MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM III

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 13. februar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


Predlog optužbe za uvrštavanje u spis transkripta iskaza svedoka B-1132 na osnovu pravila 92 bis (D)
Tužilaštvo: Amicus curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


Predlog optužbe za uvrštavanje u spis transkripta iskaza svedoka B-1132 na osnovu pravila 92 bis (D)

I. Uvod

1. Ovaj predlog se podnosi na osnovu pravila 92 bis (D) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) i njime se traži uvrštavanje u spis transkripata iskaza i relevantnih dokaznih predmeta koje je svedok B-1132 dao u predmetu Brđanin.

II. Proceduralni kontekst

2. Optužba je 12. decembra 2003. podnela poverljiv predlog za uvrštavanje u spis transkripata u vezi s događajima u Prijedoru na osnovu pravila 92 bis (D) (u daljem tekstu: Predlog). Predlogom je obuhvaćeno više svedoka, uključujući svedoka B-1132. Dana 22. januara 2004, optužba je dostavila Corrigendum u kojem se traži izmena predloga u delu u kome se on odnosi na svedoka B-1132.

3. Pretresno veće je 27. januara 2004. izdalo nalog kojim se odbija Predlog u vezi sa svedokom B-1132 zbog toga što i dalje postoje "nedostaci u propratnom materijalu koji je dostavila optužba" te "Pretresno veće nije u mogućnosti da oceni relevantnost i dokaznu snagu propratnog materijala".

4. Prema shvatanju optužbe, pod nedostacima u propratnom materijalu podrazumeva se nedostavljanje od strane optužbe više dokaznih predmeta u vezi sa svedokom B-1132 te dostavljanje dela transkripta iskaza svedoka u redigovanom obliku.

5. Optužba je sada dostavila dokazne predmete koji nedostaju (izuzev dokaznih predmeta 3/95 i 3/98 za koje optužba traži od Pretresnog veća da se izbrišu iz Predloga; njihovo dodavanje odražava pogrešno čitanje zapisnika ranijeg postupka), te delove transkripta iskaza svedoka koji su Pretresnom veću ranije dostavljeni u redigovanom obliku.

III. Traženo pravno sredstvo

6. Iz gorenavedenih razloga, optužba uz dužno poštovanje traži da se transkript iskaza svedoka B-1132 zajedno sa dokaznim predmetima u vezi s tim iskazom (izuzev dokaznih predmeta 3/95 i 3/98) uvrste u spis bez unakrsnog ispitivanja, kako je to zatraženo u Predlogu.

  /potpis na originalu/
  za Geoffreya Nicea,
  glavnog zastupnika optužbe
Dana 13. februara 2004.  
U Hagu,  
Holandija