MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Lipton Robinson, predsedavajući
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Podneto: 27. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PODNOŠENJE OD STRANE TUŽILAŠTVA NAREDBE ZDRUŽENE KOMANDE OD 15. APRILA 1999. S ANALIZOM I TUMAČENJEM U SKLADU S NALOGOM PRETRESNOG VEĆA OD 25. FEBRUARA 2003, TE DODACIMA A I B

Tužilaštvo: Amicus curiae:
gđa Carla Del Ponte g. Steven Kay
g. Geoffrey Nice g. Branislav Tapušković
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Timothy McCormack
g. Dermot Groome  

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PODNOŠENJE OD STRANE TUŽILAŠTVA NAREDBE ZDRUŽENE KOMANDE OD 15. APRILA 1999. S ANALIZOM I TUMAČENJEM U SKLADU S NALOGOM PRETRESNOG VEĆA OD 25. FEBRUARA 2003, TE DODACIMA A I B

I. ISTORIJAT POSTUPKA

1. U "Obaveštenju Tužilaštva o završetku izvođenja dokaza optužbe s predlogom za uvrštavanje u spis dokaza u pismenom obliku” (u daljem tekstu: Obaveštenje), koje je podneto 25. februara 2004, Tužilaštvo je, između ostalog, tražilo da se u spis uvrsti Naredba Združene komande od 15. aprila 1999. (paragraf 2 (b) Obaveštenja).

2. Svojim nalogom od 25. februara 2003, Pretresno veće naložilo je Tužilaštvu da do 27. februara 2004. dostavi Naredbu Združene komande u skladu s odlukom Pretresnog veća od 12. februara 2004. koja se bavila sa još nerešenim dokaznim predmetima za koje Tužilaštvo traži da budu uvršteni u spis. Veće je takođe naložilo da se dokument dostavi zajedno s analizom i tumačenjem.

3. Ovime Tužilaštvo dostavlja Naredbu Združene komande od 15. aprila 1999. na engleskom i B/H/S-u, kao Dodatak A. Kao što je naloženo, analiza i tumačenje dokumenta podnose se kao Dodatak B ovog podneska.

II. NAREDBA ZDRUŽENE KOMANDE OD 15. APRILA 1999. GODINE

4. Srbija i Crna Gora (SCG) je 13. juna 2003. dostavila izvestan broj dokumenata VJ-a kao delimični odgovor na Zahtev za pomoć (ZZP) Tužilaštva br. SRJ-0338 od 6. januara 2003. Među dokumentima dostavljenim kao odgovor na ZZP SRJ'0338, bila je i Naredba Združene komande za Kosovo i Metohiju.[1] Dostavljanje ove naredbe Združene komande od strane Srbije i Crne Gore usledilo je nakon prethodnih neuspešnih pokušaja Tužilaštva da obezbedi dokumenta Združene komande (uključujući i ovu konkretnu naredbu). SCG je tvrdila da takva dokumentacija ne postoji i da Združena komanda efektivno nije postojala od oktobra 1998.[2]

5. Naredba Združene komande od 15. aprila 1999. jedini je dokument Združene komande za 1999. godinu koji je Tužilaštvo dobavilo. On potvrđuje postojanje Združene komande tokom 1999. godine. On takođe u znatnoj meri potkrepljuje druge informacije o Združenoj komandi koje je Tužilaštvo podnelo na uvrštavanje u spis preko svedoka kao što su Philip Coo, Aleksandar Vasiljević, Shukri Aliu, i Zoran Lilić. Naredba je od posebnog značaja zato što je ona eksplicitan izraz ovlašćenja Združene komande nad VJ, MUP-om i naoružanim ne-albanskim civilima na Kosovu tokom 1999. godine. Nadalje, njena forma i sadržaj ne ostavljaju nikakvu sumnju o tome da je tekst Naredbe sastavljen u VJ. Združena komanda je bila suštinski činilac u komandnom lancu koji je, pod kontrolom SRJ, objedinio sve oružane grupacije (i civilne upravne strukture) koje su delovale na Kosovu 1999. godine. Dodatak B iznosi detaljniju analizu Naredbe Združene komande i njene važnosti izvršenu od strane Tužilaštva.

