MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 16. februar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PODNESAK TUŽILAŠTVA U VEZI S IZVEŠTAJEM O "DOKAZIVANJU SMRTI" NA KOSOVU I ZAHTEV ZA PRIHVATANJE DODATNIH DOKAZNIH PREDMETA U VEZI S OPTUŽNICOM ZA KOSOVO

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Timothy McCormack
g. Dermot Groome g. Branislav Tapušković

Odbrana:
Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PODNESAK TUŽILAŠTVA U VEZI S IZVEŠTAJEM O "DOKAZIVANJU SMRTI" NA KOSOVU I ZAHTEV ZA PRIHVATANJE DODATNIH DOKAZNIH PREDMETA U VEZI S OPTUŽNICOM ZA KOSOVO

Uvod

1. Tužilaštvo ovim podnosi, kao Dodatak A uz ovaj podnesak, jednu tabelu u kojoj su dati podaci o svim preminulim licima navedenim u prilozima optužnice za Kosovo, kao i izvedeni dokazi kojima se utvrđuje smrt žrtava. U tu tabelu uvršteni su i usmeni i dokumentarni dokazi, a naročito kriminalističko-tehnički dokazi sadržani u dokaznim predmetima 156-167.

2. Ova tabela se dostavlja radi lakšeg snalaženja Pretresnog veća i kao logična dopuna dokumenta o Kosovu pripremljenog u "fill box" formatu, na osnovu usmenog naloga Pretresnog veća od 19. aprila 2002. kojim je Tužilaštvu naloženo da omogući korištenje sistema za pronalaženje u kriminalističko-tehničkim izveštajima dokaza o identifikaciji leševa preminulih lica navedenih u prilozima optužnice za Kosovo.[1] Veće bi moglo stati na stanovište da tu tabelu treba uvrstiti u spis kao dokazni predmet.[2]

3. Pored toga, na osnovu pravila 89 (C) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), Tužilaštvo traži da se u spis uvrste materijali koji su detaljno navedeni u indeksima priloženim kao Dodaci B i C ovom zahtevu.[3] Tužilaštvo dole iznosi razloge zbog kojih veruje da navedeni materijal treba prihvatiti.

Diskusija

4. Materijali koji su navedeni u Prilozima B sadrže dodatne dokaze u vezi sa mestom zločina u Suvoj Reci. Prvi predmet koji je naveden jeste Treći izveštaj Instituto Nacional do Toxicologia u Madridu, u kome se navode dodatni rezultati uporedne analize DNK leševa pronađenih u masovnoj grobnici Batajnica 1 u Srbiji i srodnika žrtava masakra u kafeu u Suvoj Reci. Ovaj izveštaj Tužilaštvo je dobilo tek u decembru 2002, kada je završeno izvođenje dokaza za Kosovo. On je uvršten na spisak dokaznih predmeta koji su 26. novembra 2003. dostavljeni Pretresnom veću.

5. Prva dva izveštaja Instituto Nacional do Toxicologia već su uvršteni u spis,[4] a svedoci William Fulton i John Zdrilic svedočili su o postupku i rezultatima uporedne analize DNK.[5] Treći izveštaj je samo dopuna ranijih izveštaja i u njemu se identifikuju još tri leša kao tela žrtava u Prilogu K. Shodno tome, Tužilaštvo tvrdi da ovaj izveštaj treba prihvatiti bez iskaza kojim bi se dalo objašnjenje.

6. Sledeći predmeti koji su navedeni u Dodatku B jesu neki dodatni obdukcijski nalazi sa mesta ekshumacije Batajnica 1. Više obdukcijskih nalaza i fotografija s njima u vezi već su zavedeni kao deo dokaznog predmeta br. 166 (registrator o Suvoj Reci). Svedok William Fulton je svedočio u vezi s tim dokaznim predmetima.[6] Nakon ekshumacija u Batajnici sačinjeno je više kriminalističko-tehničkih izveštaja nego što ih je uvršteno u dokazni predmet.[7] Drugi i Treći izveštaj Instituto Nacional do Toxicologia omogućili su Tužilaštvu da utvrdi da se dodatni obdukcijski nalazi odnose na žrtve masakra u kafeu u Suvoj Reci. Tužilaštvo želi da dostavi ove obdukcijske nalaze kako bi se Pretresnom veću predočili potpuni dokazi o smrti tih žrtava.

7. Tužilaštvo je navedene dodatne obdukcijske nalaze pronašlo tek nedavno, prilikom dovršavanja pregleda tabele priložene u Dodatku A. Prema tome, oni nisu bili uvršteni na spisak dokaznih predmeta koji je podnesen 26. novembra 2003. Budući da su drugi obdukcijski nalazi iz Batajnice već bili predmet glavnog ispitivanja, tako da je optuženom već pružena mogućnost da u vezi s njima unakrsno ispita svedoke,[8] i budući da se dodatni nalazi dostavljaju samo radi upotpunjavanja, Tužilaštvo uz dužno poštovanje traži da se dodatni nalazi uvrste u dokaze bez davanja iskaza kojim bi se oni razjasnili.

