MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Lipton Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 3. avgust 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

DELIMIČNO POVERLJIVO


ARGUMENTI TUŽILAŠTVA KAO ODGOVOR NA “NALOG PRETRESNOG VEĆA VEZAN ZA DOKAZNE PREDMETE OZNAČENE RADI IDENTIFIKACIJE TOKOM IZVOĐENJA DOKAZA TUŽILAŠTVA” OD 20. JULA 2004.

Tužilaštvo: Amici curiae:
gđa Carla Del Ponte g. Steven Kay
g. Geoffrey Nice g. Timothy McCormack
gđa Gillian Higgins

Optuženi:
g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ARGUMENTI TUŽILAŠTVA KAO ODGOVOR NA “NALOG PRETRESNOG VEĆA VEZAN ZA DOKAZNE PREDMETE OZNAČENE RADI IDENTIFIKACIJE TOKOM IZVOĐENJA DOKAZA TUŽILAŠTVA” OD 20. JULA 2004.

 1. Dana 20. jula 2004, Pretresno veće je izdalo nalog vezan za dokazne predmete koje je Tužilaštvo ponudilo na usvajanje u spis tokom glavnog izvođenja svojih dokaza i koji su od strane Pretresnog veća kasnije bili označeni radi identifikacije, ali nisu bili uvršteni u spis.[1] U tom nalogu, Pretresno veće je zatražilo od Tužilaštva da do 3. avgusta 2004:

 2. a) iznese argumentaciju u vezi s tim da li bi dokazni predmeti označeni radi identifikacije od strane Pretresnog veća trebali da budu uvršteni u spis; i

  b) obavesti Pretresno veće o postojanju bilo kakvih duplikata dokaznih predmeta koji su eventualno mogli biti ponuđeni na uvrštavanje pod više brojeva dokaznih predmeta.

 3. Tužilaštvo ovde iznosi svoju privremenu argumentaciju u vezi sa dokaznim predmetima označenim radi identifikacije u Poverljivom aneksu I koji se nalazi u prilogu ovog podneska. Aneks I predstavlja najbolje što je Tužilaštvo moglo da uradi kako bi ispunilo nalog Pretresnog veća u roku koji mu je bio na raspolaganju. Vremenska stiska uzrokovana kasnim uručivanjem materijala od strane optuženog (spisak svedoka), zahtev Pretresnog veća da se dva obimna podneska dostave u veoma kratkom roku (razdvajanje postupka, nametanje branioca), nedoslednosti u spiskovima Sekretarijata i Tužilaštva uprkos svim nastojanjima Tužilaštva tokom celokupnog izvođenja dokaza da se postigne doslednost, kao i avgustovski odmori, uzrokovali su da detaljno obrazloženje razloga iz kojih Tužilaštvo želi da se određeni dokazni predmeti uvrste u spis neće biti dostupno do sutra, 4. avgusta 2004.

 4. Međutim, Tužilaštvo jeste uspelo da u raspoloživom vremenu identifikuje, što je najbolje znalo, sve dokazne predmete koji su izgleda bili ponuđeni na uvrštavanje pod više brojeva, kao što je izneto u Poverljivom aneksu II ovog podneska. Poverljivi aneks II je podeljen u dva dela: duplikati (dokumenti) i duplikati (presretnute komunikacije). Svi duplikati su navedeni jedan ispod drugog, a od sledećeg para dokumenata/presretnutih komunikacija odvojeni su debelom crnom crtom.

 5. Tužilaštvo tvrdi da bi dokumenti označeni radi identifikacije u spisu trebali da zadrže svoje originalne, ali privremene brojeve dokaznih predmeta povezane sa brojem dotičnog predmeta kada je bio zasebno i formalno dostavljan. Time će da se izbegne zbrka. Tako, na primer, dokazni predmet br. 572, tab 6, označen radi identifikacije tokom svedočenja Ante Markovića može, ako Veće tako odluči, da bude naveden u formalnim podnescima, završnim rečima i presudama kao "dokazni predmet br. 572, tab 6, ORI = dokazni predmet br. 613".

 6. S poštovanjem,

  /potpis na originalu/
  za Geoffreya Nicea,
  glavnog zastupnika Tužilaštva

  Dana 3. avgusta 2004.
  U Hagu,
  Holandija


[1] “Nalog vezan za dokazne predmete označene radi identifikacije tokom izvođenja dokaza Tužilaštva”, 20. jul 2004. (u daljem tekstu: Nalog).