MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 27. februar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


DRUGI IZVEŠTAJ OPTUŽBE O OBJAVLJIVANJU DELOVA IZJAVE SVEDOKA TUŽILAŠTVA NIKOLE SAMARDŽIĆA U DNEVNOM LISTU DAN 9. OKTOBRA 2002.


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
   
Optuženi:
g. Slobodan Milošević
 

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


DRUGI IZVEŠTAJ OPTUŽBE O OBJAVLJIVANJU DELOVA IZJAVE SVEDOKA TUŽILAŠTVA NIKOLE SAMARDŽIĆA U DNEVNOM LISTU DAN 9. OKTOBRA 2002.


1. Optužba ovaj drugi izveštaj podnosi na usmeni nalog Pretresnog veća od 21. oktobra 2002. godine, kojim je od optužbe zatraženo da sprovede dalju istragu o objavljivanju delova izjave svedoka Tužilaštva Nikole Samardžića u crnogorskom dnevnom listu DAN 9. oktobra 2002 [1] . U ovom podnesku optužba opisuje preduzetu istragu.

2. Dana 10. i 11. oktobra 2002. godine gđa Borislava Supičić, analitičar Tužilaštva, pozvala je telefonom urednika novina DAN Duška JOVANOVIĆA. Gospodin JOVANOVIĆ joj je rekao da je 9. oktobra 2002. godine u poštanskom sandučetu našao koverat sa izjavom na bosanskom/hrvatskom/srpskom (B/H/S) jeziku svedoka Tužilaštva Nikole Samardžića. Gospodin JOVANOVIĆ je potvrdio da je tri stranice izjave ovog svedoka objavio u svom listu 9. oktobra 2002. godine. Gospodin JOVANOVIĆ je tvrdio da ne zna identitet osobe ili organizacije koja mu je poslala primerak te izjave.

3. Na nalog Pretresnog veća da sprovede dalju istragu, optužba je 26. oktobra 2002. godine obavila razgovor sa Duškom JOVANOVIĆEM, prethodno mu pročitavši upozorenje o krivičnopravnim posledicama. Ovde prilažemo primerak zapisa razgovora i izjavu istražitelja Tužilaštva koji je vodio razgovor (Prilog A).

4. Dušan JOVANOVIĆ je u razgovoru ponovio da mu nije poznat identitet osobe ili organizacije od koje je dobio primerak pomenute izjave svedoka. Međutim, ipak je tvrdio da izjavu nije dobio od onog izvora, odnosno one osobe ili organizacije, koja mu je otkrila pravi identitet svedoka K32. [2]

5. Posle razgovora sa Duškom JOVANOVIĆEM optužba je sprovela još neke istrage, ali one nisu urodile dodatnim informacijama. Optužbi je žao što ovaj izveštaj nije podnela ranije, i uz dužno poštovanje saopštava da pred sobom nema daljih opcija za nastavak istrage. Međutim, optužba Pretresnom veću skreće pažnju na činjenicu da, osim zaposlenih u Tužilaštvu, pristup izjavi svedoka Nikole Samardžića na B/H/S jeziku imaju još jedino optuženi i amici curiae.

 

/potpisano na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe

   
Dana 27. februara 2003.
U Hagu,
Holandija
 


[1] Transkript pretresa, str. 11991

[2] Izjava svedoka Duška JOVANOVIĆA Međunarodnom sudu, 25. oktobar 2002, str.6