8. U Prilogu C navedeni su neki dodatni dokazi u vezi s mestom zločina u Izbici. Svedok William Fulton je svedočio o ekshumacijama koje su izvršene na više mesta u Srbiji, uključujući Petrovo Selo.[9] On je takođe posvedočio da, iako su kompletni kriminalističko-tehnički izveštaji u vezi s prvom lokacijom u Batajnici dostavljeni Tužilaštvu, traženi materijali u vezi sa svim drugim mestima nisu dostavljeni.[10] Tužilaštvo je predmetne materijale u vezi sa lokacijom u Petrovom Selu dobilo u decembru 2002/januaru 2003. U novembru/decembru 2002, Tužilaštvo je takođe (putem štampe) saznalo za identifikaciju više leševa iz Petrovog Sela i pribavilo je osam izdatih potvrda o njihovoj smrti. Šest lica koja su identifikovana u tim potvrdama o smrti jesu preminula lica navedena u Prilogu F (Izbica) optužnice za Kosovo.

9. Tužilaštvo traži uvrštavanje u spis šest obdukcijskih nalaza i potvrda o smrti koji se odnose na šest preminulih lica koji su uvršteni u Prilog B. Radi se o čisto tehničkim dokumentima koji sami za sebe govore, a direktno i unakrsno ispitivanje su već obavljeni u vezi ekshumacijama na koje se ti dokumenti odnose. Shodno tome, Tužilaštvo tvrdi da ovaj materijal treba prihvatiti bez davanja iskaza kojim bi se on objasnio.

10. U vezi s vremenom podnošenja ovog podneska, ekshumacije i identifikacija tela u Srbiji predstavljaju proces koji traje, a Tužilaštvo iz Srbije i dalje dobija kriminalističko-tehničke izveštaje i izveštaje o identifikaciji.[11] Tužilaštvo ne želi da dodatne dokaze dostavlja na pojedinačnoj osnovi te je stoga čekalo kraj glavnog pretresa kako bi sastavilo ovu informaciju.

11. Tužilaštvo je ovde uvrstilo dokaze iz materijala navedenih u Prilozima B i C u tabeli priloženoj uz Prilog A. Taj dokaz je označen na ovoj tabeli kako bi se olakšalo njegovo pronalaženje.

Traženo pravno sredstvo

Iz gorenavedenih razloga, Tužilaštvo traži da se materijali navedeni u Prilozima B i C uvrste u spis kao dokazi na glavnom pretresu bez davanja iskaza kojima bi se pojasnili.

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik Tužilaštva

Dana 16. februara 2004.
U Hagu,
Holandija


[1] Ovo Pretresno veće je u vezi s forenzičkim izveštajem sadržanim u dokaznom predmetu br. 157 (Bela Crkva) naložilo sledeće (T. 3500):

"Osmi predmet je izveštaj britanskog forenzičkog tima za ekshumaciju, a u tom izveštaju je navedeno sedam predmeta. Na osnovu odluke u vezi s Tulicom, svi navedeni predmeti se prihvataju: Međutim, Veće primećuje da bi se njihovo izvođenje poboljšalo i učinilo preglednijim putem sistema za identifikaciju preminulih lica navedenih u prilogu optužnice sa konkretno navedenim imenima tih lica u prilozima o identifikaciji. Od Tužilaštva se traži da to omogući."

Tužilaštvo je obavestilo Pretresno veće da će tabelu u kojoj su navedeni svi dokazi o utvrđivanju smrti dostaviti u dokumentu koji je prosleđen Pretresnom veću 13. januara 2003. Vidi transkript, T. 30781.

[2] Tužilaštvo tvrdi da je predmetna tabela sličnog karaktera kao i analiza dokumenata koju je Pretresno veće zatražilo umesto iskaza svedoka Bernarda O'Donnella i Nene Tromp.

[3] Materijali koji su detaljno navedeni u tim indeksima biće predočeni Pretresnom veću i svim stranama u postupku onog dana kada budu podneti.

[4] Prvi izveštaj je uvršten u spis 21. maja 2002. putem svedoka Erica Baccarda kao dokazni predmet br. 166, separator 28. William Fulton je 28. maja 2002. svedočio u vezi s ovim dokaznim predmetom. Drugi izveštaj je uvršten u spis 5. septembra 2002. kao dokazni predmet br. 313, transkript pretresa, T.9751.

[5] Transkript, T. T. 5666-5675, T. 9749-9754 i T. 9867-9870. Četiri dijagrama - JZ1 - JZ4 (dokazni predmet br. 314) predložena su u dokaze putem svedoka Johna Zdrilića radi ilustracije o identifikacijama u Preliminarnom i Drugom izveštaju; Transkript, T. 9870.

[6] T. 5664 - 5676.

[7] Svedok William Fulton je svedočio o tome, vidi transkript, str. 5669.

[8] Mogućnost koju on nije iskoristio - kako je primetilo Pretresno veće (Transkript T. 5698). Optuženi nije izneo nikakav stav o dokumentima sadržanim u dokaznom predmetu br. 166 (registrator o Batajnici).

[9] Transkript, T. 5662 - 5665.

[10] Transkript, T. 5665.

[11] Štaviše, Tužilaštvo je nedavno primilo dodatne kriminalističko-tehničke izveštaje i izveštaje o identifikaciji u vezi sa žrtvama masakra u Mejama od kojih se u jednom identifikuje jedna žrtva navedena u Prilogu I (Meje). Budući da je Tužilaštvo tek dobilo taj dokument, ono nije imalo mogućnost da ga prevede i pregleda te je stoga odlučilo da ovaj podnesak dostavi bez tog dodatnog dokaza.