MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 26. juli 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV OPTUŽBE ZA IZMENU "DRUGOG NALOGA KOJIM SE ODOBRAVA IZMENA OPTUŽNICE ZA HRVATSKU" I DOZVOLU DA TUŽILAŠTVO PODNESE DRUGU IZMENJENU I DOPUNJENU OPTUŽNICU ZA HRVATSKU

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Timothy McCormack
g. Dermot Groome
Optuženi:
Slobodan Milošević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ZAHTEV OPTUŽBE ZA IZMENU "DRUGOG NALOGA KOJIM SE ODOBRAVA IZMENA OPTUŽNICE ZA HRVATSKU" I DOZVOLU DA TUŽILAŠTVO PODNESE DRUGU IZMENJENU I DOPUNJENU OPTUŽNICU ZA HRVATSKU

1. Dana 5. marta 2004. Tužilaštvo je podnelo "Podnošenje izmenjenog Dodatka I optužnici za Hrvatsku od strane optužbe" (u daljem tekstu: Podnesak) u kojem traži da se Dodatak I optužnici za Hrvatsku zameni verzijom u kojoj treba da se, nakon svedočenja svedoka Ivana Grujića, izbrišu imena, promene podaci na osnovu kojih se može utvrditi identitet ili dodaju imena nekih navodnih žrtava.

2. Zahtev Tužilaštva zasniva se na sledećoj izjavi sudije May tokom svedočenja svedoka Grujića:

Kada je reč o ovom svedočenju, ili bilo kom drugom svedočenju koje bude iziskivalo izmene i dopune, bilo bi dobro da u određenom trenutku formalno dostavite dokument kojim će se optužnica izmeniti tako da se ta imena izbrišu.[1]

3. U "Nalogu po podnošenju izmenjenog Dodatka I Optužnici za Hrvatsku od strane optužbe" od 11. marta 2004, Pretresno veće je naložilo da će se Podnesak smatrati zahtevom za dalju izmenu optužnice za Hrvatsku.

4. U "Drugom nalogu kojim se odobrava izmena optužnice za Hrvatsku" (u daljem tekstu: Drugi nalog) od 20. jula 2004, Pretresno veće je

(1) odobrilo Tužilaštvu da dodatno izmeni Izmenjenu optužnicu za Hrvatsku;

(2) naložilo da se Izmenjena optužnica za Hrvatsku dodatno izmeni tako da "Dodatak I – korigovana verzija" Podneska postaje važeći Dodatak I za onaj deo postupka koji se odnosi na Hrvatsku; i

(3) naložilo da će se, tako izmenjena, važeća optužnica za deo koji se odnosi na Hrvatsku pominjati kao "Druga izmenjena optužnica za Hrvatsku".

5. U paragrafu 9 Podneska, Tužilaštvo je istaklo da će zbog svedočenja Ivana Grujića biti neophodne manje izmene u formulaciji Izmenjene optužnice za Hrvatsku, ali da su te izmene direktno povezane sa izmenama u Dodatku I koje traži Tužilaštvo.[2] Međutim, te izmene nisu navedene u Drugom nalogu.

6. Tužilaštvo uz ovaj Zahtev podnosi izmenjenu "Drugu izmenjenu optužnicu za Hrvatsku". Osim što sadrži novi "Dodatak I – korigovanu verziju", u tekstu optužnice su napravljene sledeće izmene, kako bi bila usklađena s novim Dodatkom I:

Paragraf 42: ime sela je prepravljeno iz Lipovanić u Lipovača, a broj žrtava je smanjen sa osam na sedam.

Paragraf 44: broj žrtava je povećan sa dvadeset na trideset.

Paragraf 47: broj žrtava je povećan sa dvadeset šest na dvadeset devet.

Paragraf 49: broj žrtava je povećan sa dvesta pedeset pet na dvesta šezdeset četiri.

Paragraf 55: broj žrtava je povećan sa trideset četiri na trideset pet.

7. Tužilaštvo od Pretresnog veća traži sledeće: (i) da izmeni Drugi nalog i odobri da se u tekst "Izmenjene optužnice za Hrvatsku" unesu navedene izmene i (ii) da naloži da "Druga izmenjena optužnica za Hrvatsku", priložena uz ovaj Zahtev, postane važeća optužnica za deo postupka koji se odnosi na Hrvatsku.

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik Tužilaštva
Dana 26. jula 2004.
U Hagu,
Holandija

[1] Transkript str. 17287 (3. mart 2003).

[2] Na primer, sada znamo da se selo navedeno u paragrafu 42 zove Lipovača, a ne Lipovanić, i da je broj žrtava zločina iz tog paragrafa sedam, a ne osam.