III. TRAŽENO PRAVNO SREDSTVO

Tužilaštvo traži da se Naredba Združene komande od 15. aprila 1999. uvrsti u spis.

/potpis/
Dermot Groome,
viši zastupnik optužbe

Dana 27. februara 2004.
U Hagu, Holandija


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Lipton Robinson, predsedavajući
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Podneto: 27. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

DODATAK B

Tužilaštvo: Amicus curiae:
gđa Carla Del Ponte g. Steven Kay
g. Geoffrey Nice g. Branislav Tapušković
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Timothy McCormack
g. Dermot Groome  

Optuženi:
g. Slobodan Milošević


Dodatak B
Analiza Naredbe Združene komande za Kosovo i Metohiju od 15. aprila 1999.
da se razbiju i unište ŠTS u sektoru Rugovo

Redni br.

Stranica i pasus iz engleskog prevoda ERN 0308-6170-0308-6175

Relevantni odeljak

/originalni dokument nedostupan, prevod s egleskog; op. prev./

Analiza/Značaj

1

stranica 1; zaglavlje

rukom napisano: 455-148/ /zaokruženo: 6/

/pečat na svakoj stranici/:

/Vojska Jugoslavije

Vojno-istorijski

Institut

Vojni Arhiv Beograd/

TRAJNO ČUVATI

Združena komanda za KiM /Kosovo i Metohija/ Vojna tajna Strogo poverljivo, br. 455-148 15. april 1999. Primerak br.______

NAREDBA

razbiti i uništiti ŠTS /šiptarske – pogrdan naziv za albanske - terorističke snage/ u sektoru Rugovo.

Mapa: 1:50.000, Peć 1,2,3 i 4

1. NEPRIJATELJ

ANALIZA: Pojedinosti u zaglavlju naredbe Združene komande i podnaslovima u celom dokumentu, kao i sadržaj naredbe, ne ostavljaju sumnju da je tekst naredbe sačinjen u VJ. Najverovatnije je to bilo urađeno u štabu 3. Armije ili Prištinskog korpusa VJ.

RELEVANTNOST: VJ je obezbeđivala tehničko osoblje koje je odluke o borbenim dejstvima donesene u Združenoj komandi razrađivalo u naredbe koje su trebale da sprovedu jedinice VJ i MUP-a.

2

stranica 1, datum

15. april 1999.

ANALIZA: Naredba je napisana tri nedelje nakon početka sukoba sa NATO-om, odnosno zvaničnog proglašenja ratnog stanja.

RELEVANTNOST: Pokazuje postojanje Združene komande tokom 1999. godine

3

Stranica 1, navod predmeta

Stranica 5, zadnji pasus.

NAREDBA

Združena komanda za Kosovo i Metohiju će komandovati svim snagama sa Prištinskog sektora tokom vođenja borbenih operacija.

ANALIZA: Naredba je izvršni instrument komandovanja i rukovođenja oružanim organizacijama. Naredbe se jedino izdaju na osnovu ovlašćenja osobe ili tela koji poseduju izvršna ovlašćenja.

RELEVANTNOST: Jasno i nedvosmisleno pokazuje komandna ovlašćenja, tokom 1999, Združene komande nad organizacijama kojima je naredba namenjena: VJ, MUP-om i naoružanim civilima koji deluju uz službena ovlašćenja.

4

Stranica 2, pasusi 2-3

Stranica 3, zadnji pasus

Stranica 4, pasus 3

Stranica 5, pretposlednji pasus

Prištinski korpus, uz podršku naoružanog nešiptarskog stanovništva KiM treba da podrži snage MUP-a u razbijanju i uništavanju ŠTS u zoni odgovornosti.

Zadatak: podržati snage MUP-a u blokiranju, razbijanju i uništavanju ŠTS u širem sektoru rugovskih planina

Sakupiti informacije o neprijatelju i sprovesti obaveštajne i zadatke podrške na osovinama koje koriste borbene grupe stalnim angažovanjem izviđača zajedno sa organima MUP-a.

Prikupiti zarobljene teroriste na sabirnim tačkama za ratne zarobljenike kod PKM /pozadinsko komandno mesto/ brigade, a zatim ih predati organima MUP-a.

13. Organizovati sadejstvo sa snagama MUP-a u vezi s pripremom i sprovođenjem borbenih operacija pre i tokom sprovođenja borbenih operacija. .

ANALIZA: Daje se instrukcija VJ da pripremi i sprovede borbenu operaciju s MUP-om. To zahteva združeno planiranje i veoma blisku koordinaciju između VJ i MUP-a tokom dejstava.

RELEVANTNOST: VJ i MUP su združeno dejstvovali u borbenim operacijama i pratećim akcijama, npr. delovanje s zarobljenim pripadnicima OVK-a na Kosovu 1999. godine. To je jedino moglo postići centralno koordinirano rukovođenje dve organizacije.

VJ i MUP su radili na ostvarenju zajedničkih ciljeva koje je odredila Združena komanda.

5

Stranica 2, pasus 2

Stranica 2, pasus 4

Prištinski korpus, uz podršku naoružanog nešiptarskog stanovništva KiM, treba da podrži snage MUP-a u razbijanju i uništavanja ŠTS u zoni odgovornosti.

Angažovati naoružano nešiptarsko stanovništvo kako bi se obezbedili vojni objekti i komunikacioni pravci i da se zaštiti nešiptarsko stanovništvo.

ANALIZA: Određena grupacija civila na Kosovu, odabrana na osnovu nacionalne pripadnosti (nealbanske) imala je ulogu u borbenom dejstvu kojim je rukovodila Združena komanda. Potkrepljuje druge informacije i vezi s postojanjem i upotrebom naoružanih civila, službeno angažovanih u lokalnoj odbrani, 1999. godine.

RELEVANTNOST: Pokazuje da su naroužani civili bili pod službenom kontrolom na Kosovu 1999. godine.

6

Stranica 1, navod predmeta

Stranica 6

NAREDBA: razbiti i uništiti ŠTS /šiptarske - pogrdan naziv za albanske - terorističke snage/ u sektoru Rugovo.

ZDRUŽENA KOMANDA ZA KOSOVO I METOHIJU

ANALIZA: Malo je verovatno da naredba od 15. aprila 1999. predstavlja izolovani primer, konkretnost u cilju i naziv sugeriše da ovo nije bio izolovani dokument jer je veoma mala verovatnoća da je Združena komanda za Kosovo obnovljena isključivo radi jedne lokalne i kratkoročne operacije tokom aprila 1999. Nadalje, Tužilaštvo je ponudilo na uvrštavanje i druge dokaze u vezi s postojanjem ZK tokom 1999. godine.

RELEVANTNOST: Združena komanda obavljala je svoje zadatke 1999. godine na Kosovu.[1] ERN K036-8502-K036-8506, Naredba da se razbiju i unište ŠTS u sektoru Rugovo, strogo poverljivi br. 455.148, Združena komanda za Kosovo i Metohiju, 15. april 1999.

[2] Vidi pozivanje na ZZP 174 i 174A u podnesku Tužilaštva u predmetu IT-02-54-T, Odgovor Tužilaštva na podnesak Srbije i Crne Gore u vezi s nerešenim zahtevima za pomoć od 6. maja 2003, podnet 20. maja 2003; vidi i podnesak Tužilaštva na osnovu pravila 54 bis u predmetu IT-02-54-T.