MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Lipton Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Ian Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 14. jun 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


REPLIKA OPTUŽBE NA "ODGOVOR AMICI CURIAE NA DVANAESTI IZVEŠTAJ OPTUŽBE U VEZI S OBELODANJIVANJEM"

Tužilaštvo: Amici curiae:
gđa Carla Del Ponte g. Steven Kay
  g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


REPLIKA OPTUŽBE NA "ODGOVOR AMICI CURIAE NA DVANAESTI IZVEŠTAJ OPTUŽBE U VEZI S OBELODANJIVANJEM"

1. Amici curiae su u svom "Odgovoru na dvanaesti izveštaj optužbe u vezi s obelodanjivanjem" (u daljem tekstu: odgovor) izgleda pogrešno shvatili sadržaj paragrafa 4 "Dvanaestog izveštaja optužbe u vezi s obelodanjivanjem" (u daljem tekstu: izveštaj). Iz odgovora proizlazi da optužba namerava da obelodani "samo najrelevantniji" oslobađajući materijal na osnovu pravila 68 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik).

2. Optužba je u paragrafu 4 izveštaja tvrdila nešto sasvim drugo. U paragrafu 4 se tumači da optužba, u vezi sa svedocima koje će odbrana da pozove, umesto opsežne i sveobuhvatne (i izuzetno zahtevne i neracionalne) pretrage svoje celokupne zbirke dokaza namerava da izvrši ciljanu elektronsku pretragu onih zbirki dokaza koje su najrelevantnije za svakog svedoka odbrane. Kao što se navodi u poslednjoj rečenici paragrafa 4, optužba namerava da obelodani sav "oslobađajući materijal koji će se pronaći prilikom tih pretraživanja". Takav postupak biće u skladu s pravilom 68 (A) koje nalaže da se obelodani sav materijal koji je "po tužiočevim saznanjima" oslobađujući.

  /potpis na originalu/
  Geoffrey Nice,
  glavni zastupnik optužbe
Dana 14. juna 2004.  
U Hagu,  
Holandija