MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Lipton Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 4. avgust 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

DELIMIČNO POVERLJIVO


DOPUNA "ARGUMENTIMA TUŽILAŠTVA KOJIMA SE ODGOVARA NA 'NALOG VEZAN ZA DOKAZNE PREDMETE OZNAČENE RADI IDENTIFIKACIJE TOKOM IZVOĐENJA DOKAZA TUŽILAŠTVA' PRETRESNOG VEĆA OD 20. JULA 2004."

Tužilaštvo: Amici curiae:
gđa Carla Del Ponte g. Steven Kay
g. Geoffrey Nice g. Timothy McCormack
gđa Gillian Higgins

Optuženi:
g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T

DELIMIČNO POVERLJIVO


DOPUNA "ARGUMENTIMA TUŽILAŠTVA KOJIMA SE ODGOVARA NA 'NALOG VEZAN ZA DOKAZNE PREDMETE OZNAČENE RADI IDENTIFIKACIJE TOKOM IZVOĐENJA DOKAZA TUŽILAŠTVA' PRETRESNOG VEĆA OD 20. JULA 2004."

 1. Dana 3. avgusta 2004, Tužilaštvo je dostavilo svoje argumente kao odgovor na "Nalog vezan za dokazne predmete označene radi identifikacije tokom izvođenja dokaza Tužilaštva" koji je Pretresno veće izdalo 20. jula 2004, napominjući da "detaljno obrazloženje zbog čega Tužilaštvo traži da neki dokazni predmeti budu uvršteni neće biti na raspolaganju do sutradan, 4. avgusta 2004."[1]

 2. Tužilaštvo ovim putem u priloženom Poverljivom aneksu I daje svoje detaljno obrazloženje razloga iz kojih traži uvrštavanje u spis određenih dokaznih predmeta.

 3. S poštovanjem,

  /potpis na originalu/
  za Geoffreya Nicea,
  glavnog zastupnika Tužilaštva

  Dana 4. avgusta 2004.
  U Hagu,
  Holandija


[1] "Argumenti Tužilaštva kojima se odgovara na 'Nalog vezan za dokazne predmete označene radi identifikacije tokom izvođenja dokaza Tužilaštva' Pretresnog veća od 20. jula 2004", 3. avgust 2004, paragraf 2.