MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Lipton Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 10. septembar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODGOVOR TUŽILAŠTVA NA "ZAHTEV ZA POTVRDU NA OSNOVU PRAVILA 73(B) RADI ULAGANJA ŽALBE NA NALOG PRETRESNOG VEĆA U VEZI SA ZASTUPANJEM OPTUŽENOG OD 2. SEPTEMBRA 2004." KOJI SU 8. SEPTEMBRA 2004. PODNELI DODELJENI BRANIOCI

Tužilaštvo: Amicus curiae:
gđa Carla Del Ponte g. Timothy McCormack
g. Geoffrey Nice  
   
Optuženi: Dodeljeni branioci:
g. Slobodan Milošević g. Steven Kay
  gđa Gillian Higgins

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ODGOVOR TUŽILAŠTVA NA "ZAHTEV ZA POTVRDU NA OSNOVU PRAVILA 73(B) RADI ULAGANJA ŽALBE NA NALOG PRETRESNOG VEĆA U VEZI SA ZASTUPANJEM OPTUŽENOG OD 2. SEPTEMBRA 2004." KOJI SU 8. SEPTEMBRA 2004. PODNELI DODELJENI BRANIOCI

 1. Dana 8. septembra 2004. dodeljeni branioci su podneli "Zahtev za potvrdu na osnovu pravila 73(B) radi ulaganja žalbe na nalog Pretresnog veća u vezi sa zastupanjem optuženog od 2. septembra 2004."

 2. Tužilaštvo neće zauzeti nikakav stav u vezi sa zahtevom dodeljenih branilaca za potvrdu radi ulaganja žalbe. Ono smatra da je na Pretresnom veću da donese odluku po predmetnom zahtevu.

 3. Ukoliko Pretresno veće odobri zahtev dodeljenih branilaca, Tužilaštvo moli da se eventualni postupak po interlokutornoj žalbi sprovede na što ekspeditivniji način.

 4. /potpis na originalu/
  Geoffrey Nice,
  glavni zastupnik Tužilaštva

  Dana 10. septembra 2004.
  U Hagu,
  Holandija