MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Lipton Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Zahtev od: 29. juna 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV OPTUŽBE ZA NALOG U VEZI SA ČINJENICOM DA SE OPTUŽENI KONSTANTNO NE PRIDRŽAVA NALOGA PRETRESNOG VEĆA

Tužilaštvo: Amici Curiae:
gđa Carla Del Ponte g. Steven Kay
g. Geoffrey Nice g. Timothy McCormack
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff  
g. Dermot Groome  

Optuženi:
Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ZAHTEV OPTUŽBE ZA NALOG U VEZI SA ČINJENICOM DA SE OPTUŽENI KONSTANTNO NE PRIDRŽAVA NALOGA PRETRESNOG VEĆA

Ovaj podnesak zamenjuje zahtev pod istim imenom i sa istim datumom koji je nenamerno podnet bez jedne stranice.

I. Proceduralne činjenice

1. Pravilo 65 ter (G) predviđa:

(G) Nakon završetka izvođenja dokaza optužbe, a pre početka izvođenja dokaza odbrane, pretpretresni sudija će naložiti odbrani da podnese sledeće:

(i) spisak svedoka koje odbrana namerava da pozove u kojem se navodi:

(a) ime ili pseudonim svakog svedoka;

(b) sažeti prikaz činjenica o kojima će svedočiti pojedini svedok;

(c) elementi optužnice o kojima će svedočiti pojedini svedok;

(d) ukupan broj svedoka i broj svedoka koji će svedočiti za pojedinog optuženog i o pojedinoj tački optužnice;

(e) da li će svedok svedočiti lično ili na osnovu pravila 92 bis, putem pismene izjave ili korišćenjem transkripta svedočenja iz drugih postupaka pred Međunarodnim sudom; i

(f) procena trajanja svedočenja svakog od svedoka i procena ukupnog vremena izvođenja dokaza odbrane; te

(ii) spisak dokaznih predmeta koje odbrana namerava da predloži u izvođenju svojih dokaza na kojem, gde je to moguće, treba navesti da li optužba ima prigovora na njihovu autentičnost. Odbrana će optužbi uručiti kopije dokaznih predmeta sa tog spiska.

2. "Nalogom o izmeni rasporeda i roku za izvođenje dokaza odbrane" od 25. februara 2004. Pretresno veće je, između ostalog, naložilo da će "materijal koji optuženi treba da podnese u skladu s pravilom 65 ter (G) biti podnet do ponedeljka, 12. aprila 2004." Na dan 13. aprila 2004, koordinator za pitanja odbrane pro se podneo je "Materijal koji je optuženi obavezan da dostavi na osnovu pravila 65 ter (G)". U poverljivom spisku od 1.631 imena, samo njih 198 bilo je navedeno punim imenom i prezimenom. Preostali svedoci bili su zaštićeni pseudonimom.

3. Dana 27. maja 2004, Pretresno veće je, između ostalog, naložilo da "optuženi ...u roku od 14 dana, obelodani[ti] optužbi i amici curiae identitet svih svedoka sa spiska svedoka na osnovu pravila 65 ter (G), izuzev onih koje optuženi navede kao svedoke za koje će se zatražiti zaštitna mera odgođenog obelodanjivanja".[1] Do dana kada je održana pretpretresna konferencija, 17. juna 2004, optuženi nije ispoštovao taj nalog.

4. Na pretpretresnoj konferenciji,[2] kao i "Zbirnim nalogom o pitanjima koja su razmatrana na konferenciji pre izvođenja dokaza odbrane" od 17. juna 2004, Pretresno veće ponovo je naložilo optuženom "da se nadalje pridržava "Naloga optuženom u vezi sa zaštitnim merama za svedoke odbrane", koji je Pretresno veće donelo 27. maja 2004".

5. Kao odgovor, 23. juna 2004. koordinator za pitanja odbrane pro se je podneo "Spisak svedoka Miloševićeve odbrane". Pregled spiska pokazao je da je identifikovano samo još 17 dodatnih imena svedoka. Do danas je optužba dobila imena samo 14% svedoka navedenih u spisku na osnovu pravila 65 ter (G) (tj. 230 imena sa spiska od 1.631 svedoka).

6. Pored toga, "Zbirnim nalogom o pitanjima koja su razmatrana na konferenciji pre izvođenja dokaza odbrane", Pretresno veće je obavezalo optuženog "da u roku od sedam dana dostavi optužbi primerke svih dokaznih predmeta sa svog spiska na osnovu pravila 65 ter". Do 29. juna 2004. optuženi nije postupio u skladu s tim nalogom.

II. Traženo pravno sredstvo

(1) Da Pretresno veće potvrdi svoj prethodni nalog kojim se optuženi upućuje da odmah optužbi dostavi identitet svih svedoka koji se nalaze na spisku na osnovu pravila 65 ter (G), izuzev onih koje optuženi navede kao svedoke za koje će se zatražiti zaštitna mera odgođenog obelodanjivanja;

(2) Da Pretresno veće potvrdi svoj prethodni nalog u vezi sa dostavljanjem primeraka svih dokaznih predmeta sa spiska optuženog na osnovu pravila 65 ter i da uputi optuženog da optužbi odmah dostavi primerke tih dokaznih predmeta; i

(3) Da Pretresno veće optuženom izrekne sankcije zbog nepridržavanja naloga koji se odnose na pravilo 65ter (G). Što se tiče neidentifikovanih svedoka, da se optuženom ograniči mogućnost pozivanja takvih svedoka osim ukoliko ne dostavi imena tih svedoka, u dodatnom kratkom i konačnom vremenskom roku. Što se tiče nedostavljanja dokaznih predmeta, da se optuženom zabrani da koristi ili uvodi u spis dokazne predmete koji još nisu dostavljeni optužbi, osim ako se takvi dokazni predmeti dostave optužbi u ograničenom i kratkom vremenskom roku koji naloži Pretresno veće.

  /potpisano/
  Geoffrey Nice,
  glavni zastupnik optužbe
Dana 29. juna 2004.  
U Hagu,  
Holandija  


[1] "Nalog optuženom u vezi sa zaštitnim merama za svedoke odbrane."

[2] Sudija Robinson:"Veće je već naložilo optuženom da Veću dostavi imena svedoka sa svog spiska na osnovu pravila 65 ter, te da ih dostavi optužbi i amici curiae, izuzev onih koje navede kao svedoke za koje će se zatražiti zaštitna mera odgođenog obelodanjivanja. Gospodine Miloševiću, krajnji rok za dostavu tog materijala već je istakao, tako da je to pitanje kojim odmah morate da se pozabavite". T.32083