MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Lipton Robinson (predsedavajući)
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Podneto: 2. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV TUŽILAŠTVA ZA POJAŠNJENJE “ODLUKE PO OBAVEŠTENJU TUŽILAŠTVA DA JE OKONČALO SVOJ DOKAZNI POSTUPAK I ZAHTEVU ZA UVRŠĆAVANJE U SPIS DOKAZA U PISMENOM OBLIKU”, KOJU JE PRETRESNO VEĆE DONELO 25. FEBRUARA 2004.

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ZAHTEV TUŽILAŠTVA ZA POJAŠNJENJE “ODLUKE PO OBAVEŠTENJU TUŽILAŠTVA DA JE OKONČALO SVOJ DOKAZNI POSTUPAK I ZAHTEVU ZA UVRŠĆAVANJE U SPIS DOKAZA U PISMENOM OBLIKU”, KOJU JE PRETRESNO VEĆE DONELO 25. FEBRUARA 2004.

1. Dana 25. februara Tužilaštvo je podnelo “Obaveštenje tužioca o završetku izvođenja dokaza Tužilaštva i zahtev da se dokazi u pismenom obliku uvrste u spis”.

2. U paragrafu 22 Tužilaštvo je zatražilo da se donese odluka o statusu presretnutih razgovora predočenih tokom svedočenja svedoka B-1804, kao i dodatnih presretnutih razgovora predočenih za vreme svedočenja svedoka Hrvoja Šarinića.

3. U svojoj “Odluci po obaveštenju Tužilaštva da je okončalo svoj dokazni postupak i zahtevu za uvršćavanje u spis dokaza u pismenom obliku” od 25. februara 2004. godine, Veće je navelo da je

UZIMAJUĆI U OBZIR da su relevantni svedoci, na osnovu toga što su ili bili sagovornici u razgovoru ili su na neki drugi način mogli da identifikuju učesnike u razgovorima i njihov kontekst, potvrdili autentičnost presretnutih razgovora iz paragrafa 22 Zahteva” i zaključilo sledeće:

“(6) Autentičnost presretnutih razgovora iz paragrafa 22 Zahteva potvrđena je od strane relevantnih svedoka”

4. Tužilaštvo traži pojašnjenje jedino u vezi sa presretnutim razgovorima predočenim preko svedoka Hrvoja Šarinića, odnosno traži da Veće saopšti za koje od tih presretnutih razgovora (njih ukupno 14) smatra da je Hrvoje Šarinić potvrdio autentičnost.

5. Veće se seća, i nesumnjivo je to i imalo u vidu prilikom donošenja svoje Odluke od 25. februara 2004, na koji način je g. Šarinić govorio o presretnutim razgovorima. Tabela sa njegovim komentarima o tim razgovorima uvršćena je u dokaze kao dokazni predmet br. 641, separator 5. Presretnuti razgovori predstavljaju dokazni predmet br. 641, separatori 6-19. Tužilaštvo podseća Veće na svoju argumentaciju u vezi sa ovim presretnutim razgovorima tokom svedočenja g. Šarinića:

“Gospodin NICE: Časni sudijo, separator 4 dokaznog predmeta br. 641 predstavlja drugu izjavu svedoka uvršćenu na osnovu pravila 89 (F), u kojoj je on, u skladu sa svojim saznanjima, govorio o presretnutim razgovorima i dokumentima koji su predočeni u vezi sa postojanjem države Hrvatske. Želeo bih da obratimo pažnju na separator 5. To je tabela sa komentarima svedoka o više presretnutih razgovora. Uobičajeno bi bilo da se ovi dokumenti tek u ovoj fazi predoče radi identifikacije. Sud se seća da u vezi sa kontra-obaveštajnim presretnutim razgovorima, još uvek čekamo da vidimo da li ima neki slučaj da je svedoka uhvatila druga strana. Posebno bismo želeli da vam skrenemo pažnju na komentare svedoka u vezi sa transkriptom broj 4, u kom on kaže da prepoznaje glas i da traka po tipu odgovara onima koje je u to vreme dobijao od Tuđmana. Želimo da vam skrenemo pažnju i na transkript 9, gde za presretnuti razgovor kaže da ga je dao Tuđman, dan-dva nakon što je snimljen. Zatim, transkript broj 11, gde kaže istu stvar, odnosno da je to jedan od onih koje je u to vreme dobijao od Tuđmana. I broj 14, gde on na kraju kaže: Ovo je jedan od presretnutih razgovora koje sam ja primao u to vrijeme ili od Tuđmana ili direktno od obavještajnih službi, jer ja sam u njemu imenovan. I pozivam Sud da u vezi sa ova četiri razmotri mogućnost njihovog uvršćivanja u spis, i to ne samo radi identifikacije, već i radi toga što on može pružiti dodatne dokaze, kako sam ukratko pokazao. Časni sudijo, ne želim da postupak radi ovoga kasni. Sad kad smo podneli ovu molbu, možda bi dokazni predmeti generalno mogli da se pregledaju na kraju unakrsnog ispitivanja. S ovim je, dakle, predočen sav materijal koji se nalazi pred vama, o kojem Sud treba da donese odluku.”[1] (Naglasak dodat.)

TRAŽENO PRAVNO SREDSTVO

6. Tužilaštvo traži sledeće pravno sredstvo:

Pojašnjenje u vezi sa presretnutim razgovorima predočenim putem Hrvoja Šarinića, koji predstavljaju dokazni predmet br. 641, separatore 6-19, odnosno o tome za koje od tih presretnutih razgovora Veće smatra da im je autentičnost potvrđena putem ovog svedoka.

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik Tužilaštva

Dana 2. marta 2004.
U Hagu,
Holandija


[1] Transkript od 22. januara 2004, na str. T31297-98.