MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 11. april 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PODNOŠENJE IZVEŠTAJA VEŠTAKA AUDREY BUDDING OD STRANE OPTUŽBE

Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amicus curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
   
Optuženi:
g. Slobodan Milošević
 

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PODNOŠENJE IZVEŠTAJA VEŠTAKA AUDREY BUDDING OD STRANE OPTUŽBE

 

U skladu s pravilom 94bis Pravilnika o postupku i dokazima, optužba podnosi konačni izveštaj veštaka Audrey Budding. Očekuje se da prevod na bosanski/hrvatski/srpski bude završen 25. aprila 2003.

  /potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
Dana, 11. aprila 2003.
U Hagu,
Holandija