MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM 

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon 

Sekretar: g. Hans Holthuis  

Datum: 23. mart 2004.

 TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV TUŽILAŠTVA ZA IZMENU VREMENSKOG ROKA ZA PODNOŠENJE ODGOVORA NA OSNOVU PRAVILA 98bis

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Timothy McCormack
g. Dermot Groome g. Branislav Tapušković

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T 


ZAHTEV TUŽILAŠTVA ZA IZMENU VREMENSKOG ROKA ZA PODNOŠENJE ODGOVORA NA OSNOVU PRAVILA 98bis

  1. Na dan 25. februara 2004, Tužilaštvo je završilo svoje izvođenje dokaza putem "Obaveštenja Tužioca o završetku izvođenja dokaza Tužilaštva i zahteva da se dokazi u pismenom obliku uvrste u spis".

  2. Istoga dana, Pretresno veće je naložilo, između ostalog, svojim "Nalogom o izmeni rasporeda i roku za izvođenje dokaza odbrane", da Tužilaštvo treba da podnese svoj odgovor (u daljem tekstu: Odgovor 98bis) do ponedeljka, 22. marta 2004.

  3. Na dan 3. marta 2004, amici curiae podneli su "Predlog amici curiae za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis" (u daljem tekstu: Predlog 98bis).

  4. Na dan 19. marta 2004, Tužilaštvo je podnelo "Zahtev optužbe da se odobri prekoračenje broja stranica odgovora optužbe na predlog amici curiae za izricanje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis" (u daljem tekstu: Zahtev), u kome je procenilo da dužina njegovog odgovora neće premašiti 200 stranica.

  5. Pretresno veće je 22. marta 2004. svojim "Nalogom kojim se odobrava prekoračenje broja stranica odgovora Tužilaštva na predlog na osnovu pravila 98bis" odobrilo Zahtev i dozvolilo je Tužilaštvu da podnese Odgovor čija dužina neće preći 200 stranica.

  6. Imajući u vidu kompleksnost pitanja koja su obrađena u Odgovoru 98bis i dužinu Predloga 98bis amici curiae, Tužilaštvu je bilo potrebno dodatnih pola dana da upotpuni svoj odgovor. Tužilaštvo stoga traži produženje roka u skladu s pravilom 127 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) kako bi moglo da svoj Odgovor podnese ujutro 23. marta 2004.

  7. Tužilaštvo smatra da je iznelo valjane razloge u skladu s pravilom 127 i da Pretresno veće treba da mu odobri izmenu vremenskog ograničenja za podnošenje Odgovora 98 bis. Pretresno veće treba da kao propisno podnet usvoji Odgovor 98 bis iako je on podnet s zakašnjenjem od pola dana.

  8. Tužilaštvo je prethodno dostavilo dokumenta koja rezimiraju njegove dokaze. Verzije tih dokumenata koje su se menjale nazvane su "tabelarni dokumenti". Njihove verzije "Završetak izvođenja dokaza" biće dostavljene uz Odgovor 98 bis, ali ne formalno podnete radi uvšćenja u spis, i nosiće nazive "Rezime Tužilaštva, Kosovo", "Rezime Tužilaštva, Hrvatska" i "Rezime Tužilaštva, Bosna i Hercegovina". Pored toga, Tužilaštvo je pripremilo tabelu izjava optuženog, što može biti od koristi kada se bude vršila procena njegovog načina razmišljanja u relevantnim periodima optužnica. Tabela će biti dostavljena stranama na istoj osnovi: kao analitičko sredstvo. Hronologija, u formi sličnoj formi dokumenta koji je prethodno dostavljen, a koja bi poslužila kao dodatno analitičko sredstvo, takođe će možda uskoro biti dostavljena.

TRAŽENO PRAVNO SREDSTVO

  1. Da Pretresno veće izmeni vremensko ograničenje tako što će Tužilaštvu odobriti pola dana dodatnog roka za podnošenje Odgovora 98bis i priznati kao valjano podnet Odgovor 98bis Tužilaštva koji je podnet s pola dana zakašnjenja.

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni predstavnik optužbe

Dana, 23. marta 2004.
U Hagu,
Holandija