MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 13. juni 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


Adendum zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


Adendum zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis

I-Uvod

1. Ovo je adendum “Zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis” podnetom 10. januara 2003. (u daljem tekstu: Zahtev u skladu s pravilom 92bis).

2. Optužba traži da se u skladu s pravilom 92bis, izjave svedoka C-1050, C-1129, C-1194 i C-1065 (u daljem tekstu: svedoci) prihvate u celosti.

II-Istorijat postupka

3. Dana 22. aprila 2003. u svom “Zahtevu na osnovu pravila 73bis da se izmeni odluka Pretresnog veća o tome koji će svedoci biti pozvani i zahtevu za produženje roka za izvođenje dokaza” (u daljem tekstu: Zahtev za produženje roka), optužba je navela[1] da će svedoci C-1050, C-1129 i C-1194 (u daljem tekstu: svedoci) svedočiti viva voce. Optužba je, međutim, dodala da će možda utvrditi da je svedočenje tih svedoka kumulativno u odnosu na druga svedočenja i zatražiti da se ti dokazi prihvate na osnovu pravila 92bis (B). Pored toga, optužba je u Zahtevu za produženje roka navela da će podneti zahtev za prihvatanje svedočenja svedoka C-1065 na osnovu pravila 92bis (B).

4. Imajući u vidu skorašnje odluke Pretresnog veća u vezi s prihvatljivošću dokaza o zločinima na osnovu pravila 92bis, optužba sada traži da glavni iskazi ovih svedoka budu u celini podneti u pisanoj formi, u skladu s pravilom 92bis.

5. Izjave svedoka C-1050, C-1129, C-1194 i C-1065 su 19. juna 2002. obelodanjene optuženom i amici curiae.

6. Optužba će, u saradnji sa Sekretarijatom, u periodu od 16. do 28. juna 2003. prionuti na ispunjenje tehničkih zahteva pravila 92bis. Očekuje se da će ovi svedoci svedočiti tokom prve nedelje jula 2003.

III-Diskusija

7. U vreme predmetnih događaja svedok C-1050 je radio u IPK-u u Erdutu, iako je nakratko u novembru 1991. radio i u Arkanovom centru za obuku. On je u bliskom srodstvu sa žrtvama o čijem ubijanju govori paragraf 58 optužnice za Hrvatsku. Svedočiće o nestanku tih žrtava. Svedočiće i o tome šta je čuo o nestanku nekoliko žrtava iz drugih paragrafa optužnice. Svedočiće takođe o tome kako je 9. aprila 1992. područje oko Erduta čišćeno od nesrba.

8. U vreme predmetnih događaja svedokinja C-1129 je stanovala u Erdutu i u srodstvu je sa nekoliko žrtava o čijem ubijanju govori paragraf 53 optužnice za Hrvatsku. Bila je prisutna kad je dvanaest vojnika odevenih u tri vrste uniformi: uniforme JNA, policije i Arkanovih “Tigrova”, uhapsilo četvoro njenih rođaka. Kada se o njima raspitivala u policijskoj stanici u Erdutu rečeno joj je da su sada u Arkanovim rukama.

9. U vreme predmetnih događaja svedok C-1194[2] je živeo u Borovu Naselju, predgrađu Vukovara. Svedočiće o prisilnom premeštanju Hrvata iz manjih sela u okolini Vukovara između maja i jula 1991. godine. Svedok je zarobljen krajem opsade Vukovara. Video je kako izvode ljude iz kolone zarobljenika i potom pucaju na njih, što su dokazi koji se tiču paragrafa 55 optužnice za Hrvatsku. Zajedno s drugima prebačen je u vojni zatvor u Sremskoj Mitrovici, Srbija, i tamo je bio zatočen od 19. novembra nadalje. Opisaće uslove života u tom logoru koji je bio pod upravom JNA.

10. Svedok C-1065 je katolički sveštenik kojeg je, uz odobrenje JNA, Martićeva policija uhapsila 14. oktobra 1991. dok se vraćao iz Vaganca. Svedok je odveden u zatvor u Korenici gde je proveo 23 dana i bio neprestano mučen i saslušavan. Potom je deset dana proveo u toru za ovce i onda odveden u Zemun, gde je bio zatočen u batajničkom zatvoru koji je bio pod upravom JNA. Tamo je takođe premlaćivan i saslušavan.

11. Da zaključimo, optužba tvrdi da se, iz razloga koje je navela u svom Zahtevu na osnovu pravila 92bis,[3] iskazi ovih svedoka mogu prihvatiti na osnovu pravila 92bis.

IV-Traženi pravni lek

1. Da Pretresno veće uvrsti u dokazni spis overene verzije pismenih izjava svedoka C-1050, C-1129, C-1194 i C-1065 u celini, bez unakrsnog ispitivanja.

/potpis na originalu/
za Geoffreyja Nicea,
glavnog zastupnika optužbe
Dana 13. juna 2003.
U Hagu,
Holandija[1] Vidi Dodatak B Zahtevu za produženje roka, na spisku “svedoka za Hrvatsku”.

[2] U svom Zahtevu u skladu s pravilom 92bis, optužba je navela da očekuje da svedok C-1194 svedoči viva voce. To je iskorišćeno kao jedan od razloga da se svedocima C-1071 i C-1175 odobri da svedoče na osnovu pravila 92bis. Pretresno veće je odobrilo prihvatanje pismenih izjava tih svedoka, kao i svedoka C-1164 i C-1149 (o kojima takođe govori paragraf 55 optužnice) uz unakrsno ispitivanje.

[3] Vidi i priloženu tabelu u kojoj se ukazuje na kumulativnu prirodu iskaza svedoka čije prihvatanje optužba traži na osnovu pravila 92bis.