MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 25. april 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PODNOŠENJE IZJAVE VEŠTAKA DR IVANA KRISTANA NA OSNOVU PRAVILA 94 bis OD STRANE OPTUŽBE


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
   
Optuženi:
Slobodan Milošević
 

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PODNOŠENJE IZJAVA VEŠTAKA NA OSNOVU PRAVILA 94 bis OD STRANE OPTUŽBE


1. U skladu sa pravilom 94 bis Pravilnika o postupku i dokazima, optužba ovim podnosi Izveštaj veštaka dr Ivana Kristana “Ustavnopravno uređenje SFRJ, SRJ i Republike Srbije”. Verzija ovog izveštaja na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku obelodanjena je 7. aprila 2003. optuženom, imenovanim saradnicima i amici curiae.

2. Optužba uz dužno poštovanje moli optuženog, imenovane saradnike i amici curiae da prime na znanje ovaj podnesak i da optuženi, u skladu sa pravilom 94bis, u roku od 30 dana od podnošenja ovog Izveštaja, dostavi obaveštenje o tome da li prihvata Izveštaj veštaka i da li želi da unakrsno ispita veštaka.

/potpis na originalu/
Dermot Groome,
vršilac dužnosti višeg zastupnika optužbe

Dana, 25. aprila 2003.
U Hagu, Holandija