MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 24. jul 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


Adendum zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


Adendum zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis

I-Uvod

1. Ovo je adendum “Zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis” podnetom 10. januara 2003. (dalje u tekstu: Zahtev u skladu s pravilom 92 bis).

II-Istorijat postupka

2. U Zahtevu u skladu s pravilom 92 bis optužba je navela da traži da se u celini uvrsti u spis svedočenje svedoka Colma Doyla (svedok B-1732) (u daljem tekstu: svedok Doyle).[1] Amici curiae su uložili prigovor na predočavanje svedočenja svedoka Colma Doyla na osnovu pravila 92bis “u celini”.[2] Kao što je usmeno navedeno 21. februara[3] i 11. marta 2003,[4] optužba je preispitala svoj stav te sada traži da se deo svedočenja Colma Doyla iznese viva voce.

III- Diskusija

3. U vreme predmetnih događaja, svedok Doyle bio je irski poručnik u misiji PMEZ-a. Zadatak PMEZ-a bio je da spreči širenje sukoba u Hrvatskoj na Bosnu i Hercegovinu. U okviru tog zadatka, u periodu od oktobra 1991. do avgusta 1992. godine sastajao se sa političkim, vojnim i verskim liderima. Svedok Doyle je bio aktivan mahom u Bosni i Hercegovini i veći deo vremena je proveo na područjima Sarajeva i Banje Luke.

4. Svedok Doyle će svedočiti o svojim sastancima sa potpukovnikom Pavlom Strugarom[5]i Božidarom Vučurevićem[6] 6. decembra 1991. I Vučurević i Strugar su pogrdno govorili o Hrvatima a Strugar je rekao da je tog dana morao da napadne Dubrovnik u znak odgovora na provokacije hrvatskih snaga.

5. Svedok Doyle će svedočiti i o svojim kontaktima i utiscima koje je tokom svog mandata u PMEZ-u stekao o liderima bosanskih Srba kao što su Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić i Nikola Koljević.

6. Govoriće i o ulozi JNA/VJ u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i o utiscima sa sastanaka sa starešinama JNA/VJ raspoređenim u Bosni.

7. Naposletku, svedok Doyle će govoriti o tome kako se 16. juna 1992. u četiri oka sastao s optuženim kao predstavnik lorda Carringtona. Na tom sastanku optuženi je istakao da Beograd duboko osuđuje granatiranje Sarajeva i da je to “pre svega jedan nepotreban zločinački čin čije počinioce treba kazniti”. Optuženi je više puta obećao da će “(počinioci) biti (kažnjeni) ako kroče na teritoriju Srbije”.

8. Optužba traži da se paragafi 24-25, 33-34, 44-45, 54-60, 73, 74-85, 88-90, 96, 99-104, 111-114 iznesu viva voce.

IV- Traženo pravno sredstvo

1. Da Pretresno veće uvrsti u dokazni spis overenu verziju pismene izjave svedoka Doyla, osim paragrafa 24-25, 33-34, 44-45, 54-60, 73, 74-85, 88-90, 96, 99-104, 111-114, koji će biti izneti viva voce.

/potpis na originalu/
za Geoffreyja Nicea,
glavnog zastupnika optužbe
Dana 24. jula 2003.
U Hagu,
Holandija

[1] Vidi str. 10 Dodatka A Zahtevu u skladu s pravilom 92 bis.

[2] T15882.

[3] T16750.

[4] T17699.

[5] Potpukovnik Pavle Strugar je bio komandant 2. operativne grupe (jugoistočna Hercegovina). Bio je zadužen za operacije JNA u Dubrovniku i okolini i bio je najviši oficir JNA na tom području. MKSJ je protiv Pavla Strugara podigao optužnicu, vidi predmet Tužilac protiv Pavla Strugara i drugih, predmet br. IT-01-42.

[6] Božidar Vučurević je bio gradonačelnik Trebinja i istaknuti član SDS-a. Kasnije je postao predsednik SAO Hercegovina a Radovan Karadžić ga je 30. jula 1995. postavio za predsednika Ratnog predsedništva opštine Trebinje.