539 iznosi dokaze o zatočeničkom objektu KP domu iz Priloga C. On je ranije svedočio u predmetu Tužilac protiv Milorada Krnojelca.[1] Preminuli svedok B-1262 iznosi dokaze relevantne za učešće JNA i VRS-a u događajima u Bosni uopšte, a takođe o postojanju jedinice srpske odbrane u Banjoj Luci, koja se obučavala na Manjači, kao i o prisustvu Milana Martića i njegove jedinice u Bosni. On je ranije svedočio u predmetu Tužilac protiv Duška Tadića.[2] Preminuli svedok B-1090 iznosi dokaze relevantne za događaje u Sanskom Mostu tokom 1995. i ranije je dao izjavu Tužilaštvu.

3. Rezimei ranijih svedočenja svedoka B-1539 i B-1262 i pismena izjava svedoka B-1090, kao i pojedinosti o relevantnim dokaznim predmetima, mogu se naći u poverljivom Prilogu.

II. Uvrštavanje u spis transkripata iskaza svedoka B-1539 i B-1262 na osnovu pravila 92bis (D)

4. Optužba ne namerava da u ovom Zahtevu ponavlja argumente u prilog uvrštavanju u spis iskaza svedoka na osnovu pravila 92bis (D), koje je iznela u ranijim podnescima.[3]

5. Optužba tvrdi da iskazi svedoka B-1539 i B-1262, čije se uvrštavanje u spis traži ovim Zahtevom, ne govore o “delima i ponašanju optuženog” u značenju koje su tom izrazu dali ovo Veće i Žalbeno veće u predmetu Tužilac protiv Galića[4]. Pored toga, ti dokazi nisu tako ključni za tezu optužbe, niti u tako bliskoj vezi s optuženim da bi Pretresno veće trebalo da razmotri da li će upotrebiti svoje diskreciono pravo i odbiti uvrštavanje tih transkripata.

III. Unakrsno ispitivanje svedoka B-1539 i B-1262 od strane optuženog

6. Optužba ne namerava da ponavlja sve argumente koje je u ranijim zahtevima navela u prilog uvrštavanju u spis iskaza na osnovu pravila bis D bez unakrsnog ispitivanja od strane optuženog[5].

7. Optužba tvrdi da bi iskaz svedoka B-1539, da je živ, ipak ispunjavao uslove za uvrštavanje u spis bez njegovog pristupanja sudu radi unakrsnog ispitivanja. Njegov iskaz se odnosi na zatočenički objekat KP dom. Pretresno veće je već u slučaju ranijih svedoka čije se svedočenje odnosilo na KP dom i bilo predmet zahteva na osnovu pravila 92bis (D) donelo odluku da nije potrebno da ti svedoci pristupe sudu radi unakrsnog ispitivanja.[6] Optužba tvrdi da je transkript iskaza svedoka B-1539 iz sličnih razloga prikladan za uvrštavanje u spis bez unakrsnog ispitivanja.

8. Da je svedok B-1262 živ, optužba bi priznala da je unakrsno ispitivanje primereno. Optužba tvrdi da jedina apsolutna prepreka za uvrštavanje u spis dokaza na osnovu pravila 92bis jeste ako se ti dokazi odnose na dela i ponašanje optuženog. Optužba tvrdi da u slučaju svih drugih dokaza Pretresno veće ima diskreciono pravo da uvrsti u spis dokaze i da ih, pored toga, uvrsti bez zahteva svedoku da pristupi sudu radi unakrsnog ispitivanja. Po tvrdnji optužbe, ovde se radi o tome koji značaj treba pridati dokazima sadržanim u ranijem transkriptu iskaza svedoka B-1262, pošto on ne može da se pozove na unakrsno ispitivanje. O tom pitanju treba da odluči Pretresno veće.

IV. Uvrštavanje u spis pismene izjave svedoka-1090 na osnovu pravila 92bis (A)

9. Ovo Pretresno veće se u ranijim odlukama u ovom predmetu bavilo uslovima iz pravila 92bis.[7] Smatramo da nije potrebno da ovde detaljno razmatramo ili ponavljamo ranije argumente optužbe u vezi s tim uslovima.[8]

10. Optužba tvrdi da se nijedan od dokaza sadržanih u pismenoj izjavi svedoka B-1090 ne odnosi na “dela i ponašanje optuženog.”[9] Ne može se reći ni da su činjenice i pitanja koji su obrađeni u toj izjavi u bliskoj vezi s optuženim u značenju o kojem je govorilo Žalbeno veće u predmetu Galić.[10] Ta pismena izjava je kumulativnog karaktera u odnosu na druge iskaze date viva voce u vezi sa prisustvom Arkanovih ljudi u Sanskom Mostu u septembru 1995.[11] Pored toga, optužba tvrdi da je kumulativni karakter dokaza samo jedan od faktora na neograničenom spisku primera one vrste dokaza koji ispunjavaju uslove iz pravila 92bis, kako je to precizirano u pravilu 92bis (A)(i). Ne može se primeniti nijedan od faktora koji govore u prilog neprihvatanju dokaza u pismenom obliku, a navedeni su u pravilu 92bis.[12]

V. Unakrsno ispitivanje svedoka B-1090 od strane optuženog

11. Da je svedok B-1090 živ, optužba bi priznala da je primereno obaviti unakrsno ispitivanje. Optužba ponavlja argumente koje je iznela u paragrafu 8 gore i tvrdi da Pretresno veće treba da upotrebi svoje diskreciono pravo i uvrsti u dokaze pismenu izjavu svedoka B-1090.

VI. Uvrštavanje u spis pismene izjave svedoka B-1090 na osnovu pravila 92bis (C)

12. Pismena izjava svedoka B-1090 ne ispunjava formalne uslove za prihvatanje na osnovu pravila 92bis (B). Svedok je, međutim, preminuo[13] i optužba tvrdi da je ta izjava prihvatljiva na osnovu pravila 92bis (C).[14]

13. Pismenu izjavu je od svedoka B-1090 uzeo istražitelj Tužilaštva. Na svakoj stranici te izjave potpisali su se svedok, istražitelj i prevodilac. Ta pismena izjava počinje sledećim rečima:

“Ovu izjavu dajem dobrovoljno i u njoj ću navesti samo one činjenice koje su mi poznate. Jasno ću dati do znanja koje sam činjenice doznao iz druge ruke.”

14. Izjava se završava “Potvrdom svedoka”[15] i sadrži “Potvrdu prevodioca”[16].

VII. Traženi pravni lek

15. Iz svih gorenavedenih razloga, optužba uz dužno poštovanje, na osnovu pravila 92bis, traži:

i. da se transkripti iskaza i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1539 i B-1262, navedeni u Prilogu, uvrste u spis;

ii. da Pretresno veće uvrsti u spis pismenu izjavu i relevantne dokazne predmete svedoka B-1090.

/potpis na originalu/
Dermot Groome,
viši zastupnik optužbe
Dana 6. februara 2004.
U Hagu,
Holandija

[1] Predmet br. IT-97-25-T, u daljem tekstu: predmet Krnojelac.

[2] Predmet br. IT-94-1-T, u daljem tekstu: predmet Tadić

[3] Vidi prvi zahtev optužbe za prihvatanje svedočenja u obliku transkripata od 10. januara 2003, koji se odnosi na bazu zločina Foča: “Zahtev optužbe za prihvatanje transkripata umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92bis D”; vidi takođe zahteve od 27. juna 2003. i 4. jula 2003. koji se odnose na bazu zločina Brčko, odnosno, Višegrad.

[4] Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T, “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92bis (C)”, 7. jun 2002. (u daljem tekstu: Odluka Žalbenog veća u predmetu Galić).

[5] Vidi zahteve koji se odnose na Foču, Brčko i Višegrad, supra.

[6] Vidi Tužilac protiv Slobodana Miloševića:“Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje transkripata umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92bis (D) – Transkipti iskaza koji se odnose na Foču” od 30. juna 2003.

[7] Vidi posebno Tužilac protiv Slobodana Miloševića: “Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava u skladu sa pravilom 92bis”, 21. mart 2002. [u daljem tesktu: Odluka na osnovu pravila 92bis u predmetu Milošević]. Vidi takođe Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T: “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92bis (C)”, 7. jun 2002. [u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92bis u predmetu Galić].

[8] Vidi ranije argumente optužbe u Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, a posebno “Zahtev optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce na osnovu pravila 92bis”, 10. januar 2003.

[9] Odluka na osnovu pravila 92bis u predmetu Milošević, par. 22; vidi takođe Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić, par. 10 (u kojoj se konkretno navode različite kategorije dokaza koji govore o delima i ponašanju optuženog).

[10] U predmetu Galić, Žalbeno veće je zauzelo stav da Pretresno veće treba da razmotri i bliskost dokaza optuženom kada odlučuje da li da ih prihvati na osnovu pravila 92bis. “U slučaju gdje su dokazi od ključne važnosti za tezu optužbe i gdje je osoba čija djela i ponašanje opisuje pismena izjava u bliskoj vezi s optuženim, Pretresno vijeće može odlučiti da ne bi bilo pravično prema optuženom da se dokazi izvode u pismenom obliku.” Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić, par. 13.

[11] Vidi svedočenje svedoka B-108, transkript na str. 19914–16. Dok je svedok B-108 govorio o događajima u Sanskom Mostu uopšte u septembru 1995, iskaz svedoka B-1090 pruža pojedinsti o konkretnom ubijanju iz Priloga B i konkretnim zatočeničkim objektima iz Priloga C.

[12] Vidi pravilo 92bis (A)(ii).

[13] Vidi deklaraciju istražitelja Yvesa Roya od 22. januara 2004, zavedenu u separatoru 3 dokaznih predmeta koji se odnose na svedoka B–1090.

[14] Za podrobnu argumentaciju optužbe o uslovima i efektima pravila 92bis (C) vidi “Zahtev optužbe za uvrštavanje u dokaze pismenih izjava preminulih svedoka Ivana Rastije, Boška Brkića i Stane Albert na osnovu pravila 92bis (A) i (C)”, podnet 27. decembra 2003.

[15] Potvrda svedoka glasi: “Ova izjava od osam stranica mi je glasno pročitana na bosanskom jeziku i sadrži sve što sam rekao po svom znanju i sjećanju. Izjavu sam dao dobrovoljno i svjestan sam da se može upotrijebiti u sudskom postupku pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991, kao i da mogu biti pozvan da javno svjedočim pred Sudom.” Vidi stranicu 7 pismene izjave svedoka B-1090, ERN 0046-5397-0046-5397.

[16] Vidi stranicu 8 pismene izjave svedoka B-1090, ERN 0046-5398-0046-5398.