MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Lipton Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 22. decembar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PETNAESTI IZVEŠTAJ TUŽILAŠTVA U VEZI S OBELODANJIVANJEM

Tužilaštvo: Amicus curiae:
gđa Carla Del Ponte g. Timothy McCormack
g. Geoffrey Nice  

Odbrana:
g. Steven Kay
gđa Gillian Higgins


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PETNAESTI IZVEŠTAJ TUŽILAŠTVA U VEZI S OBELODANJIVANJEM
 1. U svom Trinaestom izveštaju u vezi s obelodanjivanjem,[1] Tužilaštvo je obavestilo Pretresno veće i strane u postupku da će nastojati da kopiju arhive materijala koji je ranije obelodanjen optuženom na osnovu pravila 68 dostavi na bezbedne adrese za elektronsku poštu dodeljenih branilaca i pravnih saradnika optuženog, koje se nalaze na sistemu za elektronsko obelodanjivanje. Tužilaštvo je dosad obavilo najveći deo tog posla, ali ga nije završilo. Većina arhive (onaj potencijalno ekskulpatorni materijal koji je ranije obelodanjen na CD-ROM-ovima ili DVD-ima) smeštena je na relevantne elektronske adrese. Materijal koji je ranije obelodanjen u "štampanoj formi", međutim, još nije dostupan na elektronskim adresama dodeljenih branilaca i pravnih saradnika optuženog jer priprema "štampanih" materijala za elektronsko obelodanjivanje iziskuje mnogo više rada. Tužilaštvo će nastojati da dodeljenim braniocima i pravnim saradnicima optuženog taj materijal što pre stavi na raspolaganje u elektronskoj formi.

 2. Na osnovu pravila 68 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) i paragrafa 302 Drugostepene presude u predmetu Blaškić,[2] Tužilaštvo je nedavno pregledalo svedočenje trideset i tri svedoka Tužilaštva na javnim i delimično zatvorenim sednicama, koji su svedočili i u postupku protiv Blagojevića, odnosno Krajišnika. Posle tog pregleda, Tužilaštvo je skrenulo pažnju optuženom i dodeljenim braniocima na potencijalno ekskulpatorno svedočenje jednog svedoka Tužilaštva koji je kasnije svedočio u predmetu Krajišnik. Taj potencijalno ekskulpatorni materijal nalazi se u javno dostupnom segmentu kojem odbrana ima pristup.

 3. Sada se, međutim, čini da barem jedan deo posla (pregled transkripata sa "javnih sednica") koji je Tužilaštvo obavilo u ovom projektu nije bio potreban. U Odluci Žalbenog veća donetoj nakon što je Tužilaštvo završilo svoj posao kaže se sledeće:

  "UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da se Tužilaštvo može osloboditi obaveze iz pravila 68 ukoliko je postojanje relevantnih ekskulpatornih materijala poznato odbrani i ako su ti dokazi na razuman način dostupni, tj. ako su dostupni odbrani koja postupa uz dužnu revnost; UZIMAJUĆI U OBZIR da Sekretarijat objavljuje elektronske verzije svih službenih transkripata iskaza svedoka, uključujući one koji su dati u predmetu Krajišnik, koje su dostupne na kompjuterskoj Internet stranici Međunarodnog suda do koje odbrana ima jednostavan pristup, te su joj stoga uz primjenu dužne revnosti dostupni."[3]

 4. Tužilaštvo će, prema tome, ubuduće obaveštavati optuženog i dodeljene branioce o svedočenju svedoka Tužilaštva u drugim predmetima. Tužilaštvo će, u meri koja je moguća, pregledati iskaze date na "delimično zatvorenim" ili "zatvorenim" sednicama, ali neće pregledati iskaze sa "javnih" sednica. Shodno tom pristupu, Tužilaštvo je pregledalo iskaze svedoka date dosad na "zatvorenim" sednicama u predmetu Krajišnik. Nije pronađen nikakav ekskulpatorni materijal. Tužilaštvo će, u meri koja je moguća, pregledati iskaze date na "delimično zatvorenim" ili "zatvorenim" sednicama u predmetima Orić i Limaj da bi pronašla potencijalno ekskulpatorni materijal.

 5. U toku prethodne tri godine, Tužilaštvo je sprovelo sveobuhvatno elektronsko pretraživanje zbirki dokaznog materijala zasnovano na relevantnim kriterijumima pretrage kao što su učesnici udruženog zločinačkog poduhvata koji se pominju u optužnici, svedoci Tužilaštva itd. Potencijalno ekskulpatorni materijal pronađen u rezultatima tog pretraživanja obelodanjen je. Tužilaštvo sada vrši "ažuriranu" pretragu svojih zbirki zasnovanu na tim istim kriterijumima kako bi pronašlo i optuženom i dodeljenim braniocima obelodanilo dodatni materijal u skladu sa pravilom 68. Taj rad je u toku.

 6. Naposletku, kada Tužilaštvo pronađe drugi potencijalno ekskulpatorni materijal sadržan u iskazima novih svedoka i drugim izvorima, dostaviće ga optuženom i dodeljenim braniocima.

 7. /potpis na originalu/
  za Geoffreya Nicea,
  glavnog zastupnika Tužilaštva

  Dana 22. decembra 2004.
  U Hagu,
  Holandija


[1] Vidi "Trinaesti izveštaj Tužilaštva u vezi s obelodanjivanjem" od 22. oktobra 2004.

[2] Predmet br. IT-95-14-A, 29. jul 2004.

[3] Vidi Tužilac protiv Brđanina, "Odluka po zahtjevu žalioca za objelodanjivanje na osnovu pravila 68 i zahtjevu za izdavanje naloga sekretaru da se objelodane određeni materijali", predmet br. IT-99-36-A, 7. decembar 2004. str. 4.