MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Lipton Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 22. oktobar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


TRINAESTI IZVEŠTAJ TUŽILAŠTVA U VEZI S OBELODANJIVANJEM

Tužilaštvo: Amicus curiae:
gđa Carla Del Ponte g. Timothy McCormack
g. Geoffrey Nice  

Odbrana:
g. Steven Kay
gđa Gillian Higgins

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


TRINAESTI IZVEŠTAJ TUŽILAŠTVA U VEZI S OBELODANJIVANJEM

1. Od pretpretresne faze postupka u ovom predmetu, Tužilaštvo je nastojalo da na sveobuhvatan i efikasan način izvršava svoje obaveze u vezi s obelodanjivanjem na osnovu pravila 68.[1] Pored obelodanjivanja potencijalno ekskulpatornih materijala optuženom, Tužilaštvo je te materijale obelodanilo i amici curiae, koje je 6. septembra 2001. imenovalo Pretresno veće. Tužilaštvo je do sada sve materijale na osnovu pravila 68 dostavljalo u tri primerka: po jedan za optuženog i po dva primerka za tri amici curiae.

2. S obzirom na činjenicu da su materijali koje je Tužilaštvo obelodanilo na osnovu pravila 68 bili obimni, zbog čega je njihovo pohranjivanje bilo otežano, te da samo jedan od tri amici curiae razume bosanski/hrvatski/srpski jezik (Branislav Tapušković), amici curiae su osmislili sistem prema kojem je samo amicus Branislav Tapušković u svom stanu u Hagu čuvao celokupan komplet materijala koje je, na osnovu pravila 68, obelodanilo Tužilaštvo. Amicus Steven Kay (pre svog imenovanja za dodeljenog branioca) često je Tužilaštvu vraćao materijale na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku pošto nije mogao da ih čita. Materijali vraćeni Tužilaštvu kasnije su uništeni.

3. Amicus Branislav Tapušković je napustio postupak u ovom predmetu i vratio se u Beograd posle završetka dokaznog postupka Tužilaštva u februaru 2004. Pre odlaska g. Tapuškovića, amicus Steven Kay je zatražio pomoć Sekretarijata radi nalaženja prostora za pohranjivanje kompletne arhive g. Tapuškovića s materijalima obelodanjenim na osnovu pravila 68. Sekretarijat je obavestio g. Kaya da MKSJ ne raspolaže odgovarajućim prostorom za pohranjivanje pomenute arhive. Ona je posle toga uništena pošto Mira Tapušković, pomoćnik g. Tapuškovića, nije mogla ostaviti materijale u stanu g. Tapuškovića kada je taj stan ispražnjen. Jedan indeks arhive koji je vodio g. Tapušković sačuvan je i prosleđen Tužilaštvu, koje je taj indeks nedavno dostavilo braniocima.

4. S obzirom na navedeno, optuženi poseduje kopije svih materijala koji su do danas obelodanjeni na osnovu pravila 68, a dodeljeni branioci ih nemaju. I branioci i Tužilaštvo zabrinuti su zbog mogućnosti da određeni materijali koji više nisu u posedu branilaca ne budu dostupni ni putem opšteg sistema elektronskog obelodanjivanja (u daljem tekstu: SEO), zbog naročite poverljivosti ili zbog nedovoljne osposobljenosti SEO.

5. Predstavnici Tužilaštva i odbrane sastali su se 7. oktobra 2004. radi razgovora o mogućnostima rešavanja ove situacije u cilju bolje zaštite prava optuženog na pravično suđenje. Tužilaštvo čuva kompletnu arhivu svih materijala obelodanjenih na osnovu pravila 68 i spremno je da sve materijale iz ove arhive stavi na raspolaganje braniocima i pravnim saradnicima optuženog korišćenjem bezbednog prostora koji imaju na mreži SEO, u formatu koji omogućava pretrage. Tužilaštvo će nastojati da ovu zbirku materijala do kraja narednog meseca stavi na raspolaganje braniocima i pravnim saradnicima korišćenjem bezbednog prostora koji imaju na mreži SEO. Tužilaštvo tvrdi da je izuzetno važno očuvati integritet ove arhive s materijalima na osnovu pravila 68 s obzirom na mogućnost da do izricanja presude u ovom sudskom postupku i okončanja eventualnog kasnijeg postupka po pravnim lekovima dođe do promena u timovima Tužilaštva i odbrane.

6. Tužilaštvo primećuje da je dostavljanje ekskulpatornih materijala dodeljenim braniocima i optuženom, po drugi put u ovom postupku, korisno - ali ne i nužno - za pravično vođenje ovog sudskog postupka. Kada Tužilaštvo učini ove ekskulpatorne materijale u dovoljnoj meri dostupnim i poznatim odbrani, ono će tada ispuniti svoju obavezu na osnovu pravila 68.[2] Ako obimnost obelodanjenih materijala ili jezik (jezici) na kojima se materijali obelodanjuju otežava pregledanje ekskulpatornih materijala ili ga čini nezgodnim, dužna revnost nalaže braniocima da od Sekretarijata zatraže odgovarajuće resurse kako bi obavili taj zadatak. Zbog svojih saznanja i poznavanja jezika, optuženi i njegovi "pravni saradnici" su u najboljem položaju da s lakoćom pronađu najrelevantnije ekskulpatorne materijale u ovom predmetu. Iako su sada optuženom dodeljeni branioci koji će ga zastupati, Tužilaštvo će stoga do kraja postupka u ovom predmetu nastaviti da potencijalno ekskulpatorne materijale obelodanjuje i "pravnim saradnicima" i braniocima. Optuženom se ne nanosi nikakva šteta ako on tokom postupka ima mogućnost da pronađe važne ekskulpatorne materijale, ali odbija da iskoristi tu mogućnost kako bi uspešnije vodio odbranu.[3]

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik Tužilaštva

Dana 22. oktobra 2004.
U Hagu,
Holandija


[1] Vidi "Sveobuhvatni izveštaj Tužilaštva u vezi s dosadašnjim poštovanjem pravila 68", predmet br. IT-02-54-T, 20. februar 2004.

[2] Tužilac protiv Tihomira Blaškića, Presuda, predmet br. IT-95-14-A, 29. jul 2004, par. 295.

[3] Tužilac protiv Tihomira Blaškića, "Odluka po zahtjevu za dostavu materijala, za suspenziju odnosno izmjenu rasporeda podnošenja podnesaka, te po dodatnim podnescima", predmet br. IT-95-14-A, 26. septembar 2000, par. 38.