MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 4. novembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ISPRAVKA
PODNOŠENJA PRILOGA STRUČNOM IZVEŠTAJU PUKOVNIKA
IVANA GRUJIĆA OD STRANE OPTUŽBE PODNETOG 15. OKTOBRA 2003.

Optužba: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Timothy McCormack
g. Dermot Groome g. Branislav Tapušković

Optuženi:
Slobodan Milošević


TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ISPRAVKA
PODNOŠENJA PRILOGA STRUČNOM IZVEŠTAJU PUKOVNIKA
IVANA GRUJIĆA OD STRANE OPTUŽBE PODNETOG 15. OKTOBRA 2003.

1. Dana 15. oktobra 2003, optužba je, na osnovu pravila 94 bis Pravilnika o postupku i dokazima podnela "Materijale koje optužba podnosi kao prilog stručnom izveštaju pukovnika Ivana Grujića" (u daljem tekstu: Podnesak).

2. U prilogu G Podneska, optužba je imala nameru da podnese Izveštaj o ispitivanju posmrtnih ostataka žrtve Nike Šoljića.[1] Međutim, nepažnjom, optužba je kao Prilog G podnela, ne samo taj, već još jedan dokument koji nije trebalo da bude podnet.

3. S dužnim poštovanjem, optužba moli Pretresno veće da iz Podneska ukloni dokument s oznakom ERN 0336-7860 i 0336-7861 i da ga ne smatra sastavnim delom Podneska.

  /potpis na originalu/
  Hildegard Uertz-Retzlaff,
  viši zastupnik optužbe
Dana, 4. novembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  


[1] Paragraf 5 Podneska.