MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 13. mart 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PODNOŠENJE IZJAVA VEŠTAKA NA OSNOVU PRAVILA 94BIS OD STRANE OPTUŽBE


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
   
Optuženi:
Slobodan Milošević
 

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PODNOŠENJE IZJAVA VEŠTAKA NA OSNOVU PRAVILA 94BIS OD STRANE OPTUŽBE


1. U skladu sa pravilom 94 bis Pravilnika o postupku i dokazima, optužba ovim podnosi Izveštaj veštaka g. Andrasa Riedlmayera “Uništenje kulturne baštine u Bosni i Hercegovini 1992-1996: posleratni pregled odabranih opština”.

2. Optužba umoljava optuženog, imenovane saradnike i amici curiae da prime na znanje ovaj podnesak i da optuženi, u skladu sa pravilom 94bis, u roku od 30 dana od podnošenja ovog Izveštaja, podnese obaveštenje o tome da li prihvata Izveštaj veštaka i da li želi da unakrsno ispita svedoka.

/potpis na originalu/
Dermot Groome,
vršilac dužnosti višeg zastupnika optužbe

Dana, 13. marta 2003.
U Hagu, Holandija