MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-AR73.7

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mehmet Guney
sudija Ines Weinberg de Roca
sudija Florence Mumba

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 5. oktobar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV TUŽILAŠTVA DA SE ODBACI OSNOV ZA ŽALBU NAVEDEN POD (3) IZ "ŽALBE NA ODLUKU PRETRESNOG VEĆA O DODELI BRANIOCA" KOJU SU PODNELI DODELJENI BRANIOCI

Tužilaštvo: Amicus curiae:
gđa Carla Del Ponte prof. Timothy McCormack
g. Geoffrey Nice
Optuženi: Dodeljeni branioci
g. Slobodan Milošević g. Steven Kay
gđa Gillian Higgins

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-AR73.7


ZAHTEV TUŽILAŠTVA DA SE ODBACI OSNOV ZA ŽALBU NAVEDEN POD (3) IZ "ŽALBE NA ODLUKU PRETRESNOG VEĆA O DODELI BRANIOCA" KOJU SU PODNELI DODELJENI BRANIOCI

Uvod

1. Dodeljenim braniocima je data potvrda za ulaganje žalbe na odluku Pretresnog cveća o dodeli branioca.[1] Međutim, dodeljeni branioci su u svojoj Žalbi, u trećem žalbenom osnovu, naveli i to da je Pretresno veće pogrešno primenilo svoje diskreciono pravo u vezi s tim na koji način traži da postupaju dodeljeni branioci.[2] Taj navod se odnosi na pitanje drugačije od onog za koje je data potvrda za žalbu. Shodno tome, Tužilaštvo tvrdi da taj osnov treba izbaciti iz žalbe dodeljenih branilaca.

Činjenični kontekst

2. Dana 2. septembra 2004. Pretresno veće je donelo usmenu odluku o dodeli branioca (u daljem tekstu: Usmena odluka).[3] Pretresno veće je u toj svojoj Usmenoj odluci navelo sledeće:

"Pretresno veće se, na osnovu Statuta Međunarodnog suda i sudske prakse, kao i zakona više nacionalnih pravnih sistema, uverilo da pravo optuženog da sam sebe zastupa nije neograničeno, te da je u okolnostima ovog predmeta nadležno da optuženom dodeli branioca i da je to u interesu pravde. Stoga ćemo tako i postupiti.

Osnovna dužnost Pretresnog veća je da obezbedi da suđenje bude pravično i ekspeditivno. Pretresno veće izražava bojazan da, na osnovu medicinskih izveštaja, postoji stvarna opasnost da ovo suđenje potraje nerazumno dugo ili, što bi bilo još gore, da se uopšte ne završi ako optuženi nastavi da zastupa sam sebe bez pomoći branioca. S druge strane, Veće se uverilo da se, ukoliko se optuženom dodeli branilac, mogu odrediti mere kojima bi se obezbedilo da se suđenje nastavi na način koji bi bio i pravičan i ekspeditivan.

Pošto je odlučilo da optuženom dodeli branioca, dužnost Veća je da obezbedi da uloga dodeljenog branioca bude osmišljena tako da se zaštiti osnovno pravo optuženog na pravično suđenje.

Tako je odlučeno i, kako sam već rekao, potpunija pismena odluka će uslediti uskoro."

3. Dana 3. septembra 2004. Pretresno veće je izdalo "Nalog o modalitetima postupanja branilaca koje je dodelio sud", u kojem je navelo dužnosti dodeljenih branilaca (u daljem tekstu: Nalog o modalitetima).[4]

4. Dana 8. septembra 2004. dodeljeni branioci su podneli "Zahtev za potvrdu na osnovu pravila 73(B) radi ulaganja žalbe na nalog Pretresnog veća u vezi sa zastupanjem optuženog od 2. septembra 2004" (u daljem tekstu: Zahtev). U tom Zahtevu dodeljeni branioci nisu pominjali Nalog o modalitetima; u Zahtevu se govori samo o pitanju dodele branilaca.[5]

5. Dana 10. septembra 2004. Pretresno veće je usvojilo Zahtev uz obrazloženje da "odluka Veća da dodeli branioce suštinski utiče na vođenje suđenja i da bi, kao takva, trebalo da bude predmet razmatranja Žalbenog veća u ovoj fazi, a ne po završetku suđenja".[6]

6. Pretresno veće je dalo pismeno obrazloženje koje se pominje u njegovoj Usmenoj odluci od 22. septembra 2004.[7] U tom obrazloženju, Pretresno veće je, o davanju potvrde za ulaganje žalbe, navelo sledeće:

"Prilikom davanja potvrde za ulaganje žalbe, Pretresno veće je prihvatilo argument branioca kojeg je dodelio Sud da odluka Pretresnog veća o dodeli branioca suštinski utiče na buduće vođenje suđenja i zaključilo da bi, kao takva, trebalo da bude predmet razmatranja Žalbenog veća u ovoj fazi."[8]

7. Dana 29. septembra 2004. dodeljeni branioci su uložili "Žalbu na Odluku Pretresnog veća o dodeli branioca" (u daljem tekstu: Žalba dodeljenih branilaca). U trećem osnovu za žalbu u Žalbi dodeljenih branilaca tvrdi se sledeće:

"Pretresno veće je pogrešilo u primeni svog diskrecionog prava u vezi sa tim na koji način traži da postupaju dodeljeni branioci, odnosno kada traži da dodeljeni branioci prvi ispitaju svedoke, a da je zatim stvar diskrecione odluke hoće li optuženi posle toga moći da ispita svoje svedoke."[9]

U fusnoti na kraju ovog osnova za žalbu pominje se Nalog o modalitetima.

Diskusija

8. Pravilo 73 (B) predviđa sledeće:

"Na odluke o svim podnescima interlokutorna žalba može se uložiti samo uz potvrdu pretresnog veća, koje takvu potvrdu može dati ako se odluka tiče pitanja koje bi u značajnoj meri uticalo na pravično i ekspeditivno vođenje postupka ili ishod suđenja, te ako bi, po mišljenju pretresnog veća, promptno rešenje Žalbenog veća suštinski pospešilo postupak."

9. Iz gorenavedenog jasno sledi da je potvrda za ulaganje žalbe tražena i data samo u odnosu na Odluku Pretresnog veća da optuženom dodeli branioce. Ni u Usmenoj odluci ni u kasnijem Obrazloženju ne pominju se modaliteti u skladu sa kojima treba da postupaju dodeljeni branioci.

10. Pretresno veće, prema tome, nije uzelo u obzir to da li su zadovoljeni uslovi iz pravila 73(B) u vezi sa Nalogom o modalitetima. U tim okolnostima, kao što je jasno i iz pravila 73(B), nalog ne može biti predmet interlokutorne žalbe.

11. Dodeljeni branioci u svojoj Žalbi ne navode argumente zbog kojih bi, u slučaju Naloga o modalitetima, trebalo prenebregnuti načelo sadržano u pravilu 73(B) o tome da "na odluke o svim podnescima interlokutorna žalba može se uložiti samo uz potvrdu pretresnog veća". Tužilaštvo tvrdi da to načelo iz pravila 73(B) postoji s valjanim razlogom – da obezbedi da se pred žalbenim većem pokreću samo ona pitanja koja je stvarno potrebno razrešiti u interlokutornoj fazi. Zaista, Tužilaštvo tvrdi da, u najboljem slučaju, ni izdaleka nije jasno da li pitanje toga da li će svedoke prvo ispitati dodeljeni branioci ili optuženi značajno utiče na pravično i ekspeditivno vođenje postupka, ili da li hitno rešenje ovog pitanja može suštinski da pospeši postupak. Pretresno veće je to koje prevashodno treba da zauzme stav o pitanju toga ko treba prvi da postavlja pitanja, nakon što se, u načelu, donese odluka o dodeli branioca.

12. Pored toga, Tužilaštvo smatra da bi bilo nepravično da se to pitanje pokreće u Žalbi dodeljenih branilaca kada se za njega nije tražila potvrda za ulaganje žalbe. Kao što Žalbeno veće zna, Tužilaštvo se nije izjašnjavalo u vezi sa Zahtevom dodeljenih branilaca.[10] Međutim, da je i Nalog o modalitetima bio predmet zahteva za izdavanje potvrde za ulaganje žalbe, Tužilaštvo bi možda osporilo Zahtev dodeljenih branilaca.[11]

13. Tužilaštvo tvrdi da Žalbeno veće, iz gorenavedenih razloga, ne treba da razmatra modalitete dodele branilaca i da osnov naveden pod (3) treba izbaciti iz Žalbe dodeljenih branilaca.

Traženo pravno sredstvo

Da se osnov naveden pod (3) izbaci iz Žalbe dodeljenih branilaca i da, shodno tome, ne bude predmet razmatranja Žalbenog veća.

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik Tužilaštva

Dana 5. oktobra 2004.
U Hagu,
Holandija


[1] Tužilac protiv Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Nalog po zahtevu za potvrdu radi ulaganja žalbe na odluku Pretresnog veća o dodeli branioca", 10. septembar 2004. (u daljem tekstu: Nalog po zahtevu dodeljenih branilaca).

[2] Tužilac protiv Miloševića, predmet br. IT-02-54-AR73.7, "Žalba na odluku Pretresnog veća o dodeli branioca", 29. septembar 2004, str. 17.

[3] T. na str. 32357-32359.

[4] Dužnosti navedene u toj odluci citirane su u paragrafu 31 žalbe dodeljenih branilaca.

[5] U Zahtevu, u paragrafu 3, dodeljeni branioci smatraju "primerenim da se obrate Pretresnom veću sa zahtevom za davanje potvrde radi ulaganja interlokutorne žalbe na osnovu pravila 73(B) Pravilnika o postupku i dokazima u vezi s njihovim postavljenjem". Dalje, u paragrafu 5, dodeljeni branioci navode da "[o]dbrana smatra da optuženi ima pravo da se u njegovo ime uloži interlokutorna žalba na nalog o dodeli branioca. Argument optuženog je da se, dodelom branioca, njemu uskraćuje osnovno pravo da sam sebe zastupa u sudskom postupku" (fusnote izostavljene).

[6] Nalog po zahtevu dodeljenih branilaca, str. 4.

[7] "Obrazloženje odluke o dodeli branioca", septembar 2004. (u daljem tekstu: Obrazloženje). Usmena odluka i Obrazloženje će se u daljem tekstu zajednički nazivati Odluka.

[8] Obrazloženje, par. 71.

[9] Žalba, str. 17.

[10] "Odgovor Tužilaštva na ‘Zahtev za potvrdu na osnovu pravila 73(B) radi ulaganja žalbe na nalog Pretresnog veća u vezi sa zastupanjem optuženog od 2. septembra 2004’ koji su 8. septembra 2004. podneli dodeljeni branioci", 10. septembar 2004. Međutim, Tužilaštvo je tražilo da se, ako Pretresno veće izda potvrdu, interlokutorna žalba koja iz toga proistekne što pre reši.

[11] Tužilaštvo je sve vreme u svojoj argumentaciji predlagalo da optuženi ispituje svedoke samo uz dozvolu i posle ispitivanja od strane dodeljenih/imenovanih branilaca ili prihvatanja izjave na osnovu pravila 89(F); vidi Tužilac protiv Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Argumenti kojima Tužilaštvo odgovara na ‘Dalji nalog o budućem vođenju suđenja’ koji je Pretresno veće izdalo 19. jula 2004", Prilog B, par. 10 i transkript sa suđenja, T. na str. 32